Referat årsmøte for 2023

Referatet kan også lastes ned i PDF-format her: GenFor2023-LA2T.pdf (100k)


LA2T – Trondheimsgruppen av NRRL

Referat fra Generalforsamling for 2023

Sted: Lialøkken Grendehus

27.feb 2024 – 19:10 – Møtet er satt

Saksliste

LA2T – Trondheimsgruppen av NRRL Referat fra Generalforsamling for 2023
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2023 og rapporter fra komiteene
5. Innkomne forslag til generalforsamlingen
5.1: Behandling av innkommende forslag om vedtektsendring fra Håvard Gautneb – LB0NH
5.2: Forslag fra QTH-komiteen vedrørende fullmakt til nytt klubblokale – QTH
6. Regnskap for 2023 med revisjonsberetning
6.1 Gjennomgang av regnskapstall for generalforsamlingen.
6.2 Opplesing av revisjonsrapport
7. Kontingent for 2024
8. Budsjett for 2024
9. Valg av styre for 2024
9.1 Valg av nestleder
9.2 Valg av styremedlem
9.3 Valg av varamedlem
9.4 Valg av revisorer
9.5 Valg av sekretær
9.6 Valg av valgkomite
9.7 Styret for 2024-perioden består av følgende


Leder Stian Søreng LB5SH ønsket velkommen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innsigelser eller kommentarer. Innkallingen godkjent!

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ordstyrer: Bjørn Gjerde LA1UW (Ved akklamasjon)
Referent: Ingulf Helland LB1VF (frivillig, uten innsigelser)
Tellekorps: Stein Olav Lund LA9QV og Jan Stewart Rambech LA7VV (frivillige, uten innsigelser)

3. Godkjenning av fullmakter

1 Fullmakt godkjent, uten innsigelser
19 tilstedeværende + 1 fullmakt. Totalt 20 stemmer

4. Styrets årsberetning for 2023 og rapporter fra komiteene

4.1 Oppsummering fra «Årsberetning fra styret for 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Feil i Årsberetning under revisor: Bjørn Gjerde LA1UW og Steffen Kirkhus LA4SM har vært revisor
– Applaus fra generalforsamlingen for innsatsen til QST opplesere hver søndag

4.2 Oppsummering fra «Medlemsmøtene» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– God stemning i klubben og stadige nye søkere til klubben som er bra.

4.3 Oppsummering fra «Årsrapport web for 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Det etterlyses flere innlegg. Redaktøren kan ikke finne på alt alene.

4.4 Oppsummering fra «Rapport fra teknisk komite 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Utfyllende kommentar fra teknisk komite ang. Gråkallen: Alt går på nå på 48V.

4.5 Oppsummering fra «Rapport fra Hus-komiteen 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Den nye varmepumpen fikk montert stikk i dag og fungerer.

4.6 Oppsummering fra «Radioamatørkurs og lisensprøver avholdt i regi av LA2T i 2023» presentert generalforsamlingen.

Ingen protokollførte kommentarer

4.7 Oppsummering fra «Rapport fra QSL-manager 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Det går stadig nedover med antall QSL-kort.

4.8 Oppsummering fra «Rapport fra Stasjons-komiteen 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Vertikalen og four-squaren har blitt fikset en gang før.
– Nye PA-trinnet fungerer veldig bra.

4.9 Oppsummering fra «Rapport fra Sambandstjenesten for 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Nødnettkurs for 14 dager siden.
– Fått 14 nye terminaler.
– Møter med politi og beredskapsråd i Trondheim og Malvik.

4.10 Oppsummering fra «Rapport fra Testkomitéen for 2023» presentert generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer:
– Merkbar nedgang i testaktiviten. Ønsker flere operatører.
– Åpnes for øvrige kommentarer og innsigelser til årsberetningen:
– Ingen øvrige innsigelser på rapporten.

Årsberetningen går til votering.

Enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag til generalforsamlingen

5.1: Behandling av innkommende forslag om vedtektsendring fra Håvard Gautneb – LB0NH

Dagens punkt 4.7 i LA2Ts vedtekter

«Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 10 januar. Styret kan supplere forslagene med tilleggsopplysninger, men skal ikke ta stilling til forslag fra medlemmene.»

