Kategoriarkiv: Styremøter

Referat fra styremøtene

2012-01-30-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 30. januar 2012.

moeteTilstede:
Håvard, LB9RE, Møteleder
Sverre, LA9TK
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW,
Stein Olav, LA9QV
Forfall; Jan-Inge LA5HIA, Jon Kåre, LA4RT og Willy, LA6HNA

Saker:
2012-2-1; Oppfølging fra de siste styremøter
Alle saker er ferdig behandlet

2012-2-3; Økonomi
NetCom har betalt ”leie” for 2012. De har lagt på 1 % prisstiging.
Regnskap for 2011 er ferdig revidert av revisorene. Sendes ut sammen med Generalforsamlingspapirene.

Fortsett å lese 2012-01-30-Styremøte

2009-05-13-Styremøte

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 18:00;

Ingar, LA4CKA, møteleder
Kristian, LB9NE(Til kl 1900)
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Jan Inge, LA5HIA
Meldt Forfall; Willy LA6HNA

Saker:

090513-1; Grupperapport og Nødsambandsrapport.
Sekretær hadde sendt ut forslag til årsrapport for 2008. Denne ble gjennomgått og gjort små endringer på. Sekretær fikk i oppdrag å skrive nødsambands- skjemaet. Begge rapportene, åremelding, regnskap og regnskap over benyttede nødsamband midler i 2008.
Alt sendes inn til NRRL av sekretæren.

090513-2; Brønnøysund registrene.
Registreringen i registrene er feil. Sekretær fikk i oppdrag å kontakte dem for å sjekke endring av navn. Hvis dette er problematisk så registreres Trondheimsgruppen på nytt.

090513-3; Grasrotandelen.
Gruppen er berettiget til å få sin andel av Grasrotandelen. Etter at oppdateringen hos Brønnøysund registrene er riktig skal gruppe melde seg på.
Bjørn LA1UW har ansvar for saken.

090513-4; Budsjett/innkjøp.

4.1 Videokanon. Det viser seg at vi trenger en Videokanon til foredragene på gruppemøtene. Den kanonen vi lånte sist, av Båtforeningen, er vi tilbydd for kr 500.- Styret besluttet å kjøpe denne.
Tor LA3WAA ordner det formelle i saken.

4.2 Antennepark / Ny innkjøp. Gruppen trenger en antenne for WARC båndene. Dette er ønske fra flere. Gruppen har fått tilbud fra Johansen Agenturer på en Spiderbeam for 20,17,15,12 og 10m, samtidig bestilles det 100m med Coax(RG-213 eller lignende).
Tor LA3WAA har ansvar for saken.

4.3 Repeaterkomiteen. Gruppen ble tildelt Kr 35.000.- av nødsambandmidlene fra NRRL, på slutten av 2008. I følge søknaden er dette beregnet til innkjøp av ferdig Repeater og filter.
LA5HIA Jan Inge har ansvar for saken.

090513-5; Program forslag for høsten 2009.
Følgende temaforslag kom opp: Ut i det blå – Båttur, Fjernstyring av HF, DX (med diverse underpunkter), Hvordan lage hjemmeside, Contest kjøring, Ut å spise, 6meter kjøring (Mulighetenes bånd), Repeater Komiteen, Junk Auksjon, QRP-kjøring, 60meter båndet, Julemøte.

Tester til høsten: SAC, CQWW, Telefonitesten, Fylkestesten etc. Opplæring på gruppens stasjoner tas på drop-in kvelder.

Styrets medlemmer fikk i oppgave å kontakte forskjellige foredragsholdere. Høstens plan tas opp på neste styremøte.

090513-7; Jubileums signatur LM2T70Y.
Det har vært tendenser til ”kaos” på båndene når signaturen kjøres. Det er stort sett Raynold og Tor som har benyttet signaturen. Ønsker man å kjøre, så kontakt Tor LA3WAA for avtale.

QSL kort. Styret ble enige om at vi venter til ca 1. desember med å bestille QSL kort for signaturen. Dette for å slippe å ”brenne” inne med kort men ikke kan få benyttet siden.

090513-8 Eventuelt.

8.1 Jubileums komiteen.
I følge leder Ingar LA4KCA, så skal komiteen har første møte før ferien. Rammen rundt arrangementet og dato for festaften må da bestemmes.

8.2 Lokal QST i sommer.
Gruppens styre ønsker at QSTen opprettholdes i sommer. Liste over datoer videreføres. Vi må sørge for avløser for ansvarshavene pga ferie etc.

Neste styremøte ble ikke berammet. Egen innkalling vil komme.

Møtet hevet kl 2120

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL,
Bjørn LA1UW

2009-11-30-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen mandag 30.11.2009.

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 19.00

Ingar, LA4CKA, møteleder
Kristian, LB9NE
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Jan Inge LA5HIA
Meldt Forfall; Willy LA6HNA

Saker:

091130-1

Økonomi
Sverre LA9TK redegjorde for status økonomi.
Beholdning er pr dato Kr 59.458,-
Nødsambands-midler Kr 16.797,80
Forsikring. Vårt tidligere forsikringsselskap har kontaktet oss og opplyst at vi har til gode ca kr 6600,- Dette er ikke med i regnskapet da det ikke er mottatt på konto.
Vi venter inn en faktura på ca Kr 5500,- denne kommer i dette regnskapsåret.

