2009-11-30-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen mandag 30.11.2009.

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 19.00

Ingar, LA4CKA, møteleder
Kristian, LB9NE
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Jan Inge LA5HIA
Meldt Forfall; Willy LA6HNA

Saker:

091130-1

Økonomi
Sverre LA9TK redegjorde for status økonomi.
Beholdning er pr dato Kr 59.458,-
Nødsambands-midler Kr 16.797,80
Forsikring. Vårt tidligere forsikringsselskap har kontaktet oss og opplyst at vi har til gode ca kr 6600,- Dette er ikke med i regnskapet da det ikke er mottatt på konto.
Vi venter inn en faktura på ca Kr 5500,- denne kommer i dette regnskapsåret.

Ruten/NetCom.
Vi har ikke hørt noe fra selskapet siden juli 2009. Vi vet ikke status.
Styret besluttet at vi skal sende en faktura til NetCom for leie av lokasjon/hus for 2010.
Prisen er Kr 50.000,-

Tekst på faktura:
Forlengelse av leie av plass på Ruten for 2010, inklusiv nytt utstyr.
Forfall 31.12.2009.

Jan Inge sender over adresse og kontaktperson til sekretær som sender faktura omgående.
Gruppens konto nr er: 0531 51 04930

091130-2

Nødsambands-midlene. Rest kr 16.397,80
Det ble bestemt at repeaterkomiteen bestiller en 6m repeater fra USA.
Ansvarlig: Jan Inge

Pris ca USD1595 = ca NOK  11375 + Frakt
Rest på ca Kr 5000,- overføres til 2010 regnskap og benyttes til filtre for 2m repeateren som er innkjøpt tidligere i år.
Info fra Repeaterkomiteen. Det planlegges å bygge to helt like repeatere som skal utplasseres på Ruten. Dette gjøres for å kunne fjernstyres omkobling mellom disse ved eventuelle feil.
Yaesu repeater som er innkjøpt er beregnet for Oppdalsområdet.
Vi trenger hjelp til å komme i kontakt med lokalkjente som kan tipse oss om kontaktpersoner i aktuelle firmaer.

091130-3a

Utbytting av Yaesu FT-920 HF
Stasjonskomiteen ønsker å bytte ut Yaesu FT-920 HF med en nyere FT-950.
Dette for at det skal være to like HF stasjoner, samt at dette er en bedre og nyere rig.
Pris for ny rig. Kr 9990,- + porto/kabler Totalpris ca 10.500,-
Det ble bestemt av vi skal bestille ny HF rig FT-950 fra Permo
Ansvarlig: Tor

091130-3b

Salg av FT-920
Styret har mottatt et tilbud om kjøp av FT-920 på Kr 7000.-
Resten av gruppens medlemmer må få vite om dette, så sekretær legger inne en annonse under kjøp/salg på gruppens hjemmeside. Frist for eventuelle nye tilbud er satt til 12.desember.
Ansvarlig: Bjørn

091130-3c

Kjøp av Coax.
I forbindelse med antennearbeidene i høst er all Coax som gruppen hadde brukt opp.
Vi trenger mer coax for videre arbeidene på Lialøkken og for repeaterkomiteen.
Det ble besluttet at vi skal bestille 2 x 100m RG-213 fra Johansen Agenturer
Pris kr 1598,- pr rull + porto
Ansvarlig: Tor

091130-3d

Kjøp av Headset
I forbindelse med testkjøring trenger man skikkelige headset.
Det gruppen har er av gammel type og er vakkel i ledningene. Det er også benyttet et lånt headset under testene.
1 stk.  BM-10-4 og 1 stk. PS-5, med overganger til Yaesu.
Totalpris ca 3800,- Det ble besluttet at vi bestiller overnevnte fra Permo:
Ansvarlig: Tor

091130-4

Utstyr til Kasserer

Kasserer bytter PC privat og trenger Office pakken.
Saken utsettes da han kan lage regnskapet og medlemskartotek på den gamle PCen.
Sekretær sjekker om mulig sponsing av ekstra skjerm.
Ansvarlig: Bjørn

091130-5

Møteplan våren 2010.

Sekretæren la frem datoene for våren, samt noen forslag til møte temaer.
Vi mangler fortsatt to møter; 12.januar og 23.mars.
Følgende kontaktes angående forslag:
LA4LN Tom. Ligaens HF Manager.  Tor sjekker med generalsekretæren.
FORF ved leder i Sør- Trøndelag.   Bjørn sjekker med vedkomne.
Andre forslag hvis disse ikke går i orden:
Ligans Contest manager LA4YW og  Astronomiforeningen i Trondheim

091130-6

Generalforsamlingen for 2009.
Datoen ble bestemt til 23.februar 2010.
Frist for komitérapporter ble satt til 15.januar 2010 og forslag som skal behandles på generalforsamlingen, er etter lovene 10.januar.
Sekretær formidler dette til WEB manager og det tas av leder på neste lokale QST-LA

091130-7

Eventuelt.

1. Nestleder kommer til å trekke seg på generalforsamling p g av personlige årsaker.
Han har informert valgkomiteen om sin avgjørelse. De jobber med saken.

2. Kristian ønsker at det etableres et fond i gruppen for nye amatører som av en eller annen grunn ikke har økonomi til å ta lisensen (kr 2000,-)

– Styret setter opp dette som forslag til generalforsamlingen
– Det settes av kr 2000,- i budsjettet for 2010 til dette.
– Det må være en mulighet til å donere midler til fondet på andre måter enn via regnskapet.
– Styret behandler eventuelle innkomne søknader.
– Styret tar dette som sak på neste styremøte.

3. Nødsambands- midler for 2010    
Stasjons-, sambands- og repeater komiteene lager sine forslag til søknadsbeløp. Forslagene må være godt begrunnet. Styret lager en felles søknad til NRRL etter at dette er innkommet.
Frist fra Komiteene 31.12.2009.
Ansvarlig: Wilhelm, Tor og Jan Inge

4. LM2T70Y
Det gjenstår nå kun en måned av aktiviteten med Jubileumssignaturen LM2T70Y.
Det oppfordres til en stor dugnad om å kjøre denne signaturen. Stå på folkens kjør radio!
Etter at aktiviteten er ferdig må vi trykke QSL kort. Vi mangler også kort for LN2T.
Tor kontakter Liv LA4YW for å få hjelp til utforming av kortene
Når kortene er ferdig må vi ha dugnad for å få trykt ut etiketter.
Håvard har tatt på seg jobben med å klistre etikettene på kortene.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW

Møtet hevet kl 2120