2007-02-13-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, 13. februar 2007, kl. 19:00.

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2006 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2007
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2008
9.Valg

33 stk tilstede på møtet. Sammen med 12 fullmakter blir det 45 stemmer.

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Ordstyrer: LB1BC Torstein
Refent: LA5HMA Tone
Tellekorps: LA1UW Bjørn og LA3EPA Rolf Terje

2. Godkjenning av fullmakter.
12 fullmakter forelå, alle ble godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Pkt 8 ang kontingent: Der forandres 2008 til 2007.
Ellers godkjent

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Kommentarer:
I det første avsnittet bør navnene på æredsmelemmene stå.
‘av konkurranser har 2T i år deltatt i CQWW’
Her forandres konkurranser til tester.
Ang ‘Torsdagsklubben’ bør det være med hvor mange som møtte opp være med.
5-10 stk hver gang.
I avsnittet om nødsamband vil ordene ‘div kabler og div plugger’ bli strøket.
I avsnittet om QST Trøndelag blir de to setningene etter ‘QRT R6’ strøket.
Vi må også ta med et avsnitt om at vi i år ikke har klart å få til QSP.
Medlemmer i gruppen som har sentrale verv i NRRL bør nevnes.
Med disse rettingene ble årsrapporten godkjent.

Rapporter fra komiteene.

Web – Godkjent

Stasjonskomiteen – Godkjent

QSL manager – Godkjent

Museumskomiteen – Godkjent

Datakomiteen – Godkjent

Huskomiteen – Godkjent

Repeaterkomiteen – Godkjent

Sambandskomiteen – Godkjent

5. Regnskap for 2006 med revisjonsberetning.
Budsjett for 2006 mangler og vil bli satt inn.
Det bør med tiden bli en fornyelse av regnskapet. Mer forståelig.
Ellers godkjent

Vedlegget til regnskapet ble godkjent

6. Budsjett 2007.
Godkjent

7. Innkomne forslag.
Forslaget fra LA3TMA Morten blir sendt over til styret for utarbeidelse av en ny lovtekst.

8. Kontingent 2008.
Teksten blir forandret til 2007.

Kontingenten for 2007 blir den samme som i 2006.

9. Valg 2007.

Formann:
LA9PX: – 20 stemmer
LA9QFA: – 24 stemmer
Blank: – 1
LA9QFA Knut er gruppens nye leder. Valgt for 1 år.

Nestformann:
LA3XMA: – 16 stemmer
LA4CKA: – 15 stemmer
LA9PX: – 13 stemmer
Blank: – 1
LA3XMA Odd er gruppens nye nestformann. Valgt for 2 år.

Sekretær:
LA5HMA Tone ble valgt ved akklamasjon. Valgt for 2 år.

Styremedlem:
LA3RLA: – 10 stemmer
LB9RE: – 17 stemmer
LA9PX: – 18 stemmer
LA9PX Arthur er gruppens nye styremedlem. Valgt for 2 år.

Varamedlemmer:
LB9LE: – 23 stemmer
LA5GMA: – 20 stemmer
LA4CKA: – 20 stemmer
LA3RLA: – 22 stemmer
Blank: – 3
Forkastet: – 2
LB9LE Jan Ivar er første varamedlem
LA3RLA Kai er andre varamedlem

Begge varamedlemmene er valgt for 1 år.

Revisorer:
LA4IC Wilhelm
LA7JBA Rolf.
Revisorene er valgt for 1 år.

Valgkomiteen:
LA4CKA Ingar
LA5HIA Jan Inge
Valgkomiteen er valgt for 1 år.

Møtet ble hevet 21:40.

Referent
LA5HMA Tone