2001-08-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 13 personer.

Lederen ønsket alle velkommen til det første medlemsmøtet etter ferien, og gav ordet til LA1BFA – Magne, som orienterte om NRRL-dagene 2001.

NRRL-dagene: Det var i alt 134 stemmeberettigede på årets Generalforsamling, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt uten videre kommentarer. Forslaget om postavstemning ble nedstemt med knapp margin, og Trøndelagsgruppenes forslag om å oversende forslaget til ny vurdering ble godtatt med krav om at nytt forslag skulle foreligge på neste års Generalforsamling i Sandnes.

Forslaget om at alle lisensklasseinnehavere kunne inneha presidentvervet ble godkjent. Under valg til nytt HQ ble LA7VIA, LA9HW, LA2QDA og LA6EIA valgt som styrerepresentanter, mens LA7EU, LA1ZH og LC3SAT ble valgt som vara til HQ.

Under HF-møtet ble de nye forskriftene som er ute til høring diskutert. Det ble foreslått båndbredder for ulike band, effektgrensen for VHF/UHF/SHF ble foreslått hevet, men nedstemt. Dispansordningen av i dag mente de var god nok. Det ble krevd å få med sikkerhetskravene i forskriftene, og i punkt 6, ble det ytret ønske om at betegnelsen «alminnelig tilgjengelig programvare» skulle bort ettersom mange digitale moder i dag benytter langt mer enn programvare for ulik koding. Tidligere formulering kunne legge en viss demper på det eksperimentelle innen hobbien.

CW-kravet vil muligens bli redusert til 25 tegn per minutt til lisensprøven allerde fra 1.november. CW-kraver vil forsvinne innen år 2003, og B-lisensierte vil nå kunne benytte 300 Watt fra 30 MHz og oppover.

Nytt i forskriftene vil bli at alle nå får lytte på alle frekvenser, bortsett fra politifrekvenser, men også det ville det bli endret på.

Postavstemning: LA3WAA tok opp saken om postavstemning, og foreslo at Trondheimsgruppen skulle gå i bresjen for å lage et forslag til neste års Generalforsamling. Noen foreslo å samarbeide med HQ om dette, og at vi kunne foreta en høringsrunde hos organisasjoner som allerede har ordningen i dag, hvordan de har formulert sin ordning med postavstemning.

QSL-tjenesten i NRRL: LA3WAA spurte forsamlingen om interessen for igjen å tilby å påta seg oppgaven med QSL-tjenesten for NRRL, men stemningen gikk mest mot et vente og se hva som skjedde fram til neste AR. Der ville muligens komme en redgjørelse, evt en ny etterlysning etter kontormedarbeider.

Utfarter: Lighthouse Weekend til Munkholmen 18. august ble planlagt i detaljer, og alle fikk tildelt sine arbeidsoppgaver for å få alt til å gli smurt. Det var også interesse for Fieldday den 1. september, men det vil bli nærmere planlagt på gruppemøtet den 28. august.

Det ble også minnet om ekspedisjonen til Bringen på søndag.

Møtet ble hevet 20.50.

LA4YW – Liv
Sekretær

Midt-norsk-svensk radioamatørsamling

ban-smtur

LAflaggsm_flagg_ani

 

2001-05-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 16 personer.

Postavstemming: LA3WAA orienterte om ståa så langt når det gjaldt interessen blant øvrige grupper i Midt-Norge. Kun Fosengruppen og Namdalsgruppen var med oss så langt, og tiden begynte å bli knapp. Komiteen som ble nedsatt på forrige gruppemøte (LA3WAA, LA1UI, LA8GE, LA9MB) hadde hastverk med å forfatte et forslag da fristen var satt til 20. mai.

