2001-02-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19.05, og det var i alt møtt fram 17 personer.

LA3WAA etterlyste respons på listen over radioamatører i Trøndelag, som var delt ut på forrige møte. Mange hadde studert listen og blitt overrasket over antallet som ikke er medlemmer hos oss, og funnet redioamatører i sitt nærområde som de ikke visste om. Ellers intet å bemerke.

Ny liste deles ut neste medlemsmøte, og da er alle medlemmer av Trondheimsgruppen tatt bort.

LA3WAA etterlyste operatører snarest til Vintertesten helga 10-11 mars. Det var ønske om flere operatører, slik at ikke de samme ble belastet hver gang.

LA4YW ønsket innspill på om komiterapporter skulle med i årsrapporten fra gruppen som skal inn i Amatørradio. Det ble ønsket at også komiterapporter skulle flettes inn.

LA8GE opplyste at PT nå står på spranget til å åpne 70 cm bandet for kommersiell trafikk av laveffekts voice-kommunikasjon opp til 10 mW i frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz. Raynold og LC7XAT mente dette trolig var en form for tonekontrollert kommunikasjon, men dog, – våre frekvenser er nå til salgs!

LA4YW mi

nnet om QSP Trøndelag for de som ennå ikke hadde fått et eksemplar. Blader ligger til avhenting i gruppens lokaler.

19,30 startet LA8CD, Johan, kveldens programpost, «Teknisk aften». Han tok for seg hvilke muligheter som finnes for å få satt opp noen enkle antenner for 12,17 og 30 meter på LA2T, uten at det skulle koste oss all verden. Det var åpent for innspill fra tilhørerne, og det ble et livlig møte med mange ideer, forslag med påfølgende diskusjoner. Bl.a ble det foreslått å ta ned satellittantennene for VHF, da ingen bruker de likevel, og så bruke masta til WARC-antenner et annet sted på tomta. Men, noen hadde visst planer om VHF-test på 2 meter…?

Det ble en halv times kaffepause, før Johan rundet av kvelden ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-13-Gruppemøte

Det var møtt fram 20 personer, hvorav 2 ulisensierte som ville høre LA8Y fortelle fra krigen.

Leder ønsket alle hjertelig velkommen og åpnet møtet kl 19,10 med å overrekke LA8CD en bukett blomster for sin innsats i gruppen i mange år, og for sin innsats som QSL-manager de siste 8 årene.

Alle fikk utdelt en liste over lisensierte radioamatører i distriktet, fra postnummer 7000-7563, med tanke på at hver enkelt kunne ta kontakt med personer på listen for rekruttering av medlemmer til gruppen, eller for å aktivisere «gamle medlemmer» som ikke har vært aktiv på en tid.

Andre rekrutterings muligheter ble diskutert, bl. a ble det nevnt at ungdom i utkantstrøk var lettere å få interessert i aktiviteter enn byungdom.

Det ble oppfordret til å ta kontakt med skoler, evt. sende ut et skriv til disse på forhånd for å informere om hva vi driver med og hva vi kan tilby elevene. Bl.a har Rosenborg skole og Huseby skole, samt et par skoler til i Trondheim, vedtatt at elevene skulle få mer teknisk opplæring av allmenn karakter. LA2JG, Inge Ladegård ble nevnt som en ringrev innen skoleverket som kanskje kunne ha noen ideer her.

Vitensenteret ble også nevnt som et yndet mål for å skape interesse for hobbyen. Det har tidligere vært foreslått å opprette en radiostasjon på Vitensenteret, hvor barn og unge kunne få innblikk i hobbyen vår, og evt. få prøve seg «på lufta». Ifølge reglementet har en ikke lisensiert lov til å være aktiv med en radioamatør som ansvarlig ved sin side, og dette hadde amatørene i Sverige myket godt opp på med tanke på rekruttering. Det ble foreslått å ta kontakt med LA4RN som jobber på Vitensenteret.

