2018-06-20-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 20. juni 2018

2018-06-01 Saker fra forrige styremøte
Blomster er sendt Sverre, LA9TK, med ønske om god bedring.

2018-06-02 Gruppesaker
Kommentar fra Lars, LA9EMA (Inntrøndelagsgruppen) på NRRL GF angående sambandstjenesten og dårlig kommunikasjon med Trondheimsgruppen. Dette var helt ukjent for oss og vi har kontaktet NRRLs sekretær for en avklaring.

Våre avtaler med Telenor er nå oppdatert og i orden etter en sjekk med Telenor. En ny søknad for etablering på Støren er til behandling hos Telenor. En mappe over avtaler ordnes, aksjon Håvard, LB9RE.

Det var godt oppmøte med 20 frammøtte under Grillaften. Oppsummert; det ble litt for lite fløtegratinerte poteter, men forøvrig var det nok mat til alle. Med godt salg av lodd i lotteriet ble økonomien oppgjort med ca. kr 3000,- i utgifter og inntekter. Gevinstene var gaver til gruppen. Neste gang må flere hjelpe til under Grillaften og Julemøtet ved servering og opprydding.

Møteprogram for høsten 2018:
28. august; Gruppesaker og nytt fra NRRL, styret
25. september; Sambandsøvelse, Sambandskomiteen
23. oktober; fjernstyring av HF stasjonen på LA2T, Stasjonskomiteen
27. november; HF, DX, solaktivitet med mer, temaønsker fra medlemmene
11. desember; Juleavslutning, styret

2018-06-03 Økonomi
Det er fremdeles 17 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. Disse får nøkkelkortet sperret. Gruppen har god økonomi innenfor budsjett.

2018-06-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B er byttet til Yaesu G-1000DXC, men virker ikke tilfredsstillende og feilsøking pågår.

En oversikt over antennene bør utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

Stasjon C utstyres med en Hari 80-10 m 1 kW Windom antenne (anskaffes fra Permo) opphengt i mast C. Radio er en Kenwood TS-570, men denne vurderes byttet til noe mer moderne. Et PA-trinn vurderes.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG, Bård, LA4THA (assosiert).

Odd Anders, LA2MPA, har vært oppe på Ruten, alt er i orden utvendig.

En Tait II 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er ferdig.

På Oppdal er repeateren på i kortere perioder, men trenger tilsyn. Det er observert interferens med andre signaler. Ny tur opp planlegges i sommer.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknad om innplassering sendes Telenor. Aksjon, Tor, LA3WAA.

Node på Røros planlegges. Repeateren på Bringen testes for dette.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
ICOM AH-4 tuner er kommet fra NRRL. En PC anskaffes av gruppen, regning sendes NRRL. Budsjett kr 5000,-.

Winlink server er nå flyttet til Gråkallen med HF radio. En internettforbindelse er etablert til Lialøkken på radiolink. Det er også satt opp en pakkeradioforbindelse på 70cm tilknyttet Winlink server. En stor dugnad er gjennomført for å realisere dette. Sysop er Karl, LA9KOA.

Vi har nå overta antennene på Einervola (Røros) og Vassfjellet etter Helsenett som har gått over til nødnettet. Bruk av lokasjonene vurderes.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater. En arbeidsgruppe etableres, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Trær er felt i bekken for å gi fri sikt for radiolinken til Gråkallen samt å gi antenner på mast B et friere oppheng. Det planlegges opprydding i det som er felt og fjerne noen trær som har kommet for nært til huset. Dette blir en dugnad.

En varmepumpe anskaffes for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner. Budsjett kr 2000,-.

Ønsker et nytt medlem til komiteen.

2018-06-04 Eventuelt

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. september 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.