Medlemsinfo via Internet: Styret ønsker å sende ut medlemsinfo til de av våre medlemmer som har e-post adresse. Det vil bli en kort info om hva som har skjedd, og litt om møteaktivitet og arrangementer framover. Forslaget ble godt mottatt hos de fleste, – spesielt blant de som kanskje ikke ellers er så aktive i gruppen, og som trenger å minnes litt på om ting som skal skje. Faren med tiltaket er at man forskjellsbehandler de med og uten Internet-tilkobling, men ettersom vi vanskelig kan gi medlemmer uten internet det samme tilbudet uten at det nødvendigvis vil koste oss ganske mye i porto etc, så håper vi at de som ikke har internet vil bære over med oss i dette. Flere og flere får jo tilgang til internet i dag, og det koster ikke gruppen noe å drive info på denne måten.

Satellittantenner: LA3WAA fortalte at satellittantennene nå var i orden igjen etter en dugnad fra styret kvelden i forveien.

Grillaften/auksjon: LA3WAA orienterte om Grillaften/auksjon på siste gruppemøtet før ferien, den 22. mai. Det vil bli plassert ut hagemøbler med tanke på dette allerede neste tirsdag. LA4CKA har påtatt seg ansvaret for grillingen, og det vil da bli servert grillet kjøtt, pølser, bakte poteter og fløtegratinerte poteter med diverse tilbehør. Maten er gratis, men drikke som brus/lettøl vil koste kr. 15,- per flaske.

Kaffepause: 19,40 – 20,10.

RPO v/LA1NC Knut Aasen: Knut hadde gått gjennom en mengde gamle AR og OZ blader, og kunne ut ifra dette presentere en fin historikk om RPOs utvikling i Norge og Skandinavia for øvrig. Det første RPO-løpet går tilbake til Danmark i 1931, og da var utstyret så stort og tungt at det kun var mulig med RPO med bil. I 1952 kom også RPO til Trondheim, mens Kristiansand allerede hadde holdt på noen år. Da var peileutstyret blitt så lite at «det kunne holdes med en hånd» som det het. Aktiviteten var ganske god fram til 1957 hvor det var slutt på aktiviteten her i distriktet. Tidligere ble «revene» virkelig godt gjemt, f.eks i en barnevogn, ei håndveske, en vedstabel, på en sykkel i bevegelse etc. I starten var det kun en rev som gjerne var gjemt langt borte, så det ble langt å gå. I dag er det 5 rever innenfor et begrenset område.

Første rev sender sin id som MOE, nr. 2 sender MOI, neste MOS osv opp til nr. 5 som sender MO5, slik at hver enkelt rev kan identifiseres etter antall prikker i siste «bokstaven» i id’en. Hver rev sender i 1 minutt hver. I den tidligste tiden gikk alt på 160 meter, men 80 meter tok snart over. I dag går det også RPO-løp på 2 meter, og der kreves det mer av deltagerne da de ofte plages av reflekser etc under peiling. Knut gikk også gjennom den prinsipielle oppbyggingen av mottakerne eller peileapparatene som brukes i RPO, og prinsippet er det samme i dag som før. Etter orienteringen ble det tid for å teste RPO-utstyret i praksis ute mot to rever som var plassert ut rundt gruppelokalet på lialøkken.

Knut donerte ellers et sett innbundne AR-blader fra 1948 – 1957 til gruppen, samt et sett innbundne OZ-blader fra 1952 – 1957.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-04-24-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,05., Det var i alt møtt fram 16 personer.

Tur til Sverige: LA3WAA Tor, godt supplert av LA3ZV Jan, orienterte om turen til Sverige, og Tor bad om en foreløpig påmelding av de tilstedeværende. 10 personer meldte sin interesse, – noen av dem også med XYL.

Repeater R4: Det hadde vært noe problemer med vår nye lokal-repeater, R4 som står på Autronicabygget. LA1UI Ottar orienterte om at de jobbet med saken, uten at de helt visste hva som var feil der og da. Men det ville bli rettet omgående.

