Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

2002-01-22-Generalforsamling

 Referat fra generalforsamling, 2002-01-22.

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Innkomne forslag.
5. Kontingent for 2002.
6. Valg.

Gruppens formann, LA3WAA, åpnet møtet med å overrekke blomster til to som nettopp hadde fyllt 75 år:
LA8NC, Kjell Moxness,
LA9TK, Sverre Båtnes.
På vegne av et enstemmig styre forslo formannen at
LA9MB, Egil Steen
skulle utnevnes til æresmedlem av Trondheimsgruppen.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

1. Godkjenning av fullmakter.

LA3WAA ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 2 fullmakter, begge ble godkjent.

Det var 28 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer.
Etter forslag fra LA3WAA ble LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.

LA9MB holdt en kort minnetale for LA4KG, Asbjørn Bang Horn, som gikk bort 20. januar. LA4KG ble minnet med ett minutts stillhet.

3. Årsberetning og regnskap.
Årsberetningen.

De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren.
LA8GE pekte på at Stasjonskomiteen også hadde ansvaret for HF-utstyret.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

Sambandskomitéen.

 NRRL’s Nødsamband.
LA9MB opplyste at nettledelsen for de pågående sambandsforsøkene nå var flyttet til Trondheimsgruppen.

BBS LA2T.
LA1UI ba om nærmere informasjon om bakgrunnen for styrets omtale av BBS’en i årsberetningen. Sysop for BBS’en, LA8GE, informerte om at styret hadde ønsket å benytte BBS’en til intern saksbehandling, noe som måtte ha ført til «sperring av lesing av P-meldinger for andre enn adressaten».

HF-komitèen.
Ingen kommentarer.

QSL- manager.
Ingen kommentarer.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA oppfordret medlemmene til å skrive innlegg i QSP.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

Stasjonskomitéen.
Ingen kommentarer.

Repeaterkomitéen.
Applaus for komitéen.

Museumskomitéen.
LA9MB spurte om komitéen hadde gitt opp å finne en egnet plass for utstillingen. LA9QV svarte at de ikke hadde gitt opp, men at de for tiden ikke så noen brukbar løsning.

Regnskapet.
Revisor, LA1NC, leste revisjonsberetningen:

«Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Revisorene vil likevel bemerke at enkelte bilag er litt “rufset” og kunne ha vært forbedret. Bilag 147 er et eksempel på dette.
2002-01-15 LA1NC & LA9MB»

LA1UI pekte på at regnskapet viste et stort overforbruk. Kassereren, LA9TK, svarte at overforbruket i all hovedsak var budsjettert.

LA1UI pekte på at inntekten fra samarbeidet med Netcom i 2002 ikke var tatt med i budsjettet. LA3WAA svarte at denne inntekten ikke var avtalt før etter at budsjettet var laget.

Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Innkomne forslag.
Ingen forslag forelå.

5. Kontingent for 2002.
LA1UI pekte på at inntektene fra Netcom-samarbeidet kanskje ville overflødiggjøre økningen, og han spurte om styret hadde planer som likevel skulle tilsi en økning. LA3WAA og LA4IC svarte at styret hadde planer, blant annet om anskaffelse av en ny HF-stasjon.

LA1UI spurte om komitéene var blitt trukket med i budsjettarbeidet. LA3WAA mente at styret var godt representert i de komitéene som planla med de største utgiftene.

Forslaget om kontingentøkning ble vedtatt med 29 stemmer (1 nei).

6. Valg.
Ordstyreren informerte om at LA9QFA, som fortsatt har ett år igjen av sin funksjonstid, etter eget ønske (skolegang) hadde trukket seg fra styret. Dette nødvendiggjorde valg av ett ekstra styremedlem.

A. Leder.
LA3WAA Tor Pettersen valgt med akklamasjon.

B. Sekretær.
LA4YW Liv Johansen valgt med akklamasjon, etter eget ønske for ett år.

C. Kasserer.
LA9TK Sverre Båtnes valgt med akklamasjon, for to år.

D. Styremedlem.
Etter forslag fra LA1UI:
LB9RE Håvard Nasvik valgt med akklamasjon, for to år.

E. Varamedlemmer.
LAM-11328 Raynold Halvorsen og LB1BC Torstein Fredriksen ble valgt med akklamasjon.

F. Revisorer.
LA1NC Knut Aasen og LA9MB Egil Steen ble valgt med akklamasjon.

G. Valgkomité.
Etter at LA4AAA hadde trukket sitt kandidatur, og noen benkeforslag, ble følgende valgt med akklamasjon:

LA7JBA Rolf Krog (leder),
LA4THA Bård Malvik,
LA7ZH Morten Grongstad.

