2013-11-06-Styremøte

Trondheims gruppen av NRRL, Referat fra styremøte 6. november 2013

moete8Tilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Willy, LA6HNA styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jon, LA1ZLA, sekretær

Ikke møtt:

2013-11-01;  Forrige styremøte
NSB mast 2 mellomseksjonen er fjernet, stjålet?
Rotor HAM 4 selges på junkauksjonen.
6 stk. Ericsson 70 cm (NSB) er solgt til NRK for totalt 6000,-.
HF stasjon B er nå i orden.

2013-11-2; Økonomi
Økonomien er god og et overskudd ventes mot slutten av året

2013-11-3 Repeater Oppdal, LA7ORR
Tor, LA3WAA, orienterte styret. Tillatelse for fri innplassering på Almannberget er gitt av Norkring. Det stilles en del krav til installasjon av utstyr og plassering av antenne. All montering må foretas av godkjent installasjonsfirma. Ferdig installasjon skal dokumenteres og beskrives med bilder for Norkring. Forberedende arbeid startes så snart som mulig med prøvedrift av repeateren på Lialøkken da vi kan få tilbud om (gratis) transport på kort varsel.
Øvrige aktiviteter inne repeatere nedprioriteres.

2013-11-4 APRS
APRS blir satt opp på Vardheia av Fosengruppen ved Lars, LA4RHA. Stein-Olav, LA9QV, har klargjort utstyret.

APRS på Vassfjellet, LD7TV, tas ned. Aksjon Odd, LA3XMA.
APRS på Gråkallen, saken er uavklart. Det tas kontakt igjen med TRC. Utstyr klargjøres for et eventuelt skifte dersom det gamle ikke kan brukes lengre.

2013-11-5 HF 15m båndpassfilter
Nytt 15m båndpassfilter er anskaffet da det gamle ikke lot seg reparere.

2 stk. vinsjer til mast A anskaffes for ca. 1000,-, de gamle er for tunge å operere.

2013-11-6 75 årsjubileet
Jubileet bør markeres med en tilstelning. En komite vil bli oppnevnt for å lage et arrangement.

Det vil bli søkt om eget kallesignal for bruk i jubileumsåret og LM2T75Y er foreslått.

2013-11-7 Komiteer og organisering
Gruppens organisering av styre og komiteer ble diskutert og flere forskjellige løsninger ble diskutert. Det er enighet i styret om at det viktigste er å øke aktivitetsnivået og bruke mindre tid på administrasjon. Det er enighet om at alle medlemmene bør delta i diskusjonen og det vil bli innkalt til et medlemsmøte 26. november for å diskutere dette videre slik at eventuelle omforente forslag til endringer kan fremmes på Generalforsamlingen.

2013-10-8 Eventuelt
Det er oppdaget skade på rotor mast A (hovedmasten). Årsaken er ukjent og ingen har rapportert det inntrufne til ansvarlige for stasjonen. Masten må tas helt ned for vedlikehold av rotor eller eventuelt skifte til ny som er en betydelig kostnad.

Telefonitesten går 16.-17. november, påmelding til Tor LA3WAA.

NRRL utfordringen i 2014 tas i mot og vårt bidrag til AR (bullen) kommer på høsten.

Strømforsyningen til begge hovedstasjoner har havarert. Stein-Olav vil undersøke saken.

Julemøtet er 10. desember. Ingar, LA4CKA, tar oppdraget som kokk og lager i år risengrynsgrøt med tradisjonelt tilbehør til ca. 15 personer. Pris kr 50,- per person. Det blir også utlodning som tidligere.

Styremøtene skifter start tid til 19:00.
Neste møte er onsdag 4. desember kl 19:00 på Lialøkken.