23-02-2016- Årets Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 23. feb. 2016, kl. 19:00.

Leder LA3WAA, Tor åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 77. i rekken.

Det var møtt frem 18 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer 3.
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2015 og rapporter fra komiteene
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett for 2016
8. Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

3waa-1uwEtter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent, LA4CKA og LA7JBA ble valgt som tellekorps.  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer

Vedtatt

Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.
Rapport fra QSL- manager: Vedtatt
Rapport fra Huskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Stasjonskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Repeaterkomiteeen: Vedtatt
Rapport fra webmanager: Vedtatt

Under posten QST- TRØNDELAG var LA7JBA uteglemt. Det er herved rettett opp!!

4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen

Styret har fått henstillinger fra medlemmer som er forhindret fra å møte på Generalforsamlingen om å åpne opp for å gi fullmakt til et annet medlem som møter.
Styret har diskutert dette og foreslår for Generalforsamlingen i Trondheimsgruppen av NRRL å endre paragraf 4.2 slik at det tillates at et stemmeberettiget medlem som møter i Generalforsamlingen kan benytte en fullmakt fra et annet stemmeberettiget medlem som ikke møter.
Lovene foreslås endret slik at § 4.2 lyder (endringen er satt i kursiv):
4.2 Stemmerett har medlemmer som har betalt kontinent for foregående år. Hvert fremmøtte medlem har kun en stemme hver.
Et stemmeberettiget medlem kan benytte en (1) fullmakt fra et annet stemmeberettiget medlem som ikke møter på Generalforsamlingen.
Forslaget vedtatt enstemmig uten kommentarer
5. Regnskap for 2015 med revisjonsberetning

Ordstyrer leste opp revisjonsberetningen og ba om kommentarer til regnskapet.
Det var ingen kommentarer og regnskapet ble godkjent.
6. Kontingent for 2016

Kontingenten ble foreslått uendret grunnet god økonomi.
Kontingenter er da Kr. 450 pr. år
Vedtatt
7. Budsjett for 2016

Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer.
Det var noe uenighet om oppstillingen slik at man vanskelig kunne se budsjett sammenlignet med regnskap.

Styret retter dette opp til neste årsmøte slik at Regnskap sammenlignes med budsjett og budsjett settes opp mot regnskapet året før.

Ord til saken: LA4THA, LA9TK, LA3WAA.
Utover dette ble budsjettet godkjent.

8. Valg

Valget ble som følger
Leder LA3WAA,Tor Pettersen 1 år ikke på valg
Nestleder LA1UW, Bjørn Gjerde 2 år enstemmig
Sekretær LB9RE, Håvard Nasvik 2 år enstemmig
Kasserer LB1KF, Liv Helene Skjemstad 1 år ikke på valg
Styremedlem LA9QV, Stein Olav Lund 1 år ikke på valg
Varamedlem LA9JK, Oddbjørn Moen 1 år enstemmig
Revisorer 1 år: LA4CKA, Ingar Horrigmo og LA7JBA, Rolf Krog
enstemmig
Valgkomite 1 år: LA6HNA, Willy Ravnå og LA9JV Per J. Sæterhaug, enstemmig

Møtet hevet 19.44

Sign.:
LA3WAA, Tor Pettersen
LA1UW, Bjørn Gjerde