Trondheim, 2002-01-29

Trondheim, 2001-01-29
Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)

2001-01-23-Generalforsamling

Referat fra generalforsamling
23. januar 2001

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Forslag fra Styret.
5. Innkomne forslag.
6. Kontingent for 2001.
7. Valg.

1. Godkjenning av fullmakter.
LB9YD ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 9 fullmakter, alle ble godkjent.
Det var 25 stemmeberettigede til stede ved starten av møtet, en forlot møtet under Sak 7.
Det var ingen innvendinger til inn-kallingen.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.
LB1BC og LA5HIA ble valgt som tellekorps.

3. Årsberetning og regnskap.
Vedleggene til årsberetningen ble behandlet mellom Sak 6 og 7, men er tatt med her i referatet.

Årsberetningen.
De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren og deretter punktvis diskutert.
Kassereren, LA9TK, gjorde oppmerksom på at en del kontingentinnbetalinger var kommet inn så sent at de ikke var registrert ved skriving av årsberetningen. Antall medlemmer ved årsskiftet var derfor 100 (ikke 92).
LA8GE pekte på at bare de positive sakene var omtalt i årsberetningen. To problematiske saker var ikke tatt med:
– Bruk/misbruk av VHF.
– Forholdet til en del av medlemmene med LC-signaturer.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer; applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA opplyste at Styret ikke hadde sendt (via Posten) eksemplarer av QSP-Trøndelag til nabogruppene. Applaus for redaktøren, LA4YW.

Arrangementskomitéen for NRRL-dagene 2000.
Komitéens formann, LA3WAA, berømmet LA4CKA for innsatsen; applaus.

QSL- og diplomkomitéen.
LA3WAA opplyste om at DXbase 2001 var lagt inn i LA2T’s PC – klar til bruk for regi-strering av LA2T’s QSO’er.

Repeaterkomitéen.
LA5HIA berømmet LA9QV’s for tre turer til Ruten; applaus.

BBS LA2T.
Ingen kommentarer; applaus for sysop, LA8GE.

Satellittkomitéen.
LC5GAT pekte på at det fortsatt står igjen en del arbeid på stasjonen.

Museumskomitéen.
LA7RGA fortalte at Telemuséet ville bli installert på Sverresborg i løpet av våren, slik at det forhåpentlig også blir en løsning for plasseringen av vår del av muséet snart.

Sambandskomitéen.
LA3WAA berømmet LA9MB for hans arbeide for sambandstjenesten; applaus.

QSL-tjenesten (ved en feil var ikke rapporten tatt med ved utsendelsen).
LA8CD fortalte at det var sendt 20,7 kg kort og mottatt 14,35 kg. LA9MB berømmet LA8CD for innsatsen som QSL-manager; applaus.

QST Trøndelag (ikke egen rapport).
LA9QFA pekte på at enkelte operatører brukte for kort tid på gjennomføringen av sendingene. LA8GE mente at 1/2 time normalt skulle være tilstrekkelig (og ofte nødvendig), og pekte på at det forelå en instruks for gjennomføringen.

Generelle kommentarer.
LB9YD etterlyste informasjon om eventuelle møter i komitéene. LA9MB mente at komitéene hold møteantallet meget lavt – kommunikasjonen forgikk primært via radio og under det praktiske arbeidet.

Regnskapet.
Revisor, LA9MB, leste revisjonsberetningen:
“Regnskapet er revidert og funnet i orden.
2001-01-14      LA1NC      LA9MB”

LA9PX pekte på at driftsregnskapet egentlig gikk ut omtrent i balanse, og at overskuddet fra NRRL-dagene egentlig var et kapital-tilskudd. Revisor, LA9MB, opplyste at regnskapsføringen hadde vært diskutert mellom Styret og Arrangementskomitéen.
LA7RGA syntes at kursutgiftene var svært høye. LA9MB/LA9TK/LA8CD informert om at årsaken var uforholdsmessige høye annon-seringskostnader. LB9YD informerte om at to av deltakerne hittil ikke hadde betalt for kurset. LA9PX mente dette skulle ha kommet frem i regnskapet som utestående fordringer.
LA4YW pekte på at budsjettet var satt opp med bare 85 betalende medlemmer. LA9TK viste til meget treg kontingentinngang i 2000, og til behovet for forsiktig budsjettering.
Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Forslag fra Styret.
LB9YD informerte om at de to første for-slagene egentlig var fra to av styremedlemmene, LA3WAA og LC5GAT. LA9MB pekte på at bare opprinnelsen er klar, kan forslagene behandles som normalt – som lovendrings-forslag som krever 2/3 flertall.

