2009-02-20-Generalforsamling

Nestleder Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen til general-forsamlingen.

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komitéer
5.Regnskap for 2008 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2009
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2009
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag fra forsamlingen ble LA7JBA valgt som ordstyrer, LB9RE valgt som referent og LA3TMA og LA3EPA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av fullmakter.
Tre fullmakter ble godkjent av ordstyrer, referent og tellekorps:
LA8GE til LA3TMA
LA4IC til LA6HNA
LA3WAA til LA4YW
Ordstyrer informerte om at det var 26 stemmeberettigede til stede + 3 fullmakter, totalt 29 stemmer.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Styrets årsberetning ble lest opp av nestleder LA4CKA: Godkjent.

Rapportene fra komitéene og managerne ble ikke lest opp og generalforsamlingen tok stilling til hver enkelt i denne rekkefølge:

Repeaterkomitéen: Godkjent.

Datakomiteén: Godkjent.

QSL manager: Godkjent.

Museumskomitéen: Godkjent.

Sambandskomitéen: Godkjent.

Stasjonskomitéen: Godkjent.

Huskomitéen: Godkjent.

Webmanager: Godkjent.

5. Regnskap for 2008 med revisjonsberetning.
Et korrigert regnskap ble presentert av kasserer LA9TK i møtet. Revisorene, LA1UI og LA7JBA, erklærte at regnskapet er revidert og ble funnet i orden med hensyn på bilagene fra revisorene.

Det kom følgende kommentarer til regnskapet:
a. Tildelte midler fra NRRL merket nødsamband bør føres i et eget regnskap skilt fra gruppens regnskap.
b. Det kom også noen kommentarer mhp bruk av kontopostene for å klargjøre bedre hva disse inneholdt.

Regnskapet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

6. Budsjett for 2009.
Budsjettet for 2009 ble presentert av kasserer LA9TK.

Det kom følgende kommentarer til budsjettet:

a. Det ble etterlyst en bedre kontostruktur samt annen navnsetting på ”Diverse” posten.
b. Tildelte midler fra NRRL øremerket nødsamband føres i eget regnskap.

Budsjettet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

7. Innkomne forslag.
Det forelå 3 forslag til behandling.
Forslag 1 og 3 hørte sammen og angikk et lovendringsforslag for å redusere styrets sammensetning fra 8 til 5 medlemmer.

Det kom mange kommentarer til forslaget som pekte på at styret burde ha bearbeidet forslaget bedre og angitt en hensikt med forslaget. Det ble deretter redegjort for hensiktet med forslaget, men mange i møtet var sterkt uenig i dette. Mange kommenterte også at forslaget til ny lovtekst i forslag 3 var mangelfull.

Det ble deretter skriftlig avstemning over forslag 1 og det falt med 23 stemmer i mot og 6 for. Det ble ikke stemt over forslag 3 siden forslag 1 hadde falt.

Forslag 2 angikk økning av kontingenten til kr 350,- for 2009. Forslaget ble godkjent.

8. Valg 2009.
Valgkomitéens leder LA1UW la frem valgkomiteéns innstilling.
Møtet kom med kommentarer til valgkomiteéns innstilling; svært få har stilt til valg, uklart fra innkallingen hvem i styret som er på valg, ble de oppførte kandidatene spurt på forhånd?, ønske om valgordning, odde/partall, for hvem som er på valg ble nevnt.

Det ble klargjort at LB9RE og LB9LE i det sittende styret ikke er på valg.

LB9LE kunngjorde at han trakk seg som sekretær.

Det ble foreslått og godtatt at valget kunne begynne hvor valg av sekretær ble skjøvet til slutten av valget.

Leder:
Valgkomitéens forslag: LA4CKA.
Valgresultat: LA4CKA 26 stemmer. Blank 3.

Nestleder:
Valgkomitéens forslag: LA9SFA.
Benkeforslag LB9NE. LB9NE gav en kort presentasjon av seg selv for møtet.
Valgresultat: LA9SFA 7 stemmer, LB9NE 21 stemmer. Blank 1.

Kasserer:
Valgkomitéens forslag: LA9TK.
Valgresultat: LA9TK 28 stemmer. Blank 1.

Styremedlemmer:
Valgkomitéens forslag: LA3WAA

Valgresultat: LA3WAA 16 stemmer. Blank 13.

Varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA5HIA, LA6HNA.
Valgresultat: LA5HIA 24 stemmer, LA6HNA 25 stemmer. Blank 9.

Varamenn blir LA6HNA (første) og LA5HIA (andre).

Revisorer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA1UI, LA7JBA.
Valgresultat: LA1UI og LA7JBA – begge enstemmig valgt.

Valgkomiteen:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA3TMA og LA1UW.
Valgresultat: LA3TMA og LA1UW – begge enstemmig valgt.

Sekretær:
Valgkomitéens forslag: Ingen.
Benkeforslag: LA1UW.
Valgresultat: LA1UW, valgt for ett år. 26 stemmer. Blank 1.

(Det var 24 personer til stede med 27 stemmer under dette valget.)

Valgkomiteén andre omgang:
Det ble dermed omvalg til valgkomiteén etter at LA1UW ble valgt til sekretær.
Benkeforslag: LA5HMA.
Valgresultat: LA5HMA – ble enstemmig valgt som leder for valgkomiteén.

Oppsummering av valget 2009:

 Valg  Valgkomité  Stemmer  Benkforslag  Stemmer  Blank  År igjen  Neste valg, år
 Leder  LA4CKA  26  3  1  2010
 Nestleder  LA9SFA  7  LB9NE  21  1  2  2011
 Sekretær  –  –  LA1UW  26 (2)  1  1  2010
 Kasserer  LA9TK  28  1  2  2011
 Styremedl.  LB9RE  –  1  2010
 Styremedl.  LA3WAA  16  13  2  2011
 Varamedl.  LA5HIA  24  9 (*)  1  2010
 Varamedl.  LA6HNA  25  1  2010
 Revisor  LA1UI  (1)  1  2010
 Revisor  LA7JBA  (1)  1  2010
 Valgkom.  LA5HMA  (1)  1  2010
 Valgkom.  LA3TMA  (1)  1  2010

*) Varamedlemmene ble valgt samtidig og det ble stemt på 2 kandidater samtidig.

1) Enstemmig valgt.
2) Tilstede, 24 medlemmer med 27 stemmer.

Håvard, LB9RE