Ruten/NetCom.
Vi har ikke hørt noe fra selskapet siden juli 2009. Vi vet ikke status.
Styret besluttet at vi skal sende en faktura til NetCom for leie av lokasjon/hus for 2010.
Prisen er Kr 50.000,-

Tekst på faktura:
Forlengelse av leie av plass på Ruten for 2010, inklusiv nytt utstyr.
Forfall 31.12.2009.

Jan Inge sender over adresse og kontaktperson til sekretær som sender faktura omgående.
Gruppens konto nr er: 0531 51 04930

091130-2

Nødsambands-midlene. Rest kr 16.397,80
Det ble bestemt at repeaterkomiteen bestiller en 6m repeater fra USA.
Ansvarlig: Jan Inge

Pris ca USD1595 = ca NOK  11375 + Frakt
Rest på ca Kr 5000,- overføres til 2010 regnskap og benyttes til filtre for 2m repeateren som er innkjøpt tidligere i år.
Info fra Repeaterkomiteen. Det planlegges å bygge to helt like repeatere som skal utplasseres på Ruten. Dette gjøres for å kunne fjernstyres omkobling mellom disse ved eventuelle feil.
Yaesu repeater som er innkjøpt er beregnet for Oppdalsområdet.
Vi trenger hjelp til å komme i kontakt med lokalkjente som kan tipse oss om kontaktpersoner i aktuelle firmaer.

091130-3a

Utbytting av Yaesu FT-920 HF
Stasjonskomiteen ønsker å bytte ut Yaesu FT-920 HF med en nyere FT-950.
Dette for at det skal være to like HF stasjoner, samt at dette er en bedre og nyere rig.
Pris for ny rig. Kr 9990,- + porto/kabler Totalpris ca 10.500,-
Det ble bestemt av vi skal bestille ny HF rig FT-950 fra Permo
Ansvarlig: Tor

091130-3b

Salg av FT-920
Styret har mottatt et tilbud om kjøp av FT-920 på Kr 7000.-
Resten av gruppens medlemmer må få vite om dette, så sekretær legger inne en annonse under kjøp/salg på gruppens hjemmeside. Frist for eventuelle nye tilbud er satt til 12.desember.
Ansvarlig: Bjørn

091130-3c

Kjøp av Coax.
I forbindelse med antennearbeidene i høst er all Coax som gruppen hadde brukt opp.
Vi trenger mer coax for videre arbeidene på Lialøkken og for repeaterkomiteen.
Det ble besluttet at vi skal bestille 2 x 100m RG-213 fra Johansen Agenturer
Pris kr 1598,- pr rull + porto
Ansvarlig: Tor

091130-3d

Kjøp av Headset
I forbindelse med testkjøring trenger man skikkelige headset.
Det gruppen har er av gammel type og er vakkel i ledningene. Det er også benyttet et lånt headset under testene.
1 stk.  BM-10-4 og 1 stk. PS-5, med overganger til Yaesu.
Totalpris ca 3800,- Det ble besluttet at vi bestiller overnevnte fra Permo:
Ansvarlig: Tor

091130-4

Utstyr til Kasserer

Kasserer bytter PC privat og trenger Office pakken.
Saken utsettes da han kan lage regnskapet og medlemskartotek på den gamle PCen.
Sekretær sjekker om mulig sponsing av ekstra skjerm.
Ansvarlig: Bjørn

091130-5

Møteplan våren 2010.

Sekretæren la frem datoene for våren, samt noen forslag til møte temaer.
Vi mangler fortsatt to møter; 12.januar og 23.mars.
Følgende kontaktes angående forslag:
LA4LN Tom. Ligaens HF Manager.  Tor sjekker med generalsekretæren.
FORF ved leder i Sør- Trøndelag.   Bjørn sjekker med vedkomne.
Andre forslag hvis disse ikke går i orden:
Ligans Contest manager LA4YW og  Astronomiforeningen i Trondheim

091130-6

Generalforsamlingen for 2009.
Datoen ble bestemt til 23.februar 2010.
Frist for komitérapporter ble satt til 15.januar 2010 og forslag som skal behandles på generalforsamlingen, er etter lovene 10.januar.
Sekretær formidler dette til WEB manager og det tas av leder på neste lokale QST-LA

091130-7

Eventuelt.

1. Nestleder kommer til å trekke seg på generalforsamling p g av personlige årsaker.
Han har informert valgkomiteen om sin avgjørelse. De jobber med saken.

2. Kristian ønsker at det etableres et fond i gruppen for nye amatører som av en eller annen grunn ikke har økonomi til å ta lisensen (kr 2000,-)

– Styret setter opp dette som forslag til generalforsamlingen
– Det settes av kr 2000,- i budsjettet for 2010 til dette.
– Det må være en mulighet til å donere midler til fondet på andre måter enn via regnskapet.
– Styret behandler eventuelle innkomne søknader.
– Styret tar dette som sak på neste styremøte.

