Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

2005-01-25-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 25/01-2005OK

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av fullmakter
3. Årsberetning og regnskap
4. Kontingent 2005
5. Innkomne forslag
6. Valg.

LA3WAA åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

Før selve Generalforsamlingen tok til ble det delt ut en oppmerksomhet til LA4IC for den innsatsen han har gjort under utbyggingen av vårt klubblokale.
Det ble også delt ut Æresmedlemskap til LA4YW.

Møtet ble startet med godkjenning av møteinnkallingen.
Møteinnkallingen ble godkjent, men det kom et ønske om at det bedre måtte komme fram hva det er innkalling til.

1. Valg av ordstyrer:
Ordstyrer ble LA1UW Bjørn
Referent ble LA5HMA Tone

2. Godkjenning av fullmakter.
Det var kommet inn 3 fullmakter. Alle ble godkjent.

3. Årsberetning og regnskap.

– Årsrapport fra styret 2004
LB9RE leste opp rapporten.
Det kom et spørsmål om hvor mange medlemmer gruppen hadde og hvor det ble av de nye amatørene.
Hvordan utviklingen hadde vært.
LA9TK opplyste om at det er 97 medlemmer. Det hadde vært en nedgang på 12 medlemmer. 19 stykker hadde gått kurs og var fortsatt medlem.
Det ble lagt fram ønske om at det opplyses om dette i neste års årsrapport.

Vi bør også få med at vi i Trondheimsgruppen har medlemmer med verv i NRRL.
LA1UW, Bjørn sitter i hovedstyret som styremedlem.
LA4YW, Liv er HF Contestmanager og har med seg LA5IIA, Johnny og LA3WAA, Tor i Contestkomiteen.
LB9RE, Håvard er Node og Repeatermanager.
LA3WAA, Tor har sittet i valgkomiteen i NRRL for 2003/2004 og sitter som varamann for perioden 2004/2005.
LA9MB, Egil er den forlengende arm i fra Post og Teletilsynet og er eksaminator på amatørprøvene som avholdes i vår region.

Ellers ble årsrapporten godkjent.

– Rapport LA2T – BBS for 2004
Godkjent

– Rapport fra stasjonskomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra QSL-Manager 2004
Godkjent

– Årsmelding fra sambandskomiteen 2004
Godkjent. Kun noen skrivefeil.

– Rapport fra kursaktiviteten i 2004
Godkjent

– Rapport fra byggekomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra repeaterkomiteen 2004
Det ble etterlyst årsaker til hvorfor det er så lite aktivitet på repeaterene.
Det er en avtale med forsvaret om etablering av nodestasjon på Snøhetta. Leien deles med Mjøs gruppene. På grunn av Forsvarets politikk om til dels meget høye strømpriser vil ikke denne kontrakten bli fornyet opplyste LB9RE.

Det kom frem fra LA3TMA, Morten at det var repeaterkomiteens oppgave å bygge ut noder og repeatere, men det var ikke komiteens ansvar å skape aktivitet.

Ellers godkjent.

– Rapport 2004 – LA2T`s hjemmeside
Godkjent. Applaus for LA4YW

– Rapport 2004 – QSP Trøndelag
Godkjent. Applaus til LA4YW

– Rapport fra museumskomiteen 2004
Godkjent.

Årsrapporten er godkjent.

Regnskap 2004

LA9MB takket for seg etter mange år i tjenesten. Han kom med et hjertesukk. Mange av bilagene som var kommet inn opp igjennom årene har vært dårlige. Ønsket at dette ville bli bedret. Foreslo at det ble skaffet egne kvitteringer ved kjøp av noe til gruppen. Foreslo at ved beløp over 500,- så burde det være et styrevedtak på dette.

LA3WAA spurte om muligheten for at det nye styret laget en mal for hvordan de ville ha kvitteringer i framtiden.

Det kom også fram at det var et ønske om en note til enkelte beløp slik at flere kan se hva beløpene gjelder.
Det kom fram at det var stor forskjell mellom regnskap og budsjett.
LA3WAA, Tor svarte at det var meget vanskelig, om ikke umulig, å sette opp et budsjett med midler som ville komme, eller ikke ville komme, etter søknad om nødsambandsmidler.