Hjemmesiden til LA2T kunne også gjøres mer attraktiv for å trekke til seg potensielle interesserte, ved f.eks å skape en mer interaktiv side med filmklipp, lyd, bilder etc som gir mer info om hobbyen for de uinnvidde.

Speideren ble også nevnt som rekrutteringsarena, men også de sliter med rekrutterings-problemer for tiden. Jota kunne vi gjort mer ut av, dersom vi hadde anstrengt oss mer, og vært mer utadrettet.

Leder informerte så om de saker vi hadde tatt opp på siste styremøte, og angående antenne for WARC, evt 160 meter, ble det foreslått å starte med enkle trådantenner for WARC-båndene, som var mer enn nok for å kjøre det som var hørbart.

Det ble opplyst om at LA2T hadde vunnet Telefonitesten, men tapt Fylkestesten med 2,5 QSOer.

Midt-norsk.svensk tur til Åre vil 90% sikkert bli helga fra 2. juni.

Etter en pause med kaffe og kaker, i dag gratis, eller til valgfri pris, fortsatte LA8Y, Håkon Sørby sin beretning «Kampen for å overleve, del 2».

Etter en liten oppsummering fra første delen om fengselsoppholdet i Norge, fortalte han sin historie fra han ble sendt til Tyskland i juli 1943 og havnet i konsentrasjonsleiren Natzweiler, 800 moh, hvor de ble satt til å bryte stein som skulle brukes til minnesmerker over hele Nazi-Tyskland. De forsøkte å jobbe minst mulig for ikke å brenne for mye kalorier av den lille matrasjonen de fikk, og det gikk hardt ut over de største blant dem, som fikk samme rasjon. Håkon gikk ned 10 kg første måned, 5 kilo neste måned, og så veide han seg ikke mer. Han var flink til å sno seg med å få tak i arbeid innendørs vinterstid, bl.a fikk han arbeid som dreier/sveiser og senere som mekaniker, men fra mars-august 1944 var han syk, og takket være en norsk lege, ble han på sykehuset hele tiden.

I september ble han overført til konsentrasjonsleiren «Otto Brun», som var en underleir av Dahau. Der var forholdene mye bedre, de fikk mer mat, og han klarte å få seg arbeid som radioreparatør. I jan. 1945 ble han flyttet til Dahau, og hvor han ble smittet med Flekktyfus som slo ham helt ut i en hel måned. Etter en måned rekonvalesens ble han kastet ut i arbeid igjen, ennå så svak at han måtte støttes opp. I februar hadde Røde Kors fått tillatelse til å ta med seg fanger og internerte dem i en egen overfylt leir hvor det var haugevis med lik, men de fikk mat og omsorg, fram til krigen sluttet.

Håkon viste også fram de vantene han hadde strikket mens han satt på Grini, og den regnestaven han hadde spikket med lommekniv.

Møtet sluttet 21,50.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-01-23-Generalforsamling

Referat fra generalforsamling
23. januar 2001

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Forslag fra Styret.
5. Innkomne forslag.
6. Kontingent for 2001.
7. Valg.

1. Godkjenning av fullmakter.
LB9YD ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 9 fullmakter, alle ble godkjent.
Det var 25 stemmeberettigede til stede ved starten av møtet, en forlot møtet under Sak 7.
Det var ingen innvendinger til inn-kallingen.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.
LB1BC og LA5HIA ble valgt som tellekorps.

3. Årsberetning og regnskap.
Vedleggene til årsberetningen ble behandlet mellom Sak 6 og 7, men er tatt med her i referatet.

Årsberetningen.
De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren og deretter punktvis diskutert.
Kassereren, LA9TK, gjorde oppmerksom på at en del kontingentinnbetalinger var kommet inn så sent at de ikke var registrert ved skriving av årsberetningen. Antall medlemmer ved årsskiftet var derfor 100 (ikke 92).
LA8GE pekte på at bare de positive sakene var omtalt i årsberetningen. To problematiske saker var ikke tatt med:
– Bruk/misbruk av VHF.
– Forholdet til en del av medlemmene med LC-signaturer.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer; applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA opplyste at Styret ikke hadde sendt (via Posten) eksemplarer av QSP-Trøndelag til nabogruppene. Applaus for redaktøren, LA4YW.

