2001-08-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 13 personer.

Lederen ønsket alle velkommen til det første medlemsmøtet etter ferien, og gav ordet til LA1BFA – Magne, som orienterte om NRRL-dagene 2001.

NRRL-dagene: Det var i alt 134 stemmeberettigede på årets Generalforsamling, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt uten videre kommentarer. Forslaget om postavstemning ble nedstemt med knapp margin, og Trøndelagsgruppenes forslag om å oversende forslaget til ny vurdering ble godtatt med krav om at nytt forslag skulle foreligge på neste års Generalforsamling i Sandnes.

Forslaget om at alle lisensklasseinnehavere kunne inneha presidentvervet ble godkjent. Under valg til nytt HQ ble LA7VIA, LA9HW, LA2QDA og LA6EIA valgt som styrerepresentanter, mens LA7EU, LA1ZH og LC3SAT ble valgt som vara til HQ.

Under HF-møtet ble de nye forskriftene som er ute til høring diskutert. Det ble foreslått båndbredder for ulike band, effektgrensen for VHF/UHF/SHF ble foreslått hevet, men nedstemt. Dispansordningen av i dag mente de var god nok. Det ble krevd å få med sikkerhetskravene i forskriftene, og i punkt 6, ble det ytret ønske om at betegnelsen «alminnelig tilgjengelig programvare» skulle bort ettersom mange digitale moder i dag benytter langt mer enn programvare for ulik koding. Tidligere formulering kunne legge en viss demper på det eksperimentelle innen hobbien.

CW-kravet vil muligens bli redusert til 25 tegn per minutt til lisensprøven allerde fra 1.november. CW-kraver vil forsvinne innen år 2003, og B-lisensierte vil nå kunne benytte 300 Watt fra 30 MHz og oppover.

Nytt i forskriftene vil bli at alle nå får lytte på alle frekvenser, bortsett fra politifrekvenser, men også det ville det bli endret på.

Postavstemning: LA3WAA tok opp saken om postavstemning, og foreslo at Trondheimsgruppen skulle gå i bresjen for å lage et forslag til neste års Generalforsamling. Noen foreslo å samarbeide med HQ om dette, og at vi kunne foreta en høringsrunde hos organisasjoner som allerede har ordningen i dag, hvordan de har formulert sin ordning med postavstemning.

QSL-tjenesten i NRRL: LA3WAA spurte forsamlingen om interessen for igjen å tilby å påta seg oppgaven med QSL-tjenesten for NRRL, men stemningen gikk mest mot et vente og se hva som skjedde fram til neste AR. Der ville muligens komme en redgjørelse, evt en ny etterlysning etter kontormedarbeider.

Utfarter: Lighthouse Weekend til Munkholmen 18. august ble planlagt i detaljer, og alle fikk tildelt sine arbeidsoppgaver for å få alt til å gli smurt. Det var også interesse for Fieldday den 1. september, men det vil bli nærmere planlagt på gruppemøtet den 28. august.

Det ble også minnet om ekspedisjonen til Bringen på søndag.

Møtet ble hevet 20.50.

LA4YW – Liv
Sekretær