Lover for Trondheims gruppen av NRRL.

paragraf_lineLovene er vedtatt på general- forsamlingen 1946-02-04, med senere endringer på gf i 1962, 1967, 1983, 1991, 1992, 2000, 2005, 2011 og 2013.

§ 1. Navn og formål.

1.1 Trondheimsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en upolitisk organisasjon for personer med interesse for amatørradio.

1.2 Gruppen skal søke å styrke samarbeidet og kameratskapet mellom radioamatørene, fremme radioamatørenes teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, samt å delta i samfunnsnyttig sambandsrelatert arbeid gjennom samarbeid med myndighetene og den frivillige redningstjenesten i Norge.

§ 2. Medlemskap.

2.1 Gruppen består av medlemmer av følgende kategorier:

a) Ordinære medlemmer.
b) Honnørmedlemmer: Et medlem som er fylt 65 år oppnår honnørmedlemskap når medlemskapet i gruppen er minst 35 år. Krav om honnørmedlemskap fremsettes skriftlig til styret.
c) Æresmedlemmer: Æresmedlemskap tildeles av generalforsamlingen, etter forslag fra et enstemmig styre, til en person som har ytet særlig stor personlig innsats til fordel for gruppen. Aktivitet for radioamatørsaken utenfor gruppen bør også tas med i betraktning.

2.2 Skjema for søknad om medlemskap fylles ut og sendes gruppens styre for behandling.

2.3 Det er adgang til å være medlem i gruppen i inntil 2 år uten å være medlem av NRRL.

2.4 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten betales etter påkrav innen utgangen av april måned. Hvis et medlem, tross purring, ikke har betalt kontingenten innen utgangen av august samme år, ansees medlemskapet som opphørt. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av kontingent.

§ 3. Styret.

3.1 Gruppen ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Leder og nestleder må ha gyldig radioamatørlisens.

3.2 Styret velges av generalforsamlingen, etter regler gitt i § 4.

3.3 Styret tilsetter forvaltere og ledere for andre funksjoner i gruppen. Komiteledere har møte og talerett på styremøtene.

3.4 Varamedlemmene skal kalles inn til styremøtene.

3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder, samt tre andre medlemmer er til stede.

§ 4. Generalforsamling.

4.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år, normalt innen utgangen av februar måned.
Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til med minst 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap.

4.2 Stemmerett har medlemmer som har betalt kontinent for foregående år. Hvert fremmøtte medlem har kun en stemme hver.

4.3 Samtlige beslutninger, unntatt om oppløsning (kfr. §7) og lovendringer, fattes med simpelt flertall. Til beslutning om lovendringer kreves 2/3 flertall.

4.4 Ved stemmelikhet, gjør ordstyrerens stemme utslaget.

4.5 På ordinære generalforsamlinger skal følgende saker behandles:
    a) valg av ordstyrer, referent og tellekorps
     b) godkjenning av innkalling og dagsorden
    c) styrets årsberetning
    d) regnskap for foregående år m. revisjonsberetning
    e) budsjett for inneværende år
    f) innkomne forslag til generalforsamlingen
    g) kontingent for inneværende år
    h) valg av:
        1) leder (for 2 år)
        2) nestleder (for 2 år)
        3) sekretær (for 2 år)
        4) kasserer (for 2 år)
        5) 2 ordinære styremedlemmer (for 2 år)
        6) 2 varamedlemmer til styret (for 1 år)
        7) 2 medlemmer til valgkomitéen (for 1 år)
        8) 2 revisorer (for 1 år)

4.6 Styrets leder velges for to år, de øvrige styremedlemmer for to år, dog således at henholdsvis to eller tre er på valg hvert år. Valgene foregår ved håndsopprekning. Skriftlig valg skal gjennomføres hvis en eller flere krever dette. Ethvert medlem er valgbart etter avgitt villighetserklæring. Leder og nestleder må ha gyldig radioamatørlisens.

4.7 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 10.januar. Styret kan supplere forslagene med tilleggsopplysninger, men skal ikke ta stilling til forslag fra medlemmene.

4.8 Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutninger i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Andre saker som tas opp til diskusjon kan oversendes styret for videre behandling, eller fremmes i neste generalforsamling.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

5.1 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, eller av styret etter skriftlig forlangende av minst 1/5 av medlemmene.

5.2 Bestemmelsene i §§ 4.1 (fra 2. ledd), 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 (2. ledd) og 4.8 gjelder også ved en ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Eksklusjon.

6.1 Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller NRRL, kan medlemskapet i gruppen oppheves etter enstemmig styrebeslutning.

6.2 Vedkommende har adgang til å anke sin sak for førstkommende ordinære
generalforsamling, dersom vedkommende har gyldig medlemskap.

6.3 NRRLs styre skal informeres om en eksklusjonssak.

§ 7. Oppløsning.

7.1 Gruppen kan oppløses etter vedtak i to på hverandre følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger. I den første generalforsamlingen må det være 2/3 flertall for oppløsning. I den andre er det tilstrekkelig med simpelt flertall. Avstemmingen skal skje skriftlig.

7.2 Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller NRRL.

7.3 NRRL kan beslutte gruppen oppløst etter bestemmelser i NRRLs lover.