LA2Ts vedtekter punkt 4.7 foreslås endret til:

«Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 7 dager før generalforsamling er fastsatt. Styret kan supplere forslagene med tilleggsopplysninger, men skal ikke ta stilling til forslag fra medlemmene.»

Begrunnelse for endringsforslaget er:

«Det er uvanlig at fristen for innkomne forslag ser satt før generalforsamling er innkalt til, eller dato er fastsatt. Det er også en fordel at medlemmene ser regnskap og årsmelding før man tar stilling til eventuelle planlagte forslag.»

(Merknad: 2 nye medlemmer ankommet Totalt 22 stemmer)

Protokollførte kommentarer til forslaget:
– Grunnen til frist lang tid før GF er at styre må sjekke om det er en årsmøtesak. Styret må og komme med forslag for vedtak. Styre trenger tid til undersøkelser og å gjøre opp en mening.
– Aldri har vært innkommende forslag siden hvert fall 2017, for at man ikke tenker på saker til GF når fristen er for tidlig. Fristen går ut før foreningens tilstand er beskrevet i årsberetningen.
– Ble sendt ut årsberetning 5. januar påminnelse om fristen til forslag 10. januar.
– Gjeldene praksis er samme som NRRL som har NRRL har 15. desember. Det er kutymen til NRRL. Siste storjustering i ’05.
– Håvard har et viktig moment i at man vil se gjennom papirene før forslag kommer.
– Styret har en uke til å sende ut revidert utkalling. Lovene krever 14 dager varsel og i løpet av februar måned. Det må endres vedtekter (4.1 og 4.7). Dette er lovendringsforslag som krever 2/3 flertall for å gå gjennom.

Forslaget går til votering

For: 2, Mot: 13, Avholdende: 7 (Vedtektsendring krever 2/3 flertall)
Forslaget ble IKKE vedtatt.

Kommentar etter votering:

– Det blir publisert på hjemmesidene. innkalling og årsberetning.
– Kommentar etter votering: – Bør kanskje ikke lovfeste, men etterstrebe å publisere et utkast til innkalling på hjemmeside i god tid som kompromiss.

5.2: Forslag fra QTH-komiteen vedrørende fullmakt til nytt klubblokale – QTH

Forslag:
«Komiteen ønsker, på gruppens vegne, at Styret får fullmakt til å:
– Inngå gunstig låneavtale på inntil kr. 1.500.000, –
– Inngå kjøpsavtale for overtakelse av eiendom»

Begrunnelse.
Vi låner plass av totalavholdsforeningen. Yngste medlem er snart er 80 år. De sliter med rekrutteringen. Dersom foreningen opphører avsluttes leieforholdet innen 6 mnd. Vi står i fare for å miste QHT på 6 mnd.

Gjennomgang av komiteens forslag ved Bjørn.

Protokollførte kommentarer:
– Det kommer kostnader som ikke er tatt med, som å rydde opp etter oss på nåværende QTH. Vi kan ikke regne med samme lagermuligheter som vi har i dag.
– Økonomien er mye av poenget. Styret bør få «backing» fra årsmøtet for å inngå en låneavtale om det åpner seg noen muligheter.
– Det vi først og fremst ser på er fritidsbolig for å bygge om til radioamatørstasjon. Det trenger ikke koste så alt for mye.
– Vi ønsker å eie eget slik at vi ikke ender i samme situasjon. Klubben hadde medlemsmøte i november om situasjonen rundt QTH. Alle er interessert i å eie til rimelighetens. Vil hest ikke bruke egenkapitalen for det koster å fjerne det vi har.
– Ønsker å til nytt QTH uten å overføre kostnaden til medlemmene.

Har vi noen begreper på støy?

– Vi må lengre unna byen.
– Vi på lengre unna. Utkanten av Klæbu hjelper. Har vurdert utkanten av Storsand.
– Med hensyn til støy må hvert fall stasjonen utenfor boligfelt.
– Hvis vi skal ha nytt QTH må det hvert fall ikke være mer støy enn nåværende.

Har det vært undersøkt om det er mulig å kjøpe tomten vi har i dag?
– Det har ikke vært diskutert. Må i så fall gjøres av inneværende styre.