Arrangementskomitéen for NRRL-dagene 2000.
Komitéens formann, LA3WAA, berømmet LA4CKA for innsatsen; applaus.

QSL- og diplomkomitéen.
LA3WAA opplyste om at DXbase 2001 var lagt inn i LA2T’s PC – klar til bruk for regi-strering av LA2T’s QSO’er.

Repeaterkomitéen.
LA5HIA berømmet LA9QV’s for tre turer til Ruten; applaus.

BBS LA2T.
Ingen kommentarer; applaus for sysop, LA8GE.

Satellittkomitéen.
LC5GAT pekte på at det fortsatt står igjen en del arbeid på stasjonen.

Museumskomitéen.
LA7RGA fortalte at Telemuséet ville bli installert på Sverresborg i løpet av våren, slik at det forhåpentlig også blir en løsning for plasseringen av vår del av muséet snart.

Sambandskomitéen.
LA3WAA berømmet LA9MB for hans arbeide for sambandstjenesten; applaus.

QSL-tjenesten (ved en feil var ikke rapporten tatt med ved utsendelsen).
LA8CD fortalte at det var sendt 20,7 kg kort og mottatt 14,35 kg. LA9MB berømmet LA8CD for innsatsen som QSL-manager; applaus.

QST Trøndelag (ikke egen rapport).
LA9QFA pekte på at enkelte operatører brukte for kort tid på gjennomføringen av sendingene. LA8GE mente at 1/2 time normalt skulle være tilstrekkelig (og ofte nødvendig), og pekte på at det forelå en instruks for gjennomføringen.

Generelle kommentarer.
LB9YD etterlyste informasjon om eventuelle møter i komitéene. LA9MB mente at komitéene hold møteantallet meget lavt – kommunikasjonen forgikk primært via radio og under det praktiske arbeidet.

Regnskapet.
Revisor, LA9MB, leste revisjonsberetningen:
“Regnskapet er revidert og funnet i orden.
2001-01-14      LA1NC      LA9MB”

LA9PX pekte på at driftsregnskapet egentlig gikk ut omtrent i balanse, og at overskuddet fra NRRL-dagene egentlig var et kapital-tilskudd. Revisor, LA9MB, opplyste at regnskapsføringen hadde vært diskutert mellom Styret og Arrangementskomitéen.
LA7RGA syntes at kursutgiftene var svært høye. LA9MB/LA9TK/LA8CD informert om at årsaken var uforholdsmessige høye annon-seringskostnader. LB9YD informerte om at to av deltakerne hittil ikke hadde betalt for kurset. LA9PX mente dette skulle ha kommet frem i regnskapet som utestående fordringer.
LA4YW pekte på at budsjettet var satt opp med bare 85 betalende medlemmer. LA9TK viste til meget treg kontingentinngang i 2000, og til behovet for forsiktig budsjettering.
Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Forslag fra Styret.
LB9YD informerte om at de to første for-slagene egentlig var fra to av styremedlemmene, LA3WAA og LC5GAT. LA9MB pekte på at bare opprinnelsen er klar, kan forslagene behandles som normalt – som lovendrings-forslag som krever 2/3 flertall.

A. § 5: Sendeløyve endres til radioamatør-lisens.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

B. § 6 tillegg: Hovedstyret skal underrettes og tilsendes kopi av korrespondansen mellom gruppen og den ekskluderte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

C. § 3, 5. avsnitt, 3. setning endres til: Leder, sekretær og kasserer velges særskilt, mens øvrige styremedlemmer velges under ett.
§2, 2. avsnitt, 1. setning endres tilsvarende.

