Referat fra GF 2018

Referat fra generalforsamling
LA2T – Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: 27.02.2019

Til stede: 14 stemmeberettigede:
Oddbjørn Moen (LA9JK)
Stein-Olav Lund (LA9QV)
Marius Loraas (LB9DG)
Stian Søreng (LB5SH)
Tor Pettersen (LA3WAA)
Knut A. B. Larsen (LB9BG)
Karl Erik Øyøygard (LA9KOA)
Jan Stewart Rambech (LA7VV)
Håvard Gautneb (LB0NH)
Wilhelm Dahl (LA4IC)
Willy Ravnå (LA6HNA)
Ketil Gabrielsen (LA2FNA)
Bjørn Gjerde (LA1UW)
Ingar Horrigmo (LA4CKA)

Ankom 19:08: Runar Borge (LB5RH)
Fra og med sak 3: 15 stemmeberettigede.

 1. Dagsorden og innkalling godkjent med utsendt rettelse.
 2. Møteledelse
  a. Ordstyrer: Tor Pettersen
  b. Referent: Marius Loraas
  c. Tellekorps: Jan Stewart og Håvard Gautneb
 3. Ingen fullmakter.
 4. Årsberetning samt rapporter fra komitéer gjennomgås og godkjennes med følgende kommentarer:
  a. Det påpekes at det er lite aktivitet på hjemmesiden, og at dette nok skyldes nok lite produksjon av innhold. Alle medlemmer oppfordres til å bidra. Webmanager gjør en utmerket jobb, men er avhengig av å få stoff til publikasjon.
  b. Det fremmes forslag om at flere får skrivetilgang til internettsiden. Styret følger opp dette videre.
  c. Vanskelig å lese fil med informasjon om repeaterene. Det bør gjøres en jobb med å lage lesbar og oppdatert informasjon om hvilke repeatere vi har, samt at dette meldes inn til NRRL og repeaterdatabasen.
  d. Det påpekes fra møtet at klubben må ta GDPR til etterretning, og sørge for at vi oppfyller kravene i dette direktivet (med tanke på hjemmeside).
  e. Det skrytes av innsatsen som Håvard (LB9RE) har gjort i huskomitéen. Det har aldri vært så rent i huset!
  f. Det skrytes av innsatsen som Karl Erik har gjort for WinLink og sambandskomitéen.
  g. Det påpekes at rapport fra stasjonskomitéen ikke er med i oversikten fra Styret. Rapporten ligger imidlertid vedlagt sakspapirene, og det ansees som tilstrekkelig for videre gjennomføring av møtet.
  h. Det skrytes av arbeidet til stasjonskomiteen som sørger for at vi har gode, oppdaterte og fungerende radiorigger på klubblokalet.
  i. Stasjonskomiteen oppfordres til å henge opp oppslag med reglement for bruk av gruppens stasjoner.
  j. Det legges merke til at det ikke har vært holdt lisenskurs i år, og det diskuteres litt rundt hva klubben kan gjøre for å øke rekrutteringen.
 5. Ingen innkommende saker.
 6. Regnskap for 2018 godkjennes med følgende anmerkning:
  a. Det ønskes at Vips-gebyr skilles ut og føres som «Bankgebyr»
 7. Kontingent vedtas økt til 475,- NOK.
 8. Budsjett for 2019 godkjennes uten anmerkninger.
 9. Valgkomitéens innstilling vedtas enstemmig på alle punkter. Styret består nå av:
  a. Leder: Stian Søreng (LB5SH)
  b. Nestleder: Jan Rambekk (LA7VV)
  c. Sekretær: Håvard Nasvik (LB9RE)
  d. Kasserer: Tor Pettersen (LA3WAA)
  e. Styremedlem: Karl Erik Øyøygard (LA9KOA)
  f. Varemedlem: Stein Olav Lund (LA9QV)
  g. Valgkomité for neste årsmøte:
     g.i. Bjørn Gjerde
     g.ii. Ingar Horrigmo

10. Valg 2019
Leder: LB5SH Stian Søreng 2 år
Nestleder: LA7VV Jan Rambekk Supleringsvalg 1 år
Sekretær: LB9RE Håvard Nasvik Ikke på valg
Kasserer: LA3WAA Tor Pettersen 2 år
Styremedlem: LA9KOA Karl Erik Øyøygard 2 år
Varemedlem: LA9QV Stein Olav Lund 1 år