24-02-2015- Årets Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirs. 24. februar 2015, kl. 19:00

 

GF2015-kaffeLeder LA3WAA, Tor åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 76. i rekken.

Det var møtt frem 21 stemmeberettige medlemmer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer 3.
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2014 og rapporter fra komiteene
6. Kontingent for 2015
7. Budsjett for 2015
8. Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Etter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent, LB1KF og LA4CKA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer

Vedtatt

GF-2015-3Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.
Rapport fra QSL- manager: Vedtatt
Rapport fra Huskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Stasjonskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Jubileemskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Repeaterkomiteeen: Vedtatt
Rapport fra webmanager: Vedtatt

4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen

Mistillitsforslag fra LA7JO Stig mot LA3WAA Tor
La7jo fikk 5 minutter til å orientere om sitt forslag og ville i tillegg sette ned en uavhengig gruppe.
Dette ble avvist da det i så fall måtte ha kommet inn til Styret før 10. januar.
Man stemte for mistillitsforslaget:
For: 1 stemme
Blank: 3 stemmer
Mot: 17
Ord til saken, LA7JO, LA6HNA og LA9JV

Forslaget falt.

5. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning

Ordstyrer leste opp revisjonsberetningen og ba om kommentarer til regnskapet.
Det var ingen kommentarer og regnskapet ble godkjent.

6. Kontingent for 2015

Kontingenten ble foreslått uendret grunnet god økonomi.
Kontingenter er da Kr. 450 pr. år

Vedtatt

7. Budsjett for 2015

Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer.

GF2015-2

8. Valg

Valget ble som følger:

Leder LA3WAA Tor Pettersen 1 år Gjenvalg, mot 1 stemme
Nestleder LA1UW Bjørn Gjerde 1 år Ikke på valg
Sekretær LB9RE Håvard Nasvik 1 år Ikke på valg
Kasserer LB1KF Liv Helene Skjemstad 2 år Gjenvalg, enstemmig
Styremedlem LA9QV Stein Olav Lund 2 år Ny, enstemmig
Varamedlem LA9JK Oddbjørn Moen 1 år Ny, enstemmig
Revisorer LA4CKA Ingar Horrigmo 1 år Enstemmig
LA7JBA Rolf Krog 1 år Enstemmig
Valgkomite LA6HNA Willy Ravnå 1 år Enstemmig
LA9JV Per J. Sæterhaug 1 år Enstemmig

Møtet hevet 19.40

LA3WAA, Tor Pettersen (sign)
LA1UW, Bjørn Gjerde (sign)