2005-01-25-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 25/01-2005OK

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av fullmakter
3. Årsberetning og regnskap
4. Kontingent 2005
5. Innkomne forslag
6. Valg.

LA3WAA åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

Før selve Generalforsamlingen tok til ble det delt ut en oppmerksomhet til LA4IC for den innsatsen han har gjort under utbyggingen av vårt klubblokale.
Det ble også delt ut Æresmedlemskap til LA4YW.

Møtet ble startet med godkjenning av møteinnkallingen.
Møteinnkallingen ble godkjent, men det kom et ønske om at det bedre måtte komme fram hva det er innkalling til.

1. Valg av ordstyrer:
Ordstyrer ble LA1UW Bjørn
Referent ble LA5HMA Tone

2. Godkjenning av fullmakter.
Det var kommet inn 3 fullmakter. Alle ble godkjent.

3. Årsberetning og regnskap.

– Årsrapport fra styret 2004
LB9RE leste opp rapporten.
Det kom et spørsmål om hvor mange medlemmer gruppen hadde og hvor det ble av de nye amatørene.
Hvordan utviklingen hadde vært.
LA9TK opplyste om at det er 97 medlemmer. Det hadde vært en nedgang på 12 medlemmer. 19 stykker hadde gått kurs og var fortsatt medlem.
Det ble lagt fram ønske om at det opplyses om dette i neste års årsrapport.

Vi bør også få med at vi i Trondheimsgruppen har medlemmer med verv i NRRL.
LA1UW, Bjørn sitter i hovedstyret som styremedlem.
LA4YW, Liv er HF Contestmanager og har med seg LA5IIA, Johnny og LA3WAA, Tor i Contestkomiteen.
LB9RE, Håvard er Node og Repeatermanager.
LA3WAA, Tor har sittet i valgkomiteen i NRRL for 2003/2004 og sitter som varamann for perioden 2004/2005.
LA9MB, Egil er den forlengende arm i fra Post og Teletilsynet og er eksaminator på amatørprøvene som avholdes i vår region.

Ellers ble årsrapporten godkjent.

– Rapport LA2T – BBS for 2004
Godkjent

– Rapport fra stasjonskomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra QSL-Manager 2004
Godkjent

– Årsmelding fra sambandskomiteen 2004
Godkjent. Kun noen skrivefeil.

– Rapport fra kursaktiviteten i 2004
Godkjent

– Rapport fra byggekomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra repeaterkomiteen 2004
Det ble etterlyst årsaker til hvorfor det er så lite aktivitet på repeaterene.
Det er en avtale med forsvaret om etablering av nodestasjon på Snøhetta. Leien deles med Mjøs gruppene. På grunn av Forsvarets politikk om til dels meget høye strømpriser vil ikke denne kontrakten bli fornyet opplyste LB9RE.

Det kom frem fra LA3TMA, Morten at det var repeaterkomiteens oppgave å bygge ut noder og repeatere, men det var ikke komiteens ansvar å skape aktivitet.

Ellers godkjent.

– Rapport 2004 – LA2T`s hjemmeside
Godkjent. Applaus for LA4YW

– Rapport 2004 – QSP Trøndelag
Godkjent. Applaus til LA4YW

– Rapport fra museumskomiteen 2004
Godkjent.

Årsrapporten er godkjent.

Regnskap 2004

LA9MB takket for seg etter mange år i tjenesten. Han kom med et hjertesukk. Mange av bilagene som var kommet inn opp igjennom årene har vært dårlige. Ønsket at dette ville bli bedret. Foreslo at det ble skaffet egne kvitteringer ved kjøp av noe til gruppen. Foreslo at ved beløp over 500,- så burde det være et styrevedtak på dette.

LA3WAA spurte om muligheten for at det nye styret laget en mal for hvordan de ville ha kvitteringer i framtiden.

Det kom også fram at det var et ønske om en note til enkelte beløp slik at flere kan se hva beløpene gjelder.
Det kom fram at det var stor forskjell mellom regnskap og budsjett.
LA3WAA, Tor svarte at det var meget vanskelig, om ikke umulig, å sette opp et budsjett med midler som ville komme, eller ikke ville komme, etter søknad om nødsambandsmidler.

Han opplyste også at det ble bestemt at skulle det bli mer aktivitet så måtte det bygges ut. Dette ble vedtatt på et styremøte sent på våren og opplyst på medlemsmøter etter hvert som byggingen ble en realitet.
Tor opplyste også at de som hadde øyne å se med, så at det var kommet opp 2 nye brakker, som ble innredet etter «kronerullingsprinsippet». Etter slike løft måtte det bare bli sprik mellom budsjett og regnskap.

Ellers ble regnskapet godkjent.

Budsjett:
Enstemmig vedtatt.

4. Kontingent:
Beholdes uendret.
Enstemmig vedtatt.

5. Innkomne forslag til årsmøtet
Nye lover.

Enkelte mente at det nye forslaget om alder på honnør medlemskap er for høyt. Lovkomiteen gikk sammen og kom til enighet om å beholde forslaget om 65 år. De bad om at forslaget godkjennes. Det nye styret kunne evt skrive til HQ og komme med et annet forslag. Paragrafen om at leder velges for ett år ble også diskutert. Det ble lagt fram forslag om 2 år, men lovutvalget valgte å beholde forslaget om 1 år.
Det ble stemt over de nye lovene.
27 stemte for
3 stemte mot
1 stemte blankt.

De nye lovene ble vedtatt og trådte i kraft på Generalforsamlingen.

6. Valg

Leder:
LA9PX 28 stemmer (1 år)
2 blank

Sekretær:
LB1ZF 27 stemmer (2 år)
2 blank

Nestleder
LB9RE 28 stemmer ( 2 år)
1 blank

Styremedlem
LA3RLA 16 stemmer (2 år)
LA3XMA 12 stemmer
1 blank

Varamedlemmer
LA3XMA 26 stemmer (1 år)
LA5VMA 16 stemmer (1 år)
LB1BC 14 stemmer
2 blanke

De som går ut ved neste års generalforsamling er:
Leder, LA9PX,
Kasserer, LA9TK,
Styremedlem LA6BKA.

Lialøkken 25/01-05
LA5HMA Tone