2012-02-21-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheims- gruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 21. februar 2012, kl. 19:00.

klubbeLeder LB9RE, Håvard åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling.
Det var møtt frem 14 stemmeberettige medlemmer.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2010 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
–  Det er ingen innkomne forslag
6. Kontingent for 2011
7. Budsjett for 2011
8. Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent og LA1UI og LACKA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LA1UI mente at tiden var rede for at innkallingen burde skje pr E- post.
Vi har ca. 50 adresser som er riktige og de vil få e- post, mens de andre vil få brev.
Styret legger ut informasjon på WEB om at alle medlemmer må korrigere sin e-postadresse.
Med disse kommentarene ble innkallingen godkjent.
Ordet til saken: LA1UI, LA1UW, LA3WAA

3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
Styrets årsberetning ble lest opp i sin helhet
LA1UI mente at selve innkallingen og styrereferater bør legges på medlemssider på WEB og ikke åpent slik som nå.
Det ble gjort rede for at bare noen få hadde ordnet seg med passord og styret mente det kanskje var enda ett hinder for å komme til gruppen.
LA4CKA ble utelatt som revisor. Det er herved rett opp!
Etter disse kommentarene ble årsberetningen enstemmig vedtatt.

–         Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.

–         Rapport fra QSL- manager:
I år så var vekten på både utgående og inngående kort med. Spørsmål om det var mindre eller mer enn før om årene.
Håvard opplyste om at det lå på omtrent det samme som tidligere år, men at det kunne være solflekkene med bedre forhold som spilte inn.
Vedtatt
Ordet til saken: LA3WAA, LB9RE

– Rapport fra Huskomiteen:
LA4IC ville ikke ha opp takrenner på brakka da han mente at det samlet seg mye dritt der.
Noe må man gjøre da vannet siger under brakka og tar med seg underlaget slik at brakka må jekkes opp.
Ordet til saken: LA4IC, LA9TK, LA9TM, LA3XMA
Vedtatt.

-Rapport fra Stasjonskomiteen
Vedtatt

-Rapport fra Repeaterkomiteeen
Vedtatt

-Rapport fra webmanager
LA3WAA kommenterte at beretningen også innholdt en oppsigelse.
Forsamlingen ba om at det måtte legges ut informasjon om dette på hjemmesiden.
Det kan jo være noen som ønsker å ta over. Siden ligger i dag på NRRL sin server.
Ordet til saken: LA3WAA, LA1UW, LA1UI, LA3XMA, LA3TMA
Ellers godkjent.

4. Regnskap for 2010 med revisjonsberetning
LA1UI leste opp revisjonsberetningen.
Der ba de om at interne kjøp/ salg av utstyr foretatt av styret bør konferere med revisor FØR salg/ kjøp.
LA1UW sa at dette var styrebehandlet, men neste styret bør ta dette til etterretning.
En del kommentarer angående hvor mye midler vi hadde fått i fra NRRL for nødsamband. Forsamlingen enes om at det til neste årsmøte settes opp skjema på hvor mye midler vi har fått. Å sette opp regnskap på hva ting har kostet er ikke av interesse og det er bruksverdien som er viktigst for gruppen.
Etter diverse kommentarer og diskusjon så ble regnskapet godkjent.
Ordet til saken: LA8GE, LA9TK, LA3TMA, LA3XMA, LB9RE, LA1UI, LA3WAA, LA1UW

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Ingen innkomne forslag

6. Kontingent for 2012
Kontingenten ble enstemmig godkjent og blir på Kr. 400

7. Budsjett for 2011
LA3WAA gjorde oppmerksom på at krona stadig blir mindre verd og at man ikke bør utsette kontigentøkning så alt for lenge.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor det er så få medlemmer nå i forhold til for eksempel 2000 da det var 100 stk.
Det var ikke så lett å svare på, men gruppen hadde fritt medlemskap for nye radioamatører det første året etter avlagt eksamen. Når de skulle betale ble de dessverre borte.
Etter en del diskusjon så ble budsjettet vedtatt.
Ord til saken: LA3WAA, LA1UI, LA8GE, LA9TK, LA1UW, LA3TMA, LA3XMA, LB9RE, LA4IC

8. Valg
Valgkomiteen ved LA4IC sa at han hadde ringt til både kjente og ukjente for å få folk til å ta en tørn i styret, men det var nei stort sett over hele linja.
Det kom inn forslag fra LA9TK på at man måtte få inn nye medlemmer i styret, men det var ikke forsamlingen enige i. Man bør først bli varm i trøya og kjenne gruppa litt på pulsen før man kommer inn i styret.
Det var flere kommentarer og det som kanskje kan trigge mest er aktive komiteer.
Ord til saken: LA9TK, LA3WAA, LA4IC, LA1UW, LA1UI, LA8GE, LA3TMA, LA3XMA, LB9RE

Valget ble som følger:

Leder LB9RE, Håvard Nasvik 1 år Gjenvalg
Nestleder LA5HIA, Jan Inge Jensen Ikke på valg 1 år
Sekretær LA1UW, Bjørn Gjerde 2 år Gjenvalg
Kasserer LA9TK, Sverre Båtnes 1 år Gjenvalg
Styremedlem LA6HNA, Willy Ravnå 2 år Ny
Styremedlem LA3WAA, Tor Pettersen ikke på valg 1 år
1. Varamedlem LA9QV Stein Olav Lund 1 år Gjenvalg
2. Varamedlem LA7JBA Rolf Krog 1 år Ny
Revisorer LA1UI Ottar Mosseby og LA4CKA Ingar Horrigmo 1 år
Valgkomite LA4IC Wilhelm Dahl og LB1BC Torstein Fredriksen 1 år

Alle ble valgt enstemmig!!

Etter dette sa LA3TMA at vi måtte gi applaus til oss selv da vi hadde kjørt i gjennom møte under 1 time.

LB9RE takket for tilliten og håpet på et fruktbart år og ønsket alle nye og gamle velkommen på Lialøkken.

Møtet hevet 19.55

LA3WAA Tor Pettersen  –  Referent.
Bjørn Gjerde – Møteleder

28.2.2012