3. Nødsambands- midler for 2010    
Stasjons-, sambands- og repeater komiteene lager sine forslag til søknadsbeløp. Forslagene må være godt begrunnet. Styret lager en felles søknad til NRRL etter at dette er innkommet.
Frist fra Komiteene 31.12.2009.
Ansvarlig: Wilhelm, Tor og Jan Inge

4. LM2T70Y
Det gjenstår nå kun en måned av aktiviteten med Jubileumssignaturen LM2T70Y.
Det oppfordres til en stor dugnad om å kjøre denne signaturen. Stå på folkens kjør radio!
Etter at aktiviteten er ferdig må vi trykke QSL kort. Vi mangler også kort for LN2T.
Tor kontakter Liv LA4YW for å få hjelp til utforming av kortene
Når kortene er ferdig må vi ha dugnad for å få trykt ut etiketter.
Håvard har tatt på seg jobben med å klistre etikettene på kortene.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW

Møtet hevet kl 2120

2009-10-19-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen mandag 19.10.2009.

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 20.00

Ingar, LA4CKA, møteleder
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Meldt Forfall; Willy LA6HNA, Kristian LB9NE og Jan Inge LA5HIA

Saker:

091019-1 Økonomi
Sverre LA9TK redegjorde for status økonomi.
Husleien for resten av 2009 er betalt. Det samme gjelder strøm for 3 kvartal er betalt
Det er positivt regnskap pr dagens dato.
12 personer som ikke har betalt kontingent for 2009, purres av kasserer.
En person tilskrives av sekretær.
Forsikring. Gruppen betaler en bedriftsforsikring med ulykkesdel.
Leder Ingar fikk i oppdrag om å kontakte 3-4 aktører om endret forsikringsvilkår/sum.

091019-2 Innmelding via WEB
Sekretæren kontakter WEB ansvarlig for å klargjøre gangen i innmelding/poster i skjema.
Det er ønskelig at sekretær får skjemaet tilsendt automatisk fra hjemmesiden og at de klargjør informasjonen før den sendes til kasserer.

091019-3 Hjemmesiden
Sidene er under stadige endringer. Relativt god tilgang av nytt stoff.
Styret og komiteene må bli flinkere til å informere om hva som skjer/endringer.
Sekretær har snakket med WEB ansvarlig om å oppdatere den info folder gruppen har.
Denne kan etter endring med fordel sendes nye medlemmer, samt at den kan ligge som link på hjemmesiden. Sekretær jobber med dette.

091019-4 Julemøte   
Julemøte med rømmegrøt og spekemat blir 8.desember.
Styret besluttet at dette skal være gratis i år siden jubileumsfesten ble avlyst.
Det kommer storfint besøk! Men hvem? Møt opp så får man se….
Klarer vi junkauskjon/lotteri?

091019-5 Ut å spise 10.november
Gruppen har på planen et møte der vi skal ut å spise.
Forslag på Frati på Jakobsli. Sekretær bestiller bord.

091019-6 Gruppelokalet.
Gardiner til vinduene er stygge/dårlige. Sekretær skaffer nye gardiner.
Kjøkkenet er så å si ferdig. Det må ryddes ut at det nye verkstedet, slik at det kan males og arbeidsbenker kan monteres. Dette vil bli gjort på drop-in møter utover høsten.
Uteområde/mastene ute blør vi få ryddet i før vinteren.

091019-7 Møteplan våren 2010.
Følgende emner kom opp: Junk-auksjon, Sambandsøvelse. Sekretær lager en oversikt over møter som sendes ut sammen med innkallingen til neste styremøte.
Generalforsamlingen ble bestemt til 23/2-2010.

091019-8 Diverse/Eventuelt

8.1Utveksling OZ og QTC via NRRL.
Dette ønsker vi selvfølgelig å delta i. Sekretær sender mail til NRRL.

8.2 QST LA

Våre drop-in møter er falt ut av lista over gruppemøter via QST LA,
Sekretær kontakter Kåre LA5BBA angående dette.

8.3 Brønnøysundregistrene.
Vår innsendte endring er ikke kommet med. Sekretær kontakter dem.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL

Bjørn LA1UW
Møtet hevet kl 2150

2009-09-08-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen tirsdag 8. september 2009.

Disse møtte på Lialøkken ca kl 18:30;

Ingar, LA4CKA, møteleder
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Jan-Inge, LA5HIA, vara
Fraværende; Bjørn, LA1UW, Kristian LB9NE, Sverre, LA9TK

Saker:

0809-2009-1; Innkøp av ny HF radio
Det var innkommet et forslag fra stasjonskomiteen ved Wilhelm, LA4IC, at det bør byttes til en annen og enklere HF radio enn den nåværende Kenwood TS-2000.
Styret sa seg enige i dette og vedtok enstemmig innkjøp av en Yaesu FT-950 til bruk i god tid før SAC testen.
Det ble påpekt at TS-2000 måtte selges før det ble gått til innkjøp av den nye radioen.

Neste styremøte ble ikke berammet. Egen innkalling vil komme.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE