2013-02-26-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheims gruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 26. februar 2013, kl. 19:00.

Sekretær LA1UW, Bjørn åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling.
Det var møtt frem 14 stemmeberettige medlemmer.

generalforsamling2013bDagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2012 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
3 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2013
7. Budsjett for 2013
8. Valg

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen og dagsorden

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent og LA1UI og LACKA ble valgt som tellekorps.

3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
Etter anmodning i fra LA8GE ble bare overskrifter lest opp.
Medlemstallet har gått drastisk ned og forsamlingen var meget bekymret for utviklingen.
Hvorfor melder gamle medlemmer seg ut eller lar være å betale? generalforsamling2013a
Disse bør stilles ett direkte spørres direkte om hvorfor og så får vi håpe på ett ærlig svar slik at styret kan jobbe for å få de tilbake igjen.

Ordet til saken; LA1UI, LA8GE, LA1UW og LA3WAA.

Kurs: Hva gjør vi for å få folk til å komme på kurs?
I Bergen og Oslo kjøres det kurs med stor deltagelse. Vi hadde utlyst kurs, men ingen dukket opp.
Vi må ta kontakt med Bergen og Oslo for å høre hva de gjør som vi kanskje ikke gjør.
Markedsføring på egen Facebookside ble nevnt. Det kom da frem at LA2T allerede har ei FB side, men den var lukket.  Dette var ukjent for de fleste og styret tar tak i dette snarest.
Ordet til saken: LA3XMA, LA8GE, LA1UI, LA9TK, LA3WAA, LA1UW, LA4YW.

Tester: LA4YW etterlyste at vi hadde kjørt telefonitest.
Dette ble avglemt, men testen fikk ett ulykkelig utfall da vi leverte loggen 3 dager for sent.
Vi ble disket og i tillegg hengt ut med ”manglende logg”
I reglene står det at det skal poststemples inn 15 dager og at loggene skal sendes til LA4YW.
Loggene ble sendt dit, men skulle til LA6FJA.
Vi har klaget på dette, men blitt avspist av NRRL sin Generalsekretær på en særdeles ubehaglig måte og dette vil vi ta videre inn til HQ.
NRRL bør utvise en holdning som styrker deltagelsen i Norske tester, noe GS tydeligvis ikke ønsker.

Ordet til saken: LA3WAA, LA1UW, LA1UI, LA4YW

Web:
LA1UI takket Liv for at hun på nytt hadde tatt over siden og fikk applaus for dette.
Dokumenter som legges ut for nedlasting bør enten lagres som PDF eller RTF formater.

Etter disse kommentarene ble årsberetningen enstemmig vedtatt.

– Rapport fra Sambandskomiteen:    Vedtatt.
– Rapport fra QSL- manager:    Vedtatt
– Rapport fra Huskomiteen:    Vedtatt
– Rapport fra Stasjonskomiteen:    Vedtatt
– Rapport fra Repeaterkomiteen:    Vedtatt
– Rapport fra webmanager:    Vedtatt

4. Regnskap for 2012 med revisjonsberetning
LA1UI kommenterte ut i fra revisjonsberetningen.
Der ba de om at interne kjøp/ salg av utstyr foretatt av styret bør konferere med revisor FØR salg/ kjøp.
LA1UW sa at dette var styrebehandlet for å ha ryggen fri, men neste styret bør ta dette til etterretning.
Netcom: Avtalen i boks og det var LA1UI og LA3WAA som fikk forhandlet fram en kontrakt etter 8 år med usikkerhet.
Applaus -)

Etter dette ble regnskapet godkjent og vedtatt.

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
3 lovendringsforslag i fra Styret.
5.1 Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til med minst 14 dagers varsel

En del diskusjon:
Ordet til saken: LA1UI, LA8GE, LA3XMA, LA4YW, LA3WAA

Vedtatt med 13 for og 1 blank

5.2 Leder velges for 2 år.
Ordet til saken: LA1UI
Vedtatt enstemmig

5.3 Valgene foregår ved håndsopprekning. Skriftlig valg skal gjennomføres hvis en eller flere krever dette.
Ordet til saken: LA8GE, LA1UI og LA9TK
Vedtatt enstemmig

6. Kontingent for 2013
Her ble det merkelig nok diskusjon på at man burde sette opp kontingenten da det nå var gått to år siden siste justering.
Ordet til saken: LA3XMA, LA1UI, LA6HNA, LA9TK, LA3WAA, LA1UW, LA7JBA

Forslag på Kr. 450 ble vedtatt med 13 for og 1 i mot.

PAUSE

I pausen kom det til ett medlem så vi var nå 15 med stemmerett.

8. Valg
Valgkomiteen ved LA4IC hadde ringt til både kjente og ukjente for å få folk til å ta en tørn i styret, men det var nei stort sett over hele linja.
Valget ble som følger:

Leder LB9RE, Håvard Nasvik 1 år Gjenvalg
Nestleder LA3WAA,Tor Pettersen 2 år Ny
Sekretær LA1ZLA, John Erling Aarheim 1 år Ny (Benkeforslag)
Kasserer LB1KF, Liv Helene Skjemstad 2 år Ny
Styremedlem LA6HNA, Willy Ravnå 1 år Ikke på valg
Styremedlem LA4CKA, Ingar Horrigmo 2 år Ny
Varamedlem LA9QV, Stein Olav Lund 1 år Gjenvalg
Varamedlem LA1UW, Bjørn Gjerde 1 år Ny (Benkeforslag)

Revisorer LA1UI Ottar Mosseby og LA7JBA Rolf Krog 1 år
Valgkomite LA4IC Wilhelm Dahl og LB1BC Torstein Fredriksen  1 år

Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon -)

Da skulle møtet heves, men med spørsmål i fra LA3XMA om hva styret hadde som arbeidsplaner utover stoppet en tidlig hjemkomst -)

Det må være å få gamle medlemmer tilbake og nye medlemmer inn.
Halv kontingent ble diskutert, gratis medlemskap det første året etc.
Ta kontakt med for eksempel Netcom med billigere mobilbruk osv
Styret fikk fullmakt av forsamlingen til å bruke sunn fornuft!

Ved gjennomgåelse av referatet så fant man at Budsjett ikke var behandlet.

7. Budsjett for 2013
LA1UI mente at postering av Kr. 10000 flyttes fra drift til eiendeler.
Ellers så ble budsjettet enstemmig godkjent.

Ordstyrer takket for oppmøtet og utrykte lettelse for at kabalen på valget hadde gått opp.

Møtet hevet 20.50

LA3WAA, Tor