LB9YD begrunnet forslagene med de problemene det avgående styre hadde hatt med å besette vervene innen styret. LA4YW pekte på at endringen ville gjøre valgkomitéens arbeid enda vanskeligere. LC5GAT ment at valgkomitéen likevel måtte informere kandidatene om de vervene som skulle besettes og ta hensyn til dette under rekrutteringen. LA9MB støttet LA4YW, men var usikker på hva som var best. LA9PX/LA9TK pekte på at kasserervervet krevde egen ekspertise, og LA9TK pekte på at vervene som kasserer og sekretær var kritiske for arbeidet i styret og gruppen.
Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer (8 nei, 2 blank).

5. Innkomne forslag.
Forslag fra LA1UI, LA8CD, LA8GE og LA9MB:
§ 2: Gruppen ledes av et styre bestående av leder og fem styremedlemmer.
§ 3, pkt. e/2: 2 eller 3 styremedlemmer (for 2 år).

Fra debatten hitsettes:
LB9YD mente det var greitt med fem styremedlemmer, men det kunne øke mulighetene for lite diskusjon i styret, og gjøre det vanskeligere å få til en ekstra innsats når nødvendig. LA8GE gjorde oppmerksom på at gruppen opprinnelig hadde fem styremedlemmer. LA9PX mente at forslaget var bra, det er for tungvint med et stort styre. Enkelte verv kan godt bekles av medlemmer utenfor styret. Styret skal ikke gjøre alt selv, det skal organisere virksomheten. LA4YW mente at koordinering, informasjon mm. ble lettere med et fåtallig styre. Mange oppgaver kunne og burde delegeres til andre.
Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer (4 nei).

LA9MB foreslo deretter at valgene (Sak 7) skulle gjennomføres uten noen bindinger til valgperiodene i det avgående styret.
Dette ble enstemmig vedtatt

6. Kontingent for 2001.

Fra diskusjonen hitsettes:
LA4YW pekte på at den foreslåtte økningen var unødvendig dersom en klarte å opprettholde medlemstallet på 100. Kontingenten ble også økt i 1999. Overskuddet fra NRRL-dagene muliggjorde en utsettelse av en eventuell økning. LC5GAT pekte på at en allerede hadde vedtatt å disponere overskuddet fra NRRL-dagene til diverse anskaffelser i 2001. LA7RGA/LA9QV mente det var unødvendig med kontingenøkning i 2001.
Forslaget om kontingentøkning ble nedstemt med 17 stemmer (12 ja, 5 blank).

7. Valg.
Valgkomitéens formann, LB1BC, informerte om at LB9YD, LA9TK og LA4IC var foreslått av komitéen, de øvrige kandidatene var foreslått av andre av gruppens medlemmer.

A. Leder.
Det var to kandidater til ledervervet, LA3WAA og LB9YD. Ved første forsøk på valg fikk begge 17 stemmer! Deretter fulgte en kort diskusjon om videre fremgangsmåte, som resulterte i en beslutning om omvalg. Begge kandidatene fikk deretter ordet for å legge frem hva de var mest opptatt av for arbeidet i 2001. Flere av møtedeltakerne begrunnet sin støtte til den ene eller den andre kandidaten.
Ved gjentatt valg ble LA3WAA valgt til ny leder med 18 stemmer (LB9YD 15 – 33 tilstede under omvalget).

B. Styremedlemmer.
LA9MB minnet om vedtaket på slutten av Sak 5 – alle kandidatene stiller likt, uten binding til valgperiodene i det avgående styret. Tre styremedlemmer skulle velges for 2 år, to for 1 år.
Følgende kandidater forelå til vervene som styremedlemmer: LA4CKA, LA4IC, LA4RKA, LA4YW, LB6CE, LC5GAT, LA7JO, LA9QFA og LA9TK.
LC5GAT trakk sitt kandidatur.