Løs diskusjon rundt muligheter om leie og overtakelse på gjeldene QTH fra nåværende eier eller eventuell fremtidig eier. Konklusjon er at kostnaden blir mer enn budsjett.

Forslaget tas opp til votering

Enstemmig vedtatt.

Protokollførte kommentarer etter votering:
– Vi må kontakte kommunen for å avklaringer på forhånd.
– Kommer det en mulighet kan vi kaste oss på nå med dette vedtaket.
– Viktig å fronte sambandstjenesten ovenfor kommunen for å bruke som argument for å få godt lokale.

6. Regnskap for 2023 med revisjonsberetning

Kasserer Tor Arne Pettersen er fraværende. Regnskapet presenteres av revisor Bjørn Gjerde.

6.1 Gjennomgang av regnskapstall for generalforsamlingen.

Protokollførte kommentarer til tallene:
– Vi har greid å få en forsikring hvor antenner og mast er inklusiv
– Ikke fått oppgjør for reparasjon av antenner og mast enda. Masten dekkes, ikke antenner.
– Totalavholdslaget hadde litt logistikkproblem og strøk strømregningen. Sparte ca. 17k som var budsjettert.
– Innkjøp utgiftsføres med en gang. Ingen avskriving.

Spørsmål om regnskapet:
– Lodd å kaffesalgs, var det minus på den?
– Svar fra Bjørn: 9000 i utgifter, 10000 i innkommende som er inkludert loddsalg på juleavslutningen. Oppfordrer klubbens medlemmer til å bli bedre å betale for kaffe og kake.

6.2 Opplesing av revisjonsrapport

Protokollførte kommentarer:
-Kommentar fra revisor: Det er tatt stikkprøver av regnskapspermen og spesielt utgifter er sjekket hele veien.

Enstemmig godkjent regnskap og revisjon.

7. Kontingent for 2024

Forslag:
For å holde tritt med den generelle prisoppgangen, så foreslår styret at årskontingenten for 2024 økes til kr. 550,-.

Protokollførte kommentarer:
– Det har vært kraftig prisoppgang i det siste. Om vi ikke følger den vil det i praksis si at kontingenten går ned. Forslaget er derfor å øke kontingenten med 75 kr for å kompensere for prisøkning og leieforholdet. Leieavtalen skal reforhandles hvert år. Trolig med konsumindeksjustering.

Forslaget tas opp til votering:

Ny kontingent enstemmig vedtatt.

8. Budsjett for 2024

Budsjett for 2024 presentert som «blåkopi av budsjettet fra i fjor.»

Protokollførte kommentarer:
– Budsjettet er et styringsverktøy så vi ikke skal øse ut penger. Vi regner med 112kKr i utgifter og inntekter.
– Det kom opp spørsmål om muligheter for tilskudd fra banker?
– Sparebank 1 fond som går til redningstjeneste vi kan søke. Vi visste ikke om det før det var for sent. Det var snakk om mye penger og er synd vi ikke følge med.
– Det er satt i gang undersøkelse på hvor vi kan søke om midler. Vi møter utfordringer som for eksempel hos Trondheim kommune som har vilkår som at vi må eie anlegg eller 40 års leie for tilskudd til driftsutgifter hos TK. Styret jobber med saken.
– Problemet med kommunale midler er at de som regel skal gå til barn og unge, eller folk med spesielle behov. Viktig vi prøver å få inn de midler vi kan. Det er en jobb for styre og komiteer.

Godkjenning av budsjett tas opp til votering:

Budsjettet enstemmig godkjent.

9. Valg av styre for 2024

Valgkomiteen:
Komiteen har ikke funnet en kandidat komiteen har kommet til enighet om for sekretærvervet. Håper det kan løses med benkeforslag.

Normalt er det utgående styremedlemmer, som kjenner styrets arbeid, går inn i valgkomiteen.

Protokollførte kommentarer:
– Tar valg person for person. Det bør komme forslag fra valgkomiteen.

Konsensus om at generalforsamlingen tar vakant sekretær til slutt.

Ordstyrer, kreves det skriftlig valg?

Ingen krav om skriftlig valg fremmet av generalforsamlingens medlemmer.

Valg avholdes ved håndsopprekking.

