2015-03-12-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 12. mars 2015

2015-03-01 Konstituering av styret

2015-03-01 Saker fra forrige møte
Ingen tilbakemelding fra TV-aksjonen er mottatt. Bjørn skriver brev.
Ny dørlås er innkjøpt og avventer montering etter påske.
Avventer innkjøp av ny repeater. Noe kan bli tilgjengelig ved skifte til nødnettet.

2015-03-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått. Krav om innbetaling av kontingenter sendes nå ut.
Tre medlemmer har allerede betalt årets kontingent. Økonomien er god.

2015-03-03 Komiteene
Oppnevning av ledere for komiteene:
Sambandskomitéen: Mail fra Bjørn, LA1UW, han ønsker en pause. Styret vikarierer i fraværet.
Teknisk komitéen: Stein-Olav, LA9QV.
Stasjonssjef: Tor, LA3WAA.
Huskomitéen: Helene, LB1KF og Wilhelm, LA4IC.

Sambandskomite:
Håvard, Bård, Bjørnar deltar på FORF seminar på RK huset 14. mars.

Teknisk komite:
Evaluert aktuelt utstyr fra etatene som går over til nødnettet. Liste over ønsket utstyr meldes inn. Innmeldingen er koordinert med Fosengruppen.
APRS nettet må forbedres (Gråkallen har vært nede i vinter i flere måneder). Vi søker om tilgang hos Telenor for å rigge opp APRS og utstyr for 6m repeater. Tegninger lages for skap for innplassering av utstyret. LA7ORR Oppdal, trenger tilsyn for å bedre ustabiliteten. Tilsyn planlegges på Ruten i sommer. Inspeksjoner ved eventuell overtakelse av utstyr fra etatene kan bli aktuelt.
Stasjonssjef: Modem for alle modes anskaffes, pluss programvare installeres i PCene. PA trinn til B stasjonen trenger vedlikehold/oppgradering. Egne antenner anskaffes til sambandsstasjonene.

Huskomite:
Ansvarsområder er drift og vedlikehold av lokalet. Kjøkkentjeneste og renhold inngår i driften av lokalene. Større vedlikehold utføres ved innkalling til dugnader.

2015-03-04 Kurs
Disponering av kursavgiften. De som har undervist under kurset tilgodeses med en middag etter avholdt eksamen.

2015-03-05 Midt-norsk RPO mesterskap
Vi takker pent nei til å avholde RPO mesterskap i Trondheim grunnet andre pågående aktiviteter.

2015-03-06 Takrenner
Arbeid pågår for oppretting av tak og montering av renner med avløp. Alt skal være klart før snøsmeltingen.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

 

Neste møte er torsdag 8. april kl. 19:00 på Lialøkken.