Han opplyste også at det ble bestemt at skulle det bli mer aktivitet så måtte det bygges ut. Dette ble vedtatt på et styremøte sent på våren og opplyst på medlemsmøter etter hvert som byggingen ble en realitet.
Tor opplyste også at de som hadde øyne å se med, så at det var kommet opp 2 nye brakker, som ble innredet etter «kronerullingsprinsippet». Etter slike løft måtte det bare bli sprik mellom budsjett og regnskap.

Ellers ble regnskapet godkjent.

Budsjett:
Enstemmig vedtatt.

4. Kontingent:
Beholdes uendret.
Enstemmig vedtatt.

5. Innkomne forslag til årsmøtet
Nye lover.

Enkelte mente at det nye forslaget om alder på honnør medlemskap er for høyt. Lovkomiteen gikk sammen og kom til enighet om å beholde forslaget om 65 år. De bad om at forslaget godkjennes. Det nye styret kunne evt skrive til HQ og komme med et annet forslag. Paragrafen om at leder velges for ett år ble også diskutert. Det ble lagt fram forslag om 2 år, men lovutvalget valgte å beholde forslaget om 1 år.
Det ble stemt over de nye lovene.
27 stemte for
3 stemte mot
1 stemte blankt.

De nye lovene ble vedtatt og trådte i kraft på Generalforsamlingen.

6. Valg

Leder:
LA9PX 28 stemmer (1 år)
2 blank

Sekretær:
LB1ZF 27 stemmer (2 år)
2 blank

Nestleder
LB9RE 28 stemmer ( 2 år)
1 blank

Styremedlem
LA3RLA 16 stemmer (2 år)
LA3XMA 12 stemmer
1 blank

Varamedlemmer
LA3XMA 26 stemmer (1 år)
LA5VMA 16 stemmer (1 år)
LB1BC 14 stemmer
2 blanke

De som går ut ved neste års generalforsamling er:
Leder, LA9PX,
Kasserer, LA9TK,
Styremedlem LA6BKA.

Lialøkken 25/01-05
LA5HMA Tone

2004-01-27-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 27/01-2004

Dagsorden:
1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning
4. Kontingent
5. Innkomne forslag
6. Regnskap
7. Valg.

Det forelå 15 fullmakter. Alle ble godkjent.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer.
LA5HMA ble valgt til referent.

LA3XMA og LA9QFA ble satt til oppgaven som tellekorps.

3. Årsberettning.
LA6HF kommenterte at Årsberettningen og regnskapet burde tas hver for seg.
Forslaget ble tatt til etterretning.

Åreberetning 2003 fra Trondheimsgruppen av NRRL.
LA8GE savnet medlemstall.
LA9TK fortalte at tallet for tiden er 108 stk.
LA8GE lurte på hvilken innvirkning kursene har på medlemstallet.
LB9RE fortalte at kursene tilfører ca 10 nye medlemmer i året og at 38 personer tok eksamen i 2003.
LA6HF mente at selve årsberetningen skulle inneholde alle komiteene. Han mente også at alle i styret skulle ha skrevet under på Årsmedlingen.
LA3WAA meddelte at under temakvelder mangler besøket av NRK bussen og lysbilde kvelden til LA5VMA.

Godkjent

Rapport LA2T BBS
Godkjent

Årsrapport av stasjonskomiteen
Godkjent

Rapport fra QSL-Manager 2003
Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2003
Godkjent

Rapport fra kursaktivitetene i 2003
Godkjent

Rapport fra repeaterkomiteen 2003
LA8GE sa at dagens komite utøver stor aktivitet og gir dem all ære for det. Han etterlyste trafikk på repeaterene rundt omkring…
LB9RE fortalte at det er en god del trafikk på R6. Og at R4 blir byrepeater frekvens.
LA8CD lurte på om R4 på Bringen var tatt med.
LB9RE redegjorde for at den fortsatt var oppe.
LA3WAA oppfordret til bruk av repeaterene.
LA4RKA syntes også at det var lite med trafikk.
LA9PX trodde at en del har sluttet å bruke repeaterene pga trykkingen som har vært.

Rapporten ble godkjent.

