2004-01-27-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 27/01-2004

Dagsorden:
1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning
4. Kontingent
5. Innkomne forslag
6. Regnskap
7. Valg.

Det forelå 15 fullmakter. Alle ble godkjent.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer.
LA5HMA ble valgt til referent.

LA3XMA og LA9QFA ble satt til oppgaven som tellekorps.

3. Årsberettning.
LA6HF kommenterte at Årsberettningen og regnskapet burde tas hver for seg.
Forslaget ble tatt til etterretning.

Åreberetning 2003 fra Trondheimsgruppen av NRRL.
LA8GE savnet medlemstall.
LA9TK fortalte at tallet for tiden er 108 stk.
LA8GE lurte på hvilken innvirkning kursene har på medlemstallet.
LB9RE fortalte at kursene tilfører ca 10 nye medlemmer i året og at 38 personer tok eksamen i 2003.
LA6HF mente at selve årsberetningen skulle inneholde alle komiteene. Han mente også at alle i styret skulle ha skrevet under på Årsmedlingen.
LA3WAA meddelte at under temakvelder mangler besøket av NRK bussen og lysbilde kvelden til LA5VMA.

Godkjent

Rapport LA2T BBS
Godkjent

Årsrapport av stasjonskomiteen
Godkjent

Rapport fra QSL-Manager 2003
Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2003
Godkjent

Rapport fra kursaktivitetene i 2003
Godkjent

Rapport fra repeaterkomiteen 2003
LA8GE sa at dagens komite utøver stor aktivitet og gir dem all ære for det. Han etterlyste trafikk på repeaterene rundt omkring…
LB9RE fortalte at det er en god del trafikk på R6. Og at R4 blir byrepeater frekvens.
LA8CD lurte på om R4 på Bringen var tatt med.
LB9RE redegjorde for at den fortsatt var oppe.
LA3WAA oppfordret til bruk av repeaterene.
LA4RKA syntes også at det var lite med trafikk.
LA9PX trodde at en del har sluttet å bruke repeaterene pga trykkingen som har vært.

Rapporten ble godkjent.

Rapport 2003 LA2T`s hjemmeside.
LA3WAA mente hjemmesiden var en av landets beste.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport 2003 QSP Trøndelag.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport fra museumskomiteen 2003
Godkjent

Kontingent for 2004
LA6HF mente kontingenten ikke bør økes pga at det blir for dyrt.
LA1UW mente at vi bør sett opp kontingenten til beløpet som er foreslått for å holde økonomien ved like.
LA3XMA argumenterte sterkt for den foreslåtte økningen.
LA3WAA fortalte om at radioene som skal opp på Snøhetta er dyre.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Innkomne forslag til årsmøtet

1. Forslag fra LA3TMA om lovendring:
LA6HF mente fullmaktene ikke er fylt ut riktig, men mener at de ikke bør fjernes.
LA4RKA mente at en mann bør kun ha en fullmakt ikke flere.
LA8CD mente det ikke er rett at det møter folk med mange fullmakter og mener at de bør fjernes.
LA8GE sa seg enig.

14 stk stemte for lovendring.
32 stemte mot lovendring.

Forslaget falt.

2. Forslag fra styret til reviderte lover for Trondheimsgr:
Pga at lovforslaget som sto i dagsprogrammet ikke var riktig ble det oppfordret til at saken diskuteres videre og tas opp neste år.

Forslaget ble vedtatt.

Det ble satt ned et Lovutvalg som består av:
LA1UW, LA8GE og LA6HF

Regnskap for 2003 og budsjett for 2004

Godkjent

VALG
Det skulle velges følgende for 2004:
Leder for 1 år, kasserer for 2 år, 1 styremedlem for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år.

Leder: LA3WAA, Tor på valg. Ingen motkandidater.
31 stk stemte for LA3WAA, Tor og 3 stemte blankt.
LA3WAA, Tor ble Trondheimsgruppen leder for et nytt år.

LA6HF ga LA3WAA, Tor stor ære for året som har gått.

Kasserer: LA9TK, Sverre på valg. Ingen motkandidater.
Valget ble enstemmig.

Styremedlemmer: LA6BKA, Knut og LA3TMA, Morten på valg.
LA6BKA, Knut fikk 33 stemmer.
LA3TMA, Morten fikk 10 stemmer.

En stemme ble forkastet.

LA6BKA, Knut ble styremedlem for 2 år.

Varemedlemmer: LA5VMA, Raynold og LA5HMA, Tone på valg.
Valget ble enstemmig.

Revisorer ble: LA9MB, Egil og LA4THA, Bård

Valgkomite: LA4IC, Wilhelm – LA4YW, Liv – LA3TMA, Morten

Lialøkken 27/01-04
LA5HMA Tone