Valgresultatet ble slik:

LA4CKA 30 for 2 år
LA4IC 27 for 2 år
LA4RKA 10
LA4YW 23 for 1 år
LB6CE 5
LA7JO 16
LA9QFA 27 for 2 år
LA9TK 19 for 1 år

En stemmeseddel ble forkastet.

C. Varamedlemmer.
LA4RKA og LB6CE trakk sitt kandidatur. Det forelå derfor bare to kandidater som ble enstemmig valgt:
LA7JO
LA-M-11328 Raynold Halvorsen.

D. Revisor.
LA1NC og LA9MB ble enstemmig gjenvalgt.

E. Valgkomité.
LA5HIA, LA7JBA og LA9OX ble enstemmig valgt.

Trondheim, 2001-01-29

Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)

Telefoni- og Fylkestest 2000 fra LA2T

ban-test2

NRRL’s Telefonitest 2000

LA4YW/Liv, LA4CKA/Ingar og LA7JBA/Rolf.
LA4YW/Liv, LA4CKA/Ingar og LA7JBA/Rolf.

For første gang på mange, mange år deltok LA2T i NRRL’s Telefonitest for klubbstasjoner. LA3WAA/Tor, som var initiativtaker til aktiviteten, lette både høyt
og lavt etter operatører til testen, noe som ikke var helt enkelt. Men i siste liten gikk kabalen opp, og følgende operatører var aktive: LA3WAA/Tor på 40m og LA7JBA/Rolf på 80m mens LA4CKA holdt orden på nummerering og multiplikatorer under testen. I morgenperioden steppet LA4YW inn som avløser for LA3WAA på 40m.

Det ble i alt kjørt 300 QSO’er, noe som ser ut til å være et brukbart resultat. Forholdene var svært gode, spesielt på 40 meter, og alle operatørene var enige om at det hadde vært både spennende og artig å kjøre Telefonitest i multioperatør-klassen. Det gikk litt surr i nummereringen fra starten av, men vi kom fort inn i rutinen.
Av utstyr ble det benyttet en barfot TS-830 på 80m med en dårlig avstemt loop. På 40m ble gruppens egen TS-940 benyttet med Ameritron PA på ca 500W output og en slooper dipole.

NRRL’s Fylkestest 2000

LA3WAA/Tor, LA4CKA/Ingar og LA4YW/Liv.
LA3WAA/Tor, LA4CKA/Ingar og LA4YW/Liv.

Etter den fine innsatsen i Telefonitesten, ivret LA4CKA/Ingar meget for å få i gang aktivitet også i Fylkestesten. Det var ikke enkelt å finne nok CW-operatører, men LA3WAA/Tor stilte opp, og i siste liten kom også LA4YW/Liv med.

Utstyret ble rigget opp på samme måte som i Telefonitesten med LA3WAA på 40m med PA og LA4YW på 80m barfot. Det var litt panisk stemning før testen, da LA4YW ikke fikk noe signal ut på 80m, inntil det ble oppdaget at problemet satt i el-bugen, puhh!
LA4CKA/Ingar fikk denne gangen en tung jobb som loggfører, samtidig som han skulle holde orden på hvilken testmelding hver enkelt operatør skulle sende ut. Det var ingen lett oppgave, da begge operatørene ofte fikk svar samtidig, og forlangte å få en melding å sende ut. I Fylkestesten skal man som kjent sende ut siste mottatte melding, så da begge operatørene fikk svar samtidig, måtte en av operatørene vente til den andre hadde mottatt sin melding, før han fikk sende den videre til den QSO’en han hadde på hånden. Da var det viktig at loggføreren holdt hodet kaldt, slik at resultatet i loggen ble korrekt.

Det var langt fra så stor aktivitet i Fylkestesten som det hadde vært i Telefonitesten, men forholdene var gode, også i nattperioden. Det ble kjørt i alt 260 QSOer, og foruten gruppens egen stasjon og samme antenner som i Telefonitesten, ble det kjørt med en TS-850 på 80m.

.