Aktivitetskveld R6: LA3WAA Tor orienterte litt om Aktivitetskveldene på repeater R6, som har hatt en heller liten oppslutning så langt. Det ble diskutert hva som evt. kunne være årsak til den lave interessen, og det kom fram en del synspunkter uten at noen hadde noen god løsning på problemet. Det ble nevnt at repeaterkomiteens medlemmer burde engasjere seg mer i denne aktiviteten, på lik linje med styret. Flere mente dog at tiltaket var for lite kjent ennå, og at mange ikke har fått lagt inn noen rutine med å lytte på R6 på torsdager ennå. Uansett vil vi fortsette å kjøre disse aktivitetskveldene framover til ferien i slutten av mai, så får vi evaluere tiltaket. Mulig må vi forsøke å finne en annen dag for aktivitetskvelden.

LA1UI Ottar sa seg villig til å være ordstyrer på førstkommende torsdag,- den 26. april kl. 20.00 NT.

Kaffepause: 19,45 – 20,10.

Kveldens tema, poststemmer i NRRL: HQs forslag til postavstemming under framtidige generalforsamlinger i NRRL ble grundig diskutert, og det rådet stor enighet om at det forelagt forslaget til årets generalforsamling var for dårlig i sin nåværende ordlyd. Alle var enige om at postavstemming var positivt, men da som et supplement til dagens ordning, og ikke i stedet for slik forslaget er formulert i dag. Det ble foreslått å lage et eget forslag, evt med hjelp fra de øvrige gruppene i Midt-Norge, eller å foreslå å utsette forslaget et år slik at man kunne få tilstrekkelig tid til å komme med et forbedret forslag.

Konklusjon: LA3WAA skulle ringe rundt til de øvrige gruppene i Midt-Norge og foreta en høringsrunde med tanke på innspill. Det ble satt ned en hurtigarbeidende komite bestående av LA3WAA, LA1UI, LA8GE og LA9MB som fikk i oppdrag å komme med et forslag i god tid før fristens utløp 20. mai, slik at de øvrige gruppene som var interessert i å skrive under på forslaget kunne bli med på det.

Eventuelt: LA3WAA tok opp et generelt problem for stasjonsjefen, LA4IC, som hadde problemer med å skaffe folk til diverse dugnadsarbeid på LA2T. Det var planer om å få satt opp den nye masta, fikse satellittutstyret, og rydde området rundt gruppelokalet. Pga 1. mai som falt på tirsdag, ble dugnad satt til torsdag 3. mai, og LA8CD fikk i oppdrag å hjelpe LA4IC å kalle inn nok folk.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

Gruppemøte-2001-03-27 – Et fengslende møte

ban-fengsel

fengselsfugler
To fengselsfugler oppå murene?!

Trondheimsgruppens ekskursjon til Trondheim Kretsfengsel fant sted tirsdag 27.mars 2001.

LA7JBA Rolf og XYL LA7NJA Karin var vertskap og «døråpnere» under omvisningen. De loset puljen på 10 personer gjennom de forskjellige deler av fengselet innenfor murene.

fengsel2Selve fengselsmuren er 1080 meter lang og 7 meter høy, og er nå under rehabilitering grunnet rustangrep i stålkonstruksjonen. Kostnaden på dette prosjektet ligger på rundt 17 millioner kroner.

Omvisningen startet med en runde i de tekniske avdelinger – hvor vi var innom:

fengsel3
Her forsvinner alle med en siste engstelig hilsen, – men, de kom ut igjen alle sammen!

Mekanisk verksted
Klasserom for mekaniske fag
Snekkerverksted
Fyr-rom m/inntak av fjernvarme
Aggregatrom og tavlerom for el-kraft
Kjøkken og
Gymsal/kino

Deretter beveget vi oss over til avdelingen for varetektsfenglede hvor vi inspiserte en av cellene på 5.8 kvadratmeter. Likeledes besøkte vi «Isolatcellene» i kjelleren, hvor uregjerlige innsatte blir «roet ned».

Vi ble pent behandlet og ble traktert med kaffe og nystekte vafler – som smakte utmerket! Det var en god og interessant omvisning – som langt flere kunne hatt gleden av å være med på.

LA9MB – Egil Steen

.