Rapport 2003 LA2T`s hjemmeside.
LA3WAA mente hjemmesiden var en av landets beste.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport 2003 QSP Trøndelag.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport fra museumskomiteen 2003
Godkjent

Kontingent for 2004
LA6HF mente kontingenten ikke bør økes pga at det blir for dyrt.
LA1UW mente at vi bør sett opp kontingenten til beløpet som er foreslått for å holde økonomien ved like.
LA3XMA argumenterte sterkt for den foreslåtte økningen.
LA3WAA fortalte om at radioene som skal opp på Snøhetta er dyre.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Innkomne forslag til årsmøtet

1. Forslag fra LA3TMA om lovendring:
LA6HF mente fullmaktene ikke er fylt ut riktig, men mener at de ikke bør fjernes.
LA4RKA mente at en mann bør kun ha en fullmakt ikke flere.
LA8CD mente det ikke er rett at det møter folk med mange fullmakter og mener at de bør fjernes.
LA8GE sa seg enig.

14 stk stemte for lovendring.
32 stemte mot lovendring.

Forslaget falt.

2. Forslag fra styret til reviderte lover for Trondheimsgr:
Pga at lovforslaget som sto i dagsprogrammet ikke var riktig ble det oppfordret til at saken diskuteres videre og tas opp neste år.

Forslaget ble vedtatt.

Det ble satt ned et Lovutvalg som består av:
LA1UW, LA8GE og LA6HF

Regnskap for 2003 og budsjett for 2004

Godkjent

VALG
Det skulle velges følgende for 2004:
Leder for 1 år, kasserer for 2 år, 1 styremedlem for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år.

Leder: LA3WAA, Tor på valg. Ingen motkandidater.
31 stk stemte for LA3WAA, Tor og 3 stemte blankt.
LA3WAA, Tor ble Trondheimsgruppen leder for et nytt år.

LA6HF ga LA3WAA, Tor stor ære for året som har gått.

Kasserer: LA9TK, Sverre på valg. Ingen motkandidater.
Valget ble enstemmig.

Styremedlemmer: LA6BKA, Knut og LA3TMA, Morten på valg.
LA6BKA, Knut fikk 33 stemmer.
LA3TMA, Morten fikk 10 stemmer.

En stemme ble forkastet.

LA6BKA, Knut ble styremedlem for 2 år.

Varemedlemmer: LA5VMA, Raynold og LA5HMA, Tone på valg.
Valget ble enstemmig.

Revisorer ble: LA9MB, Egil og LA4THA, Bård

Valgkomite: LA4IC, Wilhelm – LA4YW, Liv – LA3TMA, Morten

Lialøkken 27/01-04
LA5HMA Tone

2003-01-28-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 28/01-2003

Dagsorden:

  • 1. Godkjenning av fullmakter
  • 2. Valg av ordstyrer
  • 3. Årsberetning og regnskap
  • 4. Kontingent 2003
  • 5. Valg

1. Godkjenning av fullmakter
Fullmaktene ble godkjent av styret. Det forelå 28 fullmakter. Det var 38 stemmeberettigede til stede ved starten på møtet. En forlot møtet før valget, men la igjen fullmakt

aeresmedlem003
LA8CD Johan Brobakk

2. Valg av ordstyrer:
LA9PX ble valgt som ordstyrer og LC4FCT til referent Disse ble også brukt som tellekorps.

Det ble delt ut Æresmedlemskap til LA8CD av LA3WAA

3. Årsberetning og regnskap
Årsberetningen ble lest opp av ordstyrer. Det kom fram enkelte skrivefeil som vil bli rettet. Det ble en del diskusjoner i forbindelse med et avsnitt nr 8 i årsberetningen. Styret trakk seg tilbake og valgte å omformulere avsnittet.
Det ble deretter stemt skriftlig over det nye forslaget og Årsberetningen ble godkjent. 47 stemte for og 19 stemte imot det nye avsnittet. Det nye avsnittet vil lyde slik:

” I april inviterte styret leder i repeaterkomiteen, LA1UI, for å drøfte komiteens framtid. LB9RE overtok som ny leder, noe LA1UI gav sin velsignelse til. Styret gav avtroppende formann ros for det arbeidet som han hadde utført i komiteen gjennom en årrekke. LA1UI ville selv underrette komiteen om sin avgang. Styret uttrykte sin stor skuffelse da han valgte å trekke seg helt ut av komiteen.”

