2014-02-25-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 25. februar 2014, kl. 19:00.

Referent & Ordstyrer
(Referent & Ordstyrer).

Leder LB9RE, Håvard åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 75. i rekken.
Det var møtt frem 17 stemmeberettige medlemmer.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5.1 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2014
7. Budsjett for 2014
8. Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Etter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent, LA7JBA og LACKA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LA8GE savnet valgkomiteens forslag. Valgkomiteens leder LA4IC redegjorde at det dessverre ikke var noen kandidater som hadde sagt seg villige til å ta på seg noe verv og dermed unødvendig å legge ut på WEB.
Deretter ble innkalling og dagsorden godkjent.

3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
LA8GE spurte hvorfor det ikke hadde vært avholdt noe kurs.
Det ble opplyst at styret hadde forsøkt avholdt kurs året før, men ingen kursdeltagere dukket opp.

Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2014

Styret har dette på dagsorden.
Odet til saken: LA1UW, LA3WAA
Årsberetningen ble deretter godkjent.

Etter at årsberetningen ble godkjent ville LA7JO legge frem ett mistillitsforslag på styrets nestleder LA3WAA Tor.
Ordstyrer varslet om at i gruppens lover står det at forslag skal inn til styret innen 10. januar.
Forslaget ble avvist, men forslagstiller fortsatte fremlegget, men ble igjen avvist av ordstyrer.
LA7JO ville da ha opp saken under valg, men ble avvist.
Han ba da om at saken ble tatt opp på neste års generalforsamling.
Ordet til saken: LA4YW, LA1UW.

Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.

Rapport fra QSL- manager: Vedtatt.

Rapport fra Huskomiteen: Vedtatt.

Rapport fra Stasjonskomiteen: Vedtatt.

Rapport fra Repeaterkomiteeen: Vedtatt.

Rapport fra webmanager: Vedtatt.

4. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning
Ordstyrer leste opp revisjonsberetningen og ba om kommentarer til regnskapet.
Det ble spurt om hvorfor regnskapet for sambandsmidler ikke var sendt ut.
Dette var ett arbeidsuhell og LA7JBA fikk overlevert regnskapet av vår nye kasserer som fikk applaus for å ha gjort en flott jobb.
Ordet til saken: LA8GE, LA3WAA og LA9TK.
Etter dette ble regnskapet godkjent og vedtatt.

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen

5.1 Lovendringsforslag fra styret i Trondheimsgruppen av NRRL.
Det foreslås endring av § 3og § 4 slik at styret reduseres med ett medlem og ett varamedlem.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt to andre medlemmer er tilstede.

Ny lovtekst foreslås til:
§ 3. Styret.
3.1 Gruppen ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt et varamedlem. Leder og nestleder må ha gyldig radioamatørlisens.
3.2 Styret velges av generalforsamlingen, etter regler gitt i § 4.
3.3 Styret tilsetter forvaltere og ledere for andre funksjoner i gruppen. Komiteledere har møte og talerett på styremøtene.
3.4 Varemedlemmet skal kalles inn til styremøtene.
3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder, samt to andre medlemmer er tilstede.

LA9TK mente at med å redusere styret også ville redusere antall medlemmer på medlemsmøtene.
Det ble votert og 15 stemte for og 2 stemte i mot.
Forslaget ble vedtatt.

6.Kontingent for 2014
Kontingent på kr. 450,- ble vedtatt.

7. Budsjett for 2011
Vedtatt.

PAUSE

8. Valg
Det skulle velges Leder, sekretær og ett varamedlem.
Dessverre var det ingen som var villige til å være leder av gruppen og LA7JO benyttet anledningen til å komme med mistillit mot nestleder som ikke var på valg og fortsatte med mistillit mot LB9RE som sa seg villig til å være sekretær.

Tellekorps
Tellekorps

NY PAUSE

Nytt forslag : LA3WAA leder 1 ÅR.
LA7JO fortsatte med sin mistillit til LA3WAA som nå var på valg og fortalte forsamlingen at dette ville bli en katastrofe hvis Tor ble valgt.
Masse kommentarer frem og tilbake.
Det ble votert og LA3WAA ble valgt med 10 stemmer for og 7 i mot.
Ordet til saken: LA7JO, LA4YW, LA1UW, LA9TK.

Da nestleder ble leder måtte det også suppleres med nestleder.
Forslag LA1UW 2 år.
LA1UW ble valgt enstemmig.

Forslag sekretær: LB9RE 2 år.
LA7JO mente Håvard var uskikket til å være sekretær, noe han selv påpekte som fornærmende.
Masse frem og tilbake også her.
Det ble votert og LB9RE ble valgt til sekretær med 15 for og 2 i mot.
Ordet til saken: LA7JO, LA4YW, LA1UW, LA3WAA.

LA9QV ble foreslått som varamedlem 1 år.
Han ble valgt med 16 for og 1 i mot.

Valget ble som følger:
Leder: LA3WAA,Tor Pettersen – 1 år Ny
Nestleder: LA1UW  Bjørn Gjerde – 2 år Ny
Sekretær: LB9RE, Håvard Nasvik – 2 år Ny
Kasserer: LB1KF, Liv Helene Skjemstad – 1 år Ikke på valg
Styremedlem: LA4CKA, Ingar Horrigmo – 1 år Ikke på valg
Varamedlem: LA9QV Stein Olav Lund – 1 år Gjenvalg

Revisorer 1 år: LA1UI, Ottar Mosseby og LA7JBA, Rolf Krog ved akklamasjon
Valgkomite 1 år: LA4IC, Wilhelm Dahl og LB1BC, Torstein Fredriksen ved akklamasjon.

Møtet hevet kl. 20:44.

Sign: LA3WAA, Tor Pettersen & LA1UW, Bjørn Gjerde

Oppdatert: 12.03.2014