2018-10-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. oktober 2018

2018-10-01 Saker fra forrige styremøte
QST-Trøndelag trenger flere opplesere. Forespurte medlemmer vil gi tilbakemelding på dette.

Det vurderes å la QST ta sommerferie (fra og med grillaften og til ca. 20. august) neste år eller redusere til en innsjekk og eventuelle bidrag fra de som sjekker inn. Innspill til innholdet i QST-Trøndelag ønskes fra medlemmene.

2018-10-02 Gruppesaker
En mappe over avtaler med Telenor ordnes i løpet av høsten, aksjon Håvard, LB9RE.

En beskrivelse av HF konkurransen vil bli lagt ut på hjemmesidene. Oppstart i november. Aksjon, Stian, LB5SH.

En antennedugnad for hele gruppen planlegges i midten av oktober. En egen innkalling vil komme til alle medlemmer.

2018-10-03 Økonomi
Medlemmer som ikke har betalt årets kontingent er strøket fra epostlisten. Disse er ikke lengre medlemmer av gruppen og får nøkkelkortet sperret. Det kommer fremdeles for lite penger inn på VIPPS og kaffesalget går med underskudd. Kroner 10,- for kaffe/te er etter styrets mening ganske billig.

2018-10-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Purres, aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: PC for stasjon A er oppgradert og konfigurert på nytt. Fjernstyringen av stasjonen må legges inn på nytt.

Stasjon B: Kablene er lagt på baksiden av huset og er gravd ned mellom huset og masten. Antennene for 40m og 80 m er hengt opp igjen. Antennen for 6m antennen har fått ny kabel og er nå i orden.

Stasjon C: En Hari 80-10m og en Hari 60/30/15m 1 kW Windom antenne er anskaffet fra Permo. Disse skal henges opp i mast C. Den gamle antennevenderen fra stasjon A tas i bruk på mast C. Radio er nå en Kenwood TS-570, men denne vurderes byttet til noe mer moderne. Et PA-trinn vurderes.

En SDR radio står høyt oppe på listen når HF radioene fornyes.

Opphenget for antenner på forsamlingshuset må flyttes til andre enden. Dette er en lift jobb for lys dag.

En oversikt over antennene bør utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknaden er innvilget av Telenor og montering gjøres ved anledning i høst.

Node på Røros utsettes til neste år. Repeateren på Bringen er testet og noden på Gråkallen (433.150) kjører repeateren fint.

Noderadioene for Oppdal og Bringen er ustabile i drift og går ut av kryssbånd moden. Årsaken er under evaluering.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater. En arbeidsgruppe etableres, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
Sambandsøvelse tirsdag 25. september ble gjennomført med 11 deltagere og det ble et godt resultat fra øvelsen. Mer info fra øvelsen finnes på hjemmesidene www.la2t.no og vår Facebook.

Det planlegges å sjekke HF antenner for portabel bruk på aktivitetskvelder framover.

Det vurderes et opplegg for programmering av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Veddugnaden pågår og mye er nå ryddet i bekken, men oppmøtet har vært svært dårlig.

En varmepumpe anskaffes for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner. Budsjett kr 2000,-. Aksjon Tor, LA3WAA.

Videokameraet er konfigurert på nytt.

Et strømuttak på framsiden er ønsket fra stasjonskomiteen.

Ønsker et nye medlemer til komiteen.

2018-10-04 Eventuelt
Ingar, LA4CKA, har gitt seg som oppleser for QST-Trøndelag etter mange år. Styret vil gi en påskjønnelse for innsatsen. Aksjon, Stian, LB5SH.

Det planlegges deltakelse i HF tester. Aktuelle tester er SAC SSB 13-14 oktober, CQ WW SSB 27-28 oktober, NRRL telefonitesten 17-18 november.

Tilstede:
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær

Forfall:
Knut, LB9BG, leder
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 7. november 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.