Rapport LA2T – BBS
Ingen kommentar, Godkjent.

Årsrapport fra stasjonskomiteen
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra HF komiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra QSL-manager
Ingen kommentar. Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA9MB

Rapport fra kursaktivitetene i 2002
Ingen kommentar. Godkjent.

Repeater komiteen – Komitérapport for 2002
Spørsmål ang LA8QR/HIST om den er ute av drift. Svaret er at den vil bli tatt ned. Ellers ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra LA2Ts hjemmeside.
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW og LC2NCT

Rapport fra QSP – Trøndelag
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW

Årsmelding fra museumskomiteen 2002
Det ble stilt spørsmål om hva som vil skje med gjenstandene og komiteen. Det vil bli ny komitee. En del av de nye medlemmene har vist interesse for det.
Ellers ingen kommentar. Godkjent.

Regnskap:
Ingen kommentarer. Godkjent

Budsjett:
Kan bli økte utgifter i forbindelse med høye strømpriser. Ellers ingen kommentar. Godkjent.

4. Kontingent 2003
Kontingenten beholdes som før.

5.Valg

A. Leder
Det var en kandidat til ledervervet, LA3WAA. Det ble enighet om at de skulle stemmes skriftlig. 46 stemte for og 14 blankt. En stemme ble forkastet. LA3WAA ble valgt for 1 år.
Applaus for leder LA3WAA

B. Sekretær.
En kandidat til vervet, LB9RE. Ingen innvendinger mot kandidaten. Enstemmig valgt. LB9Re ble valgt for 2 år.

C. Styremedlemmer
På valg:
LA4CKA Ingar Horringmo 2 år
LA6BKA Knut-Terje Korsnes 2 år
LC7XAT Kai Rune Berg 2 år

Styremedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

D. Varamedlemmer
På valg:
LA-M Raynold Halvorsen 1 år
LC3ZCT Arne Kolbjørn Grøtnes 1 år

Varamedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

E. Revisor
På valg:
LA1NC Knut Aasen 1år
LA9MB Egil Steen 1 år

Revisorene på valg ble enstemmig valgt.

F. Valgkomité
Forslag:
LA4YW Liv Johansen 1 år
LC2TCT Odd Skaset 1 år
LA4IC Wilhelm Dahl 1 år

Forslaget ble godtatt og valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Trondheim 2/2 2003
Tone Engen, LC4FCT (referent)

2002-01-22-Generalforsamling

 Referat fra generalforsamling, 2002-01-22.

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Innkomne forslag.
5. Kontingent for 2002.
6. Valg.

Gruppens formann, LA3WAA, åpnet møtet med å overrekke blomster til to som nettopp hadde fyllt 75 år:
LA8NC, Kjell Moxness,
LA9TK, Sverre Båtnes.
På vegne av et enstemmig styre forslo formannen at
LA9MB, Egil Steen
skulle utnevnes til æresmedlem av Trondheimsgruppen.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

1. Godkjenning av fullmakter.

LA3WAA ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 2 fullmakter, begge ble godkjent.

Det var 28 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer.
Etter forslag fra LA3WAA ble LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.

LA9MB holdt en kort minnetale for LA4KG, Asbjørn Bang Horn, som gikk bort 20. januar. LA4KG ble minnet med ett minutts stillhet.

3. Årsberetning og regnskap.
Årsberetningen.

De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren.
LA8GE pekte på at Stasjonskomiteen også hadde ansvaret for HF-utstyret.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

Sambandskomitéen.

 NRRL’s Nødsamband.
LA9MB opplyste at nettledelsen for de pågående sambandsforsøkene nå var flyttet til Trondheimsgruppen.

BBS LA2T.
LA1UI ba om nærmere informasjon om bakgrunnen for styrets omtale av BBS’en i årsberetningen. Sysop for BBS’en, LA8GE, informerte om at styret hadde ønsket å benytte BBS’en til intern saksbehandling, noe som måtte ha ført til «sperring av lesing av P-meldinger for andre enn adressaten».

HF-komitèen.
Ingen kommentarer.

