2005-02-08-Gruppemøte

Det var møtt fram 17 medlemmer på dette møtet.

Møtet ble åpnet av gruppens leder, Arthur LA9PX som ønsket alle velkommen til møtet. Han orienterte om sine tanker vedrørende gruppens fremtid.

Planen var at de forskjellige utvalg- komiteer skal bli mer fristilt i sine gjøremål. Utvalgslederne får totalansvaret for sitt område med tanker om drift og økonomi. De skal videre sette opp sine budsjetter og planer for 1 år, å planlegge en langsiktig strategi på ca 3år. Videre skal de sette opp en detaljert oversikt over sine disposisjoner av inventar og utstyr (kartotek)

Et foreløpig oppsett er skissert som følger.
Gruppeledere (Web- Husutvalg- og komiteer for Stasjon- Bibliotek – Repiter og node – Verksted – Museum – Data og Kurs-)
1) Han/hun plikter å holde seg orientert om sin gruppe/utvalgs aktiviteter til enhver tid.
2) Budsjettansvarlig for sin gruppe/utvalgs aktiviteter ifølge vedtatt budsjett.
3) Ansvaret alene for sin gruppe/utvalgs totale økonomi ifølge budsjett.
4) Føre kartotek over utstyr utvalget råder over.
5) Utarbeider sin gruppe/utvalgs budsjett. (1år?)
6) Utarbeider sin gruppe/utvalgs langtidsplan. (3år?)
7) Setter opp sin gruppe/utvalgs behov for materiell i budsjettperioden.
8) Velger sine medarbeidere i sin gruppe/utvalg og kan fordeler/delegere ansvarsområder.
9) Leder vedlikeholdet av sin gruppe/utvalgs materiell til enhver tid.
10) Klargjør materiell som trengs i forbindelse med kommende aktiviteter i sin gruppe/utvalg
11) Ansvarlig for å innkalle, organisere og lede dugnadsarbeide i sin gruppe/utvalg.
12) Setter opp bruksplaner for sitt område. (Vask osv.)
13) Organiserer all aktivitet innen sitt område og setter opp en plan for dette, i samarbeide med styret og tilstøtende samarbeidsgrupper innenfor Trondheimsgruppen..
14) Rapporterer fortløpende om utstyrets tilstand og hendelser i sin gruppe/utvalg til styret,
15) Ser til at alle aktiviteter skjer etter vedtatte regler og eventuelle pålegg fra styret. Møter på styremøte når pågående saker krever det, eller etter innkalling fra styret.
16) Hovedansvaret for å holde sitt område i god stand til enhver tid.
17) Han har ansvaret for at årsmelding for gruppe/utvalget blir skrevet.
18) Gruppens hovedstyre styre har totalansvaret.
19) Gruppens hovedstyre kan redusere, eller inndra resten av et vedtatt budsjett.

Styret vil med dette få en kontrollerende overvåkende oppgave, men med det totale ansvar.

Så ble det servert kaffe og en sjokoladekake bakt for anledningen av 9PX`s XYL

Kveldens hovedpost var et foredrag av Odd 3XMA om gruppens deltakelse under field day på OBS parkeringsplass. Han vise en del bilder fra opperasjonen, som viste både godvær! våte deltagere og antenne utstyr.
Han fortalte om hele prosessen fra start til slutten, med humoristiske innslag. Stemningen var lett og humøret på topp.

Møtet avsluttet ca kl 2130. med etterfølgende hamprat og rydding av lokalet.
Neste møte blir kveld på byen den 22.februar kl 1900.

Arthur – LA9PX
Leder