2008-04-08-Gruppemøte

Tilstede var 13 medlemmer.

Nødsambandsregnskapet ble diskutert. LA1UI Ottar vil som revisor se over regnskapet før innsending. Det legges ved liste over utstyret.

Websiden og webmanagers oppgaver ble diskutert, det ble uttalt ønske om en raskere oppdatering av siden og mulighet for stedfortreder dersom webmanager midlertidig skulle bli forhindret fra å utføre sine oppgaver.

LA9SFA, Lars ga et utdrag fra siste styremøte.

Det ble videre snakk om tema på medlemsmøtene. Det viser seg svært vanskelig å få folk til å bidra med foredrag o.l. Det er videre som et resultat av blant annet dette en tendens til synkende interesse for medlemsmøtene.

Blant de tilstedeværende var det enkelte som sa seg villig til å komme med innlegg utover våren. Vi kan derfor se frem til at LA3TMA, Morten vil fortelle om en antenne han for tiden eksperimenterer med. LA1UW, Bjørn vil fortelle om hvordan vi som radioamatører blir påvirket av den tekniske utviklingen i samfunnet med tanke på blant annet støyproblematikk som en følge av stadig flere tekniske installasjoner i vårt nærmiljø. Han vil også gi et innblikk i Plan og bygningslovens bestemmelser om oppsetting av antenner.

Det ble bestemt at medlemsmøtet 22.april blir dugnad på gruppelokalet og at det 13. mai blir en idedugnad der medlemmene oppfordres til å komme med forslag til fremtidige aktiviteter og tema. Det forventes godt oppmøte begge datoer!!!

Annonsering av møtetema på Qst-sendingene ble etterlyst.

På tampen av kvelden kom en oppfordring fra styret til medlemmene om å ta på seg oppgaven med å sørge for kaffe og kaker på medlemsmøtene. Det trengs også folk til å ta vasking av gruppelokalet. Dette har tidligere vært fordelt på styremedlemmene, men det er styrets oppfatning at dette er oppgaver som bør fordeles på hele medlemsmassen, da styrearbeidet til tider er svært arbeidskrevende. Responsen var ikke uventet laber og vi har dermed en utfordring i forhold til å få disse oppgavene løst. Dette er noe styret må jobbe videre med.

LB9LE slengte ut et forslag om at vi endrer frekvens på medlemsmøtene til hver 3. uke eller en gang i måneden, på bakgrunn av problemene med å skaffe tema og et noe labert oppmøte på de siste møtene. Tanken er at færre men mer innholdsrike møter vil øke medlemmenes interesse. Forslaget fikk ikke særlig gehør hos forsamlingen.

For øvrig ble det pratet løst om repeatere og de muligheter som forhåpentligvis åpner seg til kjøring av 6-meter når Vassfjellsenderen stenges ned om knapt 2 år.

Møtet ble avsluttet kl 22.00
LB9LE, referent