QSL- manager.
Ingen kommentarer.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA oppfordret medlemmene til å skrive innlegg i QSP.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

Stasjonskomitéen.
Ingen kommentarer.

Repeaterkomitéen.
Applaus for komitéen.

Museumskomitéen.
LA9MB spurte om komitéen hadde gitt opp å finne en egnet plass for utstillingen. LA9QV svarte at de ikke hadde gitt opp, men at de for tiden ikke så noen brukbar løsning.

Regnskapet.
Revisor, LA1NC, leste revisjonsberetningen:

«Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Revisorene vil likevel bemerke at enkelte bilag er litt “rufset” og kunne ha vært forbedret. Bilag 147 er et eksempel på dette.
2002-01-15 LA1NC & LA9MB»

LA1UI pekte på at regnskapet viste et stort overforbruk. Kassereren, LA9TK, svarte at overforbruket i all hovedsak var budsjettert.

LA1UI pekte på at inntekten fra samarbeidet med Netcom i 2002 ikke var tatt med i budsjettet. LA3WAA svarte at denne inntekten ikke var avtalt før etter at budsjettet var laget.

Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Innkomne forslag.
Ingen forslag forelå.

5. Kontingent for 2002.
LA1UI pekte på at inntektene fra Netcom-samarbeidet kanskje ville overflødiggjøre økningen, og han spurte om styret hadde planer som likevel skulle tilsi en økning. LA3WAA og LA4IC svarte at styret hadde planer, blant annet om anskaffelse av en ny HF-stasjon.

LA1UI spurte om komitéene var blitt trukket med i budsjettarbeidet. LA3WAA mente at styret var godt representert i de komitéene som planla med de største utgiftene.

Forslaget om kontingentøkning ble vedtatt med 29 stemmer (1 nei).

6. Valg.
Ordstyreren informerte om at LA9QFA, som fortsatt har ett år igjen av sin funksjonstid, etter eget ønske (skolegang) hadde trukket seg fra styret. Dette nødvendiggjorde valg av ett ekstra styremedlem.

A. Leder.
LA3WAA Tor Pettersen valgt med akklamasjon.

B. Sekretær.
LA4YW Liv Johansen valgt med akklamasjon, etter eget ønske for ett år.

C. Kasserer.
LA9TK Sverre Båtnes valgt med akklamasjon, for to år.

D. Styremedlem.
Etter forslag fra LA1UI:
LB9RE Håvard Nasvik valgt med akklamasjon, for to år.

E. Varamedlemmer.
LAM-11328 Raynold Halvorsen og LB1BC Torstein Fredriksen ble valgt med akklamasjon.

F. Revisorer.
LA1NC Knut Aasen og LA9MB Egil Steen ble valgt med akklamasjon.

G. Valgkomité.
Etter at LA4AAA hadde trukket sitt kandidatur, og noen benkeforslag, ble følgende valgt med akklamasjon:

LA7JBA Rolf Krog (leder),
LA4THA Bård Malvik,
LA7ZH Morten Grongstad.

Trondheim, 2002-01-29

Trondheim, 2001-01-29
Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)

2001-01-23-Generalforsamling

Referat fra generalforsamling
23. januar 2001

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Forslag fra Styret.
5. Innkomne forslag.
6. Kontingent for 2001.
7. Valg.

1. Godkjenning av fullmakter.
LB9YD ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 9 fullmakter, alle ble godkjent.
Det var 25 stemmeberettigede til stede ved starten av møtet, en forlot møtet under Sak 7.
Det var ingen innvendinger til inn-kallingen.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.
LB1BC og LA5HIA ble valgt som tellekorps.

3. Årsberetning og regnskap.
Vedleggene til årsberetningen ble behandlet mellom Sak 6 og 7, men er tatt med her i referatet.

Årsberetningen.
De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren og deretter punktvis diskutert.
Kassereren, LA9TK, gjorde oppmerksom på at en del kontingentinnbetalinger var kommet inn så sent at de ikke var registrert ved skriving av årsberetningen. Antall medlemmer ved årsskiftet var derfor 100 (ikke 92).
LA8GE pekte på at bare de positive sakene var omtalt i årsberetningen. To problematiske saker var ikke tatt med:
– Bruk/misbruk av VHF.
– Forholdet til en del av medlemmene med LC-signaturer.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer; applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA opplyste at Styret ikke hadde sendt (via Posten) eksemplarer av QSP-Trøndelag til nabogruppene. Applaus for redaktøren, LA4YW.

