2006-02-14-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 14/02-2006

Dagsorden:
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2005 med revisjonsberegning
6.Budsjett for 2006
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2006
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Ordstyrer: LA3WAA Tor
Referent: LA5HMA Tone
Tellekorps: LA1GNA Tobias og LA6BKA Knut Terje

Det var 31 stykker til stede på møtet.

2. Godkjenning av fullmakter:
14 fullmakter forelå og alle ble godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteene.
I styrets årsberetning forelå det en god del mangler og feil. Dette ble påpekt fra medlemmene på Generalforsamlingen. Mangler og feil vil bli rettet på av det gamle styret og det nye styret i samarbeid.
Det ble stemt over årsberetningen.
For: 15
Mot: 25
Blank: 1
Årsberetningen ble dermed ikke godkjent.
Rapport fra huskomiteen 2005:
Godkjent
Rapport fra stasjonskomiteen 2005:
En setning blir strøket ellers godkjent.
Rapport fra QSL-manager 2005:
Godkjent
Årsmelding fra sambanddkomiteen 2005:
Et avsnitt vedrørende den mobile repeateren mangler ellers godkjent.
Rapport fra repeaterkomiteen 2005:
Godkjent
Rapport LA2T-BBS for 2005:
En setning strykes ellers godkjent.
Rapport 2005 LA2T`s hjemmeside:
Et avsnitt mangler ellers godkjent.
Rapport 2005 QSP Trøndelag:
Godkjent
Rapport fra kursaktivitetene i 2005:
Godkjent
Rapport fra museumskomiteen 2005:
Godkjent
Rapport fra datakomiteen 2005:
Godkjent.

5. Regnskap for 2005 med revsjonsberetning:
Litt lite spesifisert og mangler fotnote.
Penger fra nødsambandet må spesifiseres.
Ellers godkjent
Revisjon av regnskapet ble framlagt og regnskapet er funnet i orden.

6. Budsjett for 2006:
Godkjent.
Må få med en fotnote på at 5000 er avsatt til nødsamband.

7. Innkomne forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1: Nytt lås-system ved klubblokalet.
Nye nøkler og sylinder vil bli for dyrt.
Det vil bli undersøkt mer med tanke på kort-system.
Forslaget falt mot 1 stemme.
Forslaget er oversendt styret.

Forslag 2: Behov for avklaring av roller i styret:
For: 26
Mot: 6
Forslaget har fått godkjenning.

8. Kontingent for 2006:
Kontingenten forblir uendret.
Forslaget ble godkjent.

VALG

Det skulle velges:
Leder
Kasserer
1 styremedlem
2 varamedlemmer
2 revisorer

Ettersom årsberetningen ikke ble godkjent valgte LB9RE Håvard, LB1ZF Steinar og LA3RLA å trekke seg fra sine stillinger.
LB9RE og LB1ZF trakk seg fordi de ikke kunne stå inne for årsmeldingen.
LA3RLA trakk seg for å gjøre valget enklere.
Derfor ble det suppleringsvalg på nestleder, sekretær og 1 styremedlem.

Valget ble derfor slik:
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
Sekretær for 1 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 1 år
1 styremedlem for 2 år
2 varemedlemmer for 1 år

Leder:
LA9PX Arthur 22 stemmer
LB9RE Håvard 19 stemmer
Blank 3 stemmer

LA9PX Arthur ble ny leder for 1 år.
Nestleder (suppleringsvalg):
LA3WAA Tor 15 stemmer
LA3XMA Odd 25 stemmer
Blank 3 stemmer
LA3XMA Odd ble ny nestleder for 1 år.
Sekretær (suppleringsvalg):

LA5HMA Tone 36 stemmer
Blank 8 stemmer
LA5HMA Tone ble ny sekretær for 1 år.
Kasserer:
LA2MNA Ivar 43 stemmer
Blank 1 stemme
LA2MNA Ivar ble ny kasserer for 2 år.
Styremedlem:
LA3TMA Morten 18 stemmer
LB9LE Jan Ivar 9 stemmer
LB1ZF Steinar 6 stemmer
LA5GMA Stig 0 stemmer
LA3RLA Kai 7 stemmer
Blank 1 stemme
Forkastet 2 stemmer
LA3TMA Morten ble nytt styremedlem for 2 år.
Styremedlem (suppleringsvalg):
LA3RLA Kai 18 stemmer
LB9LE Jan Ivar 16 stemmer
LB1ZF Steinar 5 stemmer
LA5GMA Stig 2 stemmer
Blank 1 stemme
Forkastet 1 stemme
LA3RLA Kai ble valg som styremedlem for 1 år.
Varamedlemmer:
LB9LE Jan Ivar 35 stemmer
LA5GMA Stig 25 stemmer
LB1ZF Steinar 10 stemmer
LB9LE Jan Ivar ble valgt som 1. varamedlem for 1 år.
LA5GMA Stig ble valgt som 2. varamedlem for 1 år.
Revisorer:
LA7JBA Rolf
LA4IC Wilhelm
Valgkomite:
LA6HNA Willy
LB1ZF Steinar

Møtet ble avsluttet 2245.
Referent
LA5HMA Tone