DA-utvalget og NRRLs framtid

Tirsdag var det slutt på ferien og høstens første møte ble viet diskusjonen rundt NRRLs framtid. NRRL har som kjent nedsatt et utvalg, DA-utvalget, som skal legge frem 3 ulike forslag til hvordan Ligaens framtid skal bli, og de ønsker i den sammenheng innspill fra grupper og enkeltpersoner om hvordan de ønsker at Ligaen skal se ut i framtiden.

Første gruppemøte etter ferien. - Foto LA3XMA - Odd.
Første gruppemøte etter ferien. – Foto LA3XMA – Odd.

LA1UW Bjørn, som er nyinnvalgt HQ-medlem fra Trondheim, orienterte om DA-utvalget og oppfordret de tilstedeværende til å komme med forslag på hvordan de ønsket seg en Liga. Takhøyden var utrolig stor og det kom frem mange forslag og ønsker som vil bli sendt DA-utvalget.

De fleste var imot å samle store summer på fond slik det gjøres i dag. En slump i påkomne tider er OK, men i stedet for å samle store midler burde pengene heller gå til tiltak som kunne styrke medlemstallet, øke aktiviteten og iverksette tiltak som på sikt ville begunstige medlemmer og organisasjonen på en positiv måte.

Mange mente det var for passivt av en organisasjon å administrere, – de savnet en organisasjon som kunne støtte opp om radioamatørenes interesser på en mer aktiv og oppsøkende måte, og være den som gikk i bresjen og sørget for å drive igjennom saker av vital interesse for sine medlemmer.

Det ble også nevnt at Ligaen burde ha en konkret handlingsplan over saker som de var forpliktet til å jobbe for fremover. De burde også være mer åpne om ting som skjer innenfor Ligaen, støtte mer opp om radioamatører som møter problemer innen sin hobby, f.eks som i den viktige antennesaken vi for tiden har i vårt nærområde, og som kan få fatale følger i ettertid for alle radioamatører i Norge dersom saken ikke får et positivt utfall.

Andre ting man savnet var mer smidige ordninger og konkret støtte til prosjekter, utstyr, kusvirksomhet mm. Nye amatører burde få et års gratis medlemskap og nye teknologier burde komme mer i fokus. Det ble også diskutert tanker om man burde hatt en generalsekretær, om vi trenger lokalene NRRL har i dag eller om de kunne brukes annerledes, antall ansatte det kunne være behov for, om de lokale gruppene burde draes mer inn i ulike oppgaver etc.

En komplett oppsummering vil bli sendt DA-utvalget, og komplett referat fra dette medlemsmøtet vil bli å finne under «Referater» på våre sider.