9.1 Valg av nestleder

Varighet: 2 år
Valgkomiteen innstilling: Sanimir Handanagic, LB6VI
Benkeforslag: Ingen benkeforslag fremmet.
Valgt med følgende stemmefordeling
For: 20, Mot: 0, Blank: 1

9.2 Valg av styremedlem

Varighet: 2 år
Valgkomiteen innstilling: Per-Øyvind Brakstad LA2QUA
Benkeforslag: Ingen benkeforslag fremmet.

Protokollførte kommentarer:
– Om det er noen som er litt ivrig til vervet, oppfordres de å stille for jeg har veldig fult de 2 neste årene, blant annet med verv i sentral sambandledelse.

Valgt med følgende stemmefordeling

For: 21 (enstemmig), Mot: 0, Blank: 0


9.3 Valg av varamedlem

Varighet: 1 år
Varamedlem: Karl Erik Øyøygard – LA9KOA
Benkeforslag: Ingen benkeforslag fremmet.

Valgt med følgende stemmefordeling

For: 20, Mot: 0, Blank: 1

9.4 Valg av revisorer

Varighet: 1 år
Revisorer: Steffen Kirkhus LA4SM (gjenvalg) og Ingar Horrigmo LA4CKA (ny)
Benkeforslag: Ingen benkeforslag fremmet.

Valgt med følgende stemmefordeling

For: 21 (enstemmig), Mot: 0, Blank: 0


9.5 Valg av sekretær

Varighet: 2 år
Valgkomite: Ingen kandidat.
Benkeforslag: Heidi Solli, LB9WI

Protokollførte kommentarer:
– Det er bare på papiret det står sekretær. Alle i styret jobber på lik linje.
– Alle blir med på å føre referatet slik at alle er enig på ordlyden i referatet.
– Valgkomiteen kartla jo potensialet. Flere navn var diskutert. En av personene som var forespurt var Heidi, og var positivt innstilt.
– Jeg tror Heidi kan gjøre god jobb for LA2T som sekretær. Hun er aktiv radioamatør og har tidligere vært i styret til LA1K.
– Jeg har snakket med henne på forhånd i forhold til en eventuell situasjon hvor det blir benkeforslag. Hun har vært veldig kort tid i LA2T og er usikker på om generalforsamlingen er komfortabel styremedlem med så kort fartstid i klubben. Hun har sagt seg villig til å ta vervet om generalforsamlingen ønsker.
– Jan ble i sin tid benket og har endt opp vært i styret i 5 år.
– Heidi er og en fantastisk contest-operatør.
– Har Heidi sagt seg villig til å påta seg styrevervet?
– Ja
– Valgkommiteèn: Ja det har hun.
– Sekretærjobben er et samarbeid med alle styremedlemmene om hva som referatføres.
– Samme med ting som skal til NRRL.

Benkeforslaget går til avstemming.

Valgt med følgende stemmefordeling

For: 21 (enstemmig), Mot: 0, Blank: 0

9.6 Valg av valgkomite

Benkeforslag: Jan Stewart Rambech LA7VV og Ingar Horrigmo LA4CKA

Vedtatt ved akklamasjon

9.7 Styret for 2024-perioden består av følgende

Leder: Stian Søreng, LB5SH – (1 år igjen)

Nestleder: Sanimir, LB6VI – (2 år)

Kasserer: Tor Pettersen, LA3WAA – (1 år igjen)

Sekretær: Heidi Solli, LB9WI – (2 år)

Styremedlem: Per-Øyvind Brakstad, LA2QUA – (2 år)

Varamedlem: Karl Erik Øyøygard, LA9KOA – (1år)

Valgkomite: Jan Stewart Rambech, LA7VV og Ingar Horrigmo, LA4CKA – (Begge for 1 år)

Revisorer: Steffen Kirkhus, LA4SM (gjenvalg) og Ingar Horrigmo, LA4CKA – (Begge for 1år)

Innspill fra Sanimir: Jeg vil på vegne av styret, takke for tilliten. Styret vil bemerke at vi jobber for gruppen, og vi ønsker innspill hva vi kan gjøre bedre, prosjekter osv. Det vil gjøre jobben lettere med innspill å jobbe med.

20:25 møtet hevet.

Ingulf Helland LB1VF Bjørn Gjerde LA1UW

Referent Møteleder