A. § 5: Sendeløyve endres til radioamatør-lisens.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

B. § 6 tillegg: Hovedstyret skal underrettes og tilsendes kopi av korrespondansen mellom gruppen og den ekskluderte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

C. § 3, 5. avsnitt, 3. setning endres til: Leder, sekretær og kasserer velges særskilt, mens øvrige styremedlemmer velges under ett.
§2, 2. avsnitt, 1. setning endres tilsvarende.

LB9YD begrunnet forslagene med de problemene det avgående styre hadde hatt med å besette vervene innen styret. LA4YW pekte på at endringen ville gjøre valgkomitéens arbeid enda vanskeligere. LC5GAT ment at valgkomitéen likevel måtte informere kandidatene om de vervene som skulle besettes og ta hensyn til dette under rekrutteringen. LA9MB støttet LA4YW, men var usikker på hva som var best. LA9PX/LA9TK pekte på at kasserervervet krevde egen ekspertise, og LA9TK pekte på at vervene som kasserer og sekretær var kritiske for arbeidet i styret og gruppen.
Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer (8 nei, 2 blank).

5. Innkomne forslag.
Forslag fra LA1UI, LA8CD, LA8GE og LA9MB:
§ 2: Gruppen ledes av et styre bestående av leder og fem styremedlemmer.
§ 3, pkt. e/2: 2 eller 3 styremedlemmer (for 2 år).

Fra debatten hitsettes:
LB9YD mente det var greitt med fem styremedlemmer, men det kunne øke mulighetene for lite diskusjon i styret, og gjøre det vanskeligere å få til en ekstra innsats når nødvendig. LA8GE gjorde oppmerksom på at gruppen opprinnelig hadde fem styremedlemmer. LA9PX mente at forslaget var bra, det er for tungvint med et stort styre. Enkelte verv kan godt bekles av medlemmer utenfor styret. Styret skal ikke gjøre alt selv, det skal organisere virksomheten. LA4YW mente at koordinering, informasjon mm. ble lettere med et fåtallig styre. Mange oppgaver kunne og burde delegeres til andre.
Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer (4 nei).

LA9MB foreslo deretter at valgene (Sak 7) skulle gjennomføres uten noen bindinger til valgperiodene i det avgående styret.
Dette ble enstemmig vedtatt

6. Kontingent for 2001.

Fra diskusjonen hitsettes:
LA4YW pekte på at den foreslåtte økningen var unødvendig dersom en klarte å opprettholde medlemstallet på 100. Kontingenten ble også økt i 1999. Overskuddet fra NRRL-dagene muliggjorde en utsettelse av en eventuell økning. LC5GAT pekte på at en allerede hadde vedtatt å disponere overskuddet fra NRRL-dagene til diverse anskaffelser i 2001. LA7RGA/LA9QV mente det var unødvendig med kontingenøkning i 2001.
Forslaget om kontingentøkning ble nedstemt med 17 stemmer (12 ja, 5 blank).

7. Valg.
Valgkomitéens formann, LB1BC, informerte om at LB9YD, LA9TK og LA4IC var foreslått av komitéen, de øvrige kandidatene var foreslått av andre av gruppens medlemmer.

A. Leder.
Det var to kandidater til ledervervet, LA3WAA og LB9YD. Ved første forsøk på valg fikk begge 17 stemmer! Deretter fulgte en kort diskusjon om videre fremgangsmåte, som resulterte i en beslutning om omvalg. Begge kandidatene fikk deretter ordet for å legge frem hva de var mest opptatt av for arbeidet i 2001. Flere av møtedeltakerne begrunnet sin støtte til den ene eller den andre kandidaten.
Ved gjentatt valg ble LA3WAA valgt til ny leder med 18 stemmer (LB9YD 15 – 33 tilstede under omvalget).

B. Styremedlemmer.
LA9MB minnet om vedtaket på slutten av Sak 5 – alle kandidatene stiller likt, uten binding til valgperiodene i det avgående styret. Tre styremedlemmer skulle velges for 2 år, to for 1 år.
Følgende kandidater forelå til vervene som styremedlemmer: LA4CKA, LA4IC, LA4RKA, LA4YW, LB6CE, LC5GAT, LA7JO, LA9QFA og LA9