Arrangementskomitéen for NRRL-dagene 2000.
Komitéens formann, LA3WAA, berømmet LA4CKA for innsatsen; applaus.

QSL- og diplomkomitéen.
LA3WAA opplyste om at DXbase 2001 var lagt inn i LA2T’s PC – klar til bruk for regi-strering av LA2T’s QSO’er.

Repeaterkomitéen.
LA5HIA berømmet LA9QV’s for tre turer til Ruten; applaus.

BBS LA2T.
Ingen kommentarer; applaus for sysop, LA8GE.

Satellittkomitéen.
LC5GAT pekte på at det fortsatt står igjen en del arbeid på stasjonen.

Museumskomitéen.
LA7RGA fortalte at Telemuséet ville bli installert på Sverresborg i løpet av våren, slik at det forhåpentlig også blir en løsning for plasseringen av vår del av muséet snart.

Sambandskomitéen.
LA3WAA berømmet LA9MB for hans arbeide for sambandstjenesten; applaus.

QSL-tjenesten (ved en feil var ikke rapporten tatt med ved utsendelsen).
LA8CD fortalte at det var sendt 20,7 kg kort og mottatt 14,35 kg. LA9MB berømmet LA8CD for innsatsen som QSL-manager; applaus.

QST Trøndelag (ikke egen rapport).
LA9QFA pekte på at enkelte operatører brukte for kort tid på gjennomføringen av sendingene. LA8GE mente at 1/2 time normalt skulle være tilstrekkelig (og ofte nødvendig), og pekte på at det forelå en instruks for gjennomføringen.

Generelle kommentarer.
LB9YD etterlyste informasjon om eventuelle møter i komitéene. LA9MB mente at komitéene hold møteantallet meget lavt – kommunikasjonen forgikk primært via radio og under det praktiske arbeidet.

Regnskapet.
Revisor, LA9MB, leste revisjonsberetningen:
“Regnskapet er revidert og funnet i orden.
2001-01-14      LA1NC      LA9MB”

LA9PX pekte på at driftsregnskapet egentlig gikk ut omtrent i balanse, og at overskuddet fra NRRL-dagene egentlig var et kapital-tilskudd. Revisor, LA9MB, opplyste at regnskapsføringen hadde vært diskutert mellom Styret og Arrangementskomitéen.
LA7RGA syntes at kursutgiftene var svært høye. LA9MB/LA9TK/LA8CD informert om at årsaken var uforholdsmessige høye annon-seringskostnader. LB9YD informerte om at to av deltakerne hittil ikke hadde betalt for kurset. LA9PX mente dette skulle ha kommet frem i regnskapet som utestående fordringer.
LA4YW pekte på at budsjettet var satt opp med bare 85 betalende medlemmer. LA9TK viste til meget treg kontingentinngang i 2000, og til behovet for forsiktig budsjettering.
Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Forslag fra Styret.
LB9YD informerte om at de to første for-slagene egentlig var fra to av styremedlemmene, LA3WAA og LC5GAT. LA9MB pekte på at bare opprinnelsen er klar, kan forslagene behandles som normalt – som lovendrings-forslag som krever 2/3 flertall.

A. § 5: Sendeløyve endres til radioamatør-lisens.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

B. § 6 tillegg: Hovedstyret skal underrettes og tilsendes kopi av korrespondansen mellom gruppen og den ekskluderte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

C. § 3, 5. avsnitt, 3. setning endres til: Leder, sekretær og kasserer velges særskilt, mens øvrige styremedlemmer velges under ett.
§2, 2. avsnitt, 1. setning endres tilsvarende.

LB9YD begrunnet forslagene med de problemene det avgående styre hadde hatt med å besette vervene innen styret. LA4YW pekte på at endringen ville gjøre valgkomitéens arbeid enda vanskeligere. LC5GAT ment at valgkomitéen likevel måtte informere kandidatene om de vervene som skulle besettes og ta hensyn til dette under rekrutteringen. LA9MB støttet LA4YW, men var usikker på hva som var best. LA9PX/LA9TK pekte på at kasserervervet krevde egen ekspertise, og LA9TK pekte på at vervene som kasserer og sekretær var kritiske for arbeidet i styret og gruppen.
Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer (8 nei, 2 blank).

