2010-02-23-Generalforsamling

generalforsamling_2009

Generalforsamling i Trondheims gruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 23. februar 2010, kl. 19:00.

Leder Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen til Generalforsamlingen.

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komitéene
5.Regnskap for 2009 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2010
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2010
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Etter forslag fra forsamlingen ble LA1UW valgt som ordstyrer, LB9RE ble valgt som referent og LA1UI og LA7JBA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av fullmakter.

Ti fullmakter ble godkjent av ordstyrer, referent og tellekorps:

Følgende hadde en fullmakt hver: LA4IC, LA3WAA, LA4YW, LB9RE, LB1KF, LA4RT, LA9TK, LB1BC, LA1UW og LA4CKA.
Ordstyrer informerte om at det var 30 stemmeberettigede til stede + 10 fullmakter, totalt 40 stemmer.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Æresmedlem, Wilhelm Dahl, LA4IC

Styret ved Ingar, LA4CKA, foreslo for Generalforsamlingen at Wilhelm Dahl, LA4IC, tildeles æresmedlemskap av Trondheimsgruppen for sin mangeårige innsats for gruppen og radioamatørene i Trondheimsregionen. Generalforsamlingen godkjente tildelingen ved akklamasjon. Wilhelm, LA4IC, ble overbrakt diplomet og takket Generalforsamlingen for tildelingen.

5. Styrets årsberetning og rapporter fra komitéene.

Styrets årsberetning ble lest opp. Denne ble godkjent med følgende kommentarer og tilføyelser;

-De som ikke har betalt kontingent for 2009, er utelatt som medlemmer av komitéene i årsberetningen.

-Gruppen har deltatt i følgende tester (plassering i Norge): SAC–SSB (2), CQ WW SSB (1), Telefonitesten (1), CQ WW-CW (2), Fylkestesten (2). Dette er den største deltagelsen i tester gruppen har hatt i sin historie. Operatører; LA4YW, LA4RT, LA3WAA, LA1UW, LA3ANA, LA4CKA, LA5VMA og LB9RE.

-Gruppen har ikke deltatt i NRRLs vervekampanje.

-Gruppen har i jubileumsåret hatt kallesignalet LM2T70Y med mer en ett tusen kjørte kontakter.

-Medlemsstatistikken viser et svakt synkende antall medlemmer. Styret ble utfordret til å komme med forslag til å snu denne utviklingen.

Rapportene fra komitéene og managerne ble ikke lest opp og generalforsamlingen tok stilling til hver enkelt i denne rekkefølge:

Repeaterkomitéen: Godkjent.

Huskomiteén: Godkjent, med noen kommentarer til byggets tilstand. Gruppens bibliotek ble diskutert.

Stasjonskomitéen: Godkjent med noen kommentarer til den nye masten. Det ble bemerket at LA3WAA og LB9RE har lagt ned et stort arbeid med de nye antennene.

Sambandskomitéen: Godkjent med noen kommentarer til utlån av utstyr til Røde Kors Hjelpekorps. Et av gruppens medlemmer har holdt teorikurs til radioamatørprøven for Røde Kors Hjelpekorps.

Museumskomitéen: Godkjent.

Webmanager: Godkjent med noen kommentarer til en ellers svært fyldig rapport.

QSL manager: Godkjent.

6. Regnskap for 2009 med revisjonsberetning.

Regnskapet ble presentert av kasserer Sverre, LA9TK. Revisorene, LA1UI og LA7JBA, erklærte at regnskapet er revidert og funnet i orden. Etter noen kommentarer og forklaringer fra kasserer og styret, ble regnskapet godkjent enstemmig.

7. Budsjett for 2009.

Budsjettet for 2009 ble presentert av kasserer Sverre, LA9TK. Budsjettet ble godkjent enstemmig etter noen kommentarer til enkelte poster.

8. Innkomne forslag.

Det forelå 2 forslag til behandling.

Forslag 1: Etablering av rekrutteringsfond.

Generalforsamlingen hadde mange kritiske kommentarer til forslaget fra styret. En oppsummering av kommentarene viste at medlemmene mener at gruppen med dette gir mer enn man får tilbake. Styret trakk forslaget fra votering.

Forslag 2:

Kontingenten foreslås uendret til kr 350,- for 2010. Forslaget ble godkjent enstemmig.

9. Valg 2009.

Valgkomitéens leder Morten, LA3TMA, og Tone, LA5HMA, la frem valgkomiteéns innstilling.

Etter at Kristian, LB9NE, trakk seg fra videre deltagelse i styret, var alle poster unntatt kasserer og ett styremedlem på valg.

Leder:

Valgkomiteéns forslag: LA4CKA.
Valgresultat: LA4CKA, 34 stemmer.
Blank 7. Sum 41. Valget ble godkjent.

Nestleder:
Valgkomiteéns forslag: LB9RE og LA5HIA.
Valgresultat: LB9RE, 29 stemmer, LA5HIA, 11 stemmer.
Blank 0. Sum 40.

Sekretær:
Valgkomiteéns forslag: LA1UW.
Valgresultat: LA1UW, 40 stemmer.
Blank 0.

Styremedlem:
Valgkomitéens forslag: LA4RT
Benkeforslag: LA5HIA
Valgresultat: LA4RT, 22 stemmer, LA5HIA, 13 stemmer.
Blank 0. Forkastet 5. Sum 40.

Varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA5HIA, LA6HNA.
Benkeforslag: LA4YW
Valgresultat: LA5HIA 24 stemmer, LA6HNA 26 stemmer, LA4YW, 25 stemmer.
Blank 5. Sum 80 (2×40).
Varamenn blir LA6HNA (første) og LA4YW (andre).

Revisorer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA1UI, LA7JBA, LB1BC, LA4IC.
LB1BC og LA4IC trakk sine kandidatur.
Valgresultat: LA1UI og LA7JBA, begge ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): ingen forslag
Benkeforslag: LB1BC og LA4IC.
Valgresultat: LB1BC og LA4IC , begge ble enstemmig valgt.

Oppsummering av valget 2010:

Valg Valg komité Stemmer Forslag Stemmer Blank/ Forkastet Funksjons-Periode, år Neste valg, år
Leder LA4CKA 34 7 1 2011
Nestleder LB9RE 29 0 2 2011
Nestleder LA5HIA 11
Sekretær LA1UW 40 0 2 2012
Kasserer LA9TK 1 2 2011
Styremedl. LA4RT 22 LA5HIA 13 0/5 2 2012
Styremedl. LA3WAA 2 2011
Varamedl. LA5HIA 24
Varamedl. LA6HNA 26 5 1 2011
Varamedl. LA4YW 25 1 2011
Revisor LA1UI (1) 1 2011
Revisor LA7JBA (1) 1 2011
Valgkom. LB1BC (1) 1 2011
Valgkom. LA4IC (1) 1 2011

*) Nestleder, det ble stemt på 1 av 2 kandidater samtidig
**) Varamedlemmene ble valgt samtidig og det ble stemt på 2 av 3 kandidater samtidig.
1) Enstemmig valgt.
2) Tilstede, 30 medlemmer, 10 fullmakter, totalt40 stemmer.

Håvard, LB9RE, referent.