Referat generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i LA2T for 2022

Dato: 28/2-2023
Fremmøtte: 22 personer

Møtet startes kl. 19:05

Punkt 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader.

Punkt 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Følgende personer velges:
Ordstyrer: Bjørn (LA1UW)
Referent: Jan (LA7VV)
Tellekorps: Sanimir (LB6VI) og Karl (LA9KOA)

Punkt 3. Godkjenning av fullmakter.
Det fremlegges én fullmakt som godkjennes.
Med den godkjente fullmakten er det 23 stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Punkt 4. Styrets årsberetning for 2022 og rapporter fra komiteene.
Styrets årsberetning leses i utdrag av ordstyrer. Det bemerkes at i oversikten over andre verv i 2022, så er feil person oppført som en av revisorene. Korrekt person er Bjørn, LA1UW.
Det bemerkes også at under «Medlemmer av Trondheimsgruppen som innehar verv i NRRL i 2022», så mangler Testkomitésjef, som er Sanimir, LA6VI.
Ordstyrer bemerker at det mangler referat fra arbeidet med FORF.
Ordstyrer berømmer Kristoffer, LB0VG for utmerket arbeid med DMR repeateren og Styret i Trondheimsgruppen for godt fremmøte på aktivitetskveldene og gruppemøtene.
Styrets årsberetning for 2022 godkjennes uten ytterligere merknader.

Punkt 5. Innkomne forslag til generalforsamlingen.
Det er ikke innkommet noen forslag til generalforsamlingen.

Punkt 6. Regnskap for 2022 med revisjonsberetning.
Kasserer Tor, LA3WAA, redegjør i korte trekk for regnskapet.
Ordstyrer leser opp revisjonsberetningen. Det bemerkes at klubben har god økonomi.
Regnskapet godkjennes uten merknader.

Punkt 7. Kontingent for 2023.
Kontingenten foreslås uendret på kr. 475.- Enstemmig godkjent.

Punkt 8. Budsjett for 2023.
Kasserer, Tor, LA3WAA, redegjør for forslag til budsjett for 2023. Utbedring av antennemast til stasjon A, samt defekt PA medfører ekstra utgifter for klubben slik at budsjettet viser et underskudd på kr. 54.000,-
Budsjettet godkjennes enstemmig

Punkt 9. Valg 2023.
Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig.

Styret i Trondheimsgruppen av NRRL består i 2023 av:
Leder: Stian Søreng, LB5SH
Nestleder: Marius Loraas, LB9DG
Kasserer: Tor Pettersen, LA3WAA
Sekretær: Jan Stewart Rambech, LA7VV
Styremedlem: Karl Erik Øyøygard, LA9KOA
Varamedlem: Sanimir Handanagic, LB6VI

Andre verv i Trondheimsgruppen:
Revisorer: Bjørn Gjerde, LA1UW
Steffen Kirknes, LA4SM
Valgkomité: Ingar Horrigmo, LA4CKA
Håvard Gautnebb, LB0NH

Møtet heves klokken 19:30

Jan Stewart Rambech, LA7VV
Referent