5. Innkomne forslag.
Forslag fra LA1UI, LA8CD, LA8GE og LA9MB:
§ 2: Gruppen ledes av et styre bestående av leder og fem styremedlemmer.
§ 3, pkt. e/2: 2 eller 3 styremedlemmer (for 2 år).

Fra debatten hitsettes:
LB9YD mente det var greitt med fem styremedlemmer, men det kunne øke mulighetene for lite diskusjon i styret, og gjøre det vanskeligere å få til en ekstra innsats når nødvendig. LA8GE gjorde oppmerksom på at gruppen opprinnelig hadde fem styremedlemmer. LA9PX mente at forslaget var bra, det er for tungvint med et stort styre. Enkelte verv kan godt bekles av medlemmer utenfor styret. Styret skal ikke gjøre alt selv, det skal organisere virksomheten. LA4YW mente at koordinering, informasjon mm. ble lettere med et fåtallig styre. Mange oppgaver kunne og burde delegeres til andre.
Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer (4 nei).

LA9MB foreslo deretter at valgene (Sak 7) skulle gjennomføres uten noen bindinger til valgperiodene i det avgående styret.
Dette ble enstemmig vedtatt

6. Kontingent for 2001.

Fra diskusjonen hitsettes:
LA4YW pekte på at den foreslåtte økningen var unødvendig dersom en klarte å opprettholde medlemstallet på 100. Kontingenten ble også økt i 1999. Overskuddet fra NRRL-dagene muliggjorde en utsettelse av en eventuell økning. LC5GAT pekte på at en allerede hadde vedtatt å disponere overskuddet fra NRRL-dagene til diverse anskaffelser i 2001. LA7RGA/LA9QV mente det var unødvendig med kontingenøkning i 2001.
Forslaget om kontingentøkning ble nedstemt med 17 stemmer (12 ja, 5 blank).

7. Valg.
Valgkomitéens formann, LB1BC, informerte om at LB9YD, LA9TK og LA4IC var foreslått av komitéen, de øvrige kandidatene var foreslått av andre av gruppens medlemmer.

A. Leder.
Det var to kandidater til ledervervet, LA3WAA og LB9YD. Ved første forsøk på valg fikk begge 17 stemmer! Deretter fulgte en kort diskusjon om videre fremgangsmåte, som resulterte i en beslutning om omvalg. Begge kandidatene fikk deretter ordet for å legge frem hva de var mest opptatt av for arbeidet i 2001. Flere av møtedeltakerne begrunnet sin støtte til den ene eller den andre kandidaten.
Ved gjentatt valg ble LA3WAA valgt til ny leder med 18 stemmer (LB9YD 15 – 33 tilstede under omvalget).

B. Styremedlemmer.
LA9MB minnet om vedtaket på slutten av Sak 5 – alle kandidatene stiller likt, uten binding til valgperiodene i det avgående styret. Tre styremedlemmer skulle velges for 2 år, to for 1 år.
Følgende kandidater forelå til vervene som styremedlemmer: LA4CKA, LA4IC, LA4RKA, LA4YW, LB6CE, LC5GAT, LA7JO, LA9QFA og LA9TK.
LC5GAT trakk sitt kandidatur.

Valgresultatet ble slik:

LA4CKA 30 for 2 år
LA4IC 27 for 2 år
LA4RKA 10
LA4YW 23 for 1 år
LB6CE 5
LA7JO 16
LA9QFA 27 for 2 år
LA9TK 19 for 1 år

En stemmeseddel ble forkastet.

C. Varamedlemmer.
LA4RKA og LB6CE trakk sitt kandidatur. Det forelå derfor bare to kandidater som ble enstemmig valgt:
LA7JO
LA-M-11328 Raynold Halvorsen.

D. Revisor.
LA1NC og LA9MB ble enstemmig gjenvalgt.

E. Valgkomité.
LA5HIA, LA7JBA og LA9OX ble enstemmig valgt.

Trondheim, 2001-01-29

Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)