2008-02-22-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, Tirsdag 12. februar 2008

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2006 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2007
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2008
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag fra styret ble LA5HMA valgt som ordstyrer; og LA8GE valgt som referent. Etter forslag fra et medlem ble revisorene, LA4IC og LA7JBA, valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av fullmakter.
Tre fullmakter ble godkjent av ordstyrer og tellekorps:
LA9GV til LA3WAA
LA8CD til LA4IC
LB2UD til LA3RLA

Ordstyrer informerte om at det var 33 stemmeberettigete til stede + 3 fullmakter.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det kom følgende kommentarer til innkalling og dagsorden:
a. Generalforsamlingen er for 2007, ikke 2008.
b. Pkt. 8 henger nært sammen med pkt.6, og bør behandles sammen med dette.
c. Forslaget i pkt. 7 er formelt et lovendringsforsalg, og burde ha vært utformet som et slikt.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Styrets årsberetning: Godkjent.

Komitérapporter:

Repeaterkomitéen: Det er en trykkfeil i avsnittet om Ruten – QRV skal være QRT. Godkjent.

Datagjengen: Godkjent.

QSL manager: Godkjent.

Museumskomitéen: Godkjent.

Huskomitéen: Godkjent.

Sambandskomitéen: Godkjent.

Stasjonskomitéen: Omtalen av dugnad på huset i avsnitt fire er omtalt tidligere og foreslås strøket. Godkjent med den fremkomne kommentaren.

WEB manager: Godkjent.

5. Regnskap for 2007 med revisjonsberetning.
Det kom følgende kommentarer til regnskapet:
a. Bruken av enkelte konti virker ikke konsistent, bla. porto.
b. Nødsambandsbevilgningen burde ha vært holdt utenfor driftsregnskapet, i et eget regnskap. Vi disponere bevilgningen, mens den egentlig tilhører NRRL.
c. En egen balansekonto bør innføres.

Revisjonsberetningen ble lest opp.
Regnskapet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

6. Budsjett for 2008.
Det kom følgende kommentarer til budsjettet:
a. Budsjettet virker som en kopi av budsjettet for 2007, kanskje lite gjennomarbeidet.
b. Drift og investering bør skilles klarere.
c. Forholdet til Netcom og Forsvaret rundt anlegget på Ruten er ikke avklart. Inntekten fra Netcom kan muligens falle bort. (Netcom har allerede betalt for 2008.)
Budsjettet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

7. Innkomne forslag.
Det forelå ett forslag til behandling. Det kom følgende kommentarer til forslaget:
a. Styret burde ha bearbeidet forslaget bedre – det er egentlig et lovendringsforslag.
b. Antall styremøter bør ikke begrenses.
c. Bakgrunnen for det forholdsmessig høye antallet styremedlemmer er problemet med å få tilstrekkelig oppmøte til at styret er beslutningsdyktig.
Forslagsstilleren trakk forslaget.

8. Kontingent 2008.
Det kom følgende kommentarer til kontingentforslaget:
a. Styret bør vurdere eventuell justering av kontingenten, for eksempel i takt med konsumprisindeksen.
b. Kontingenten bør ikke endres i for store sprang.
c. Kontingenten må ikke bli for høy – viktig især for de inaktive medlemmene.
d. Kontingenten for 2008 bør økes til kr. 350.
e. Dersom vi øker nå: problemer ved at en del allerede har betalt ut fra styrets forslag.
f. Styret bør vurdere et hensiktsmessig opplegg for justering av kontingenten.
Vedtak: Kontingenten for 2008 blir kr. 330.

Generalforsamlingen ber styret om å vurdere et hensiktsmessig opplegg for justering av kontingenten.

9. Valg 2007.
Valgkomitéens formann innledet:
a. Hele styret er på valg. Komitéen har ikke foreslått valgperiode (1 eller 2 år) for styremedlemmene, men foreslår at styret selv tar stilling til dette, slik at vi ”kommer i rute” ved neste generalforsamling.
b. Det nye styret vil antagelig være sårbart den første tiden, med fare for snubling. Vær derfor overbærende og hjelpsomme.

Leder:
Valgkomitéens forslag: LA9SFA (som kort og klart la fram hva han ville gå inn for som leder).
Valgresultat: LA9SFA 32 stemmer.
Blank 4.

Nestleder:
Valgkomitéens forslag: LA4CKA.
Valgresultat: LA4CKA 35 stemmer.
Blank 1.

Sekretær:
Valgkomitéens forslag: LB1BC – som trekker sitt kandidatur.
Benkeforslag: LB9LE.
Valgresultat: LB9LE 35 stemmer.
Blank 1.

Kasserer:
Valgkomitéens forslag: LA9TK.
Valgresultat: LA9TK 30 stemmer.
Blank 6.

Styremedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LB9RE, LA9AJA, LB9NE.
Valgresultat 1: LB9RE 20, LA9AJA 20, LB9NE 27. Blank 5.
Valgresultat 2 (omvalg mellom LB9RE og LA9AJA):
LB9RE 19, LA9AJA 15
Blank 2.
Styremedlemmer blir LB9NE og LB9RE.

Varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA5HIA, LB9LE (utgår, er allerede valgt som sekretær).
Benkeforslag: LB1BC, LA9AJA.
Valgresultat: LA5HIA 31, LB1BC 25, LA9AJA 12
Blank 4.
Varamenn blir LA5HIA og LB1BC.

Revisorer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA1UI, LA7JBA.
Valgresultat: LA1UI, LA7JBA – begge enstemmig.

Valgkomiteen:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): intet forslag.
Benkeforslag: LA1UW, LA4YW, LA3RLA (2 skal velges).
Valgresultat: LA1UW 32 (komitéens leder), LA4YW 22, LA3RLA 17.
Blank 1.
Valgkomitéen blir LA1UW (komitéens leder) og LA4YW.

2008-02-26