Referat styremøte 07.12.2023

2023-12-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Tor innhenter tilbud fra 2 – 3 forsikringsselskap på kasko og innboforsikring for gruppelokalet, samt forsikring av mast og antenne. Den beste avtalen velges og forsikringsavtale tegnes.

Maling av vinduer og inngangsparti på gruppelokalet utsettes til våren.

Remotestasjon på Liaåsen er i testfase og testing vil foregå utover vinteren.

Styret nedsetter en komité for å fortsette arbeidet med å finne et nytt QTH.
Komiteen består av følgende medlemmer: LA3WAA Tor, LB5SH, Stian og LA1UW, Bjørn.

Det vil bli arrangert prøve til radioamatørlisensen i månedsskiftet januar/februar 2024. Interesserte bes melde seg til la2t@la2t.no innen 10. januar. Det følger med en administrasjonsavgift på kr. 1000,- ved bestått prøve. Beløpet inkluderer ett års medlemsskap i Trondheimsgruppen.

2023-12-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-12-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt. 80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.
Det iverksettes nye planer for å få satt opp 4-Square 80m og 40m i løpet av vinteren.

Stasjon B: Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.
Rotor på mast B fungerer veldig dårlig. Styringskabelen må tas ned og inspiseres ved første anledning.

Stasjon C: Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Stasjon D: Ny remotestasjon på Liaåsen er under arbeid. Testing av mottakerforhold pågår.

Alt i alt fungerer både antenneparken og stasjonene godt.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av våren.
Vi har overtatt en repeater fra RKH. Logikken her er fra HKE, men utstyret må konverteres til radioamatørfrekvensene.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Sambandstjenesten Trøndelag har mottatt 14 terminaler til nødnett, vi har nå 15 totalt i fylket og disse fordeles mellom LA2T og LA2U. Det vil bli arrangert kurs i bruk av utstyret og nødnett.

Sambandskomiteen var i halvårlig statusmøte i redningstjenesten hos Politiet sammen med Sivilforsvaret, Røde Kors hjelpekurs, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Speidernes beredskapsgruppe og NAK Flytjenesten den 4. desember.

Den 6. desember deltok Sambandskomiteen på et møte i beredskapsrådet i Malvik kommune.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Vi har kjørt Telefonitesten og fikk med oss to nye contestoperatører som benyttet anledning til opplæring.

2023-11-04 Eventuelt

Ny varmepumpe på stua er installert.

Styret har besluttet at radiokjøring på aktivitetskveldene skal primært skje med bruk av gruppens kallesignal, LA2T. Shacken skal ikke benyttes som møterom.

Styret går nå til politianmeldelse av de manglende RemoteRig «svenskeboksene». Relevante bilder fra overvåkningskamera vedlegges anmeldelsen.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall:
Marius, LB9DG, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem

Ikke møtt:

Neste gruppemøte blir det tradisjonelle Julemøtet tirsdag den 12. desember kl. 19:00 i Lialøkken Grendehus.
Neste styremøte blir torsdag 4. januar 2024 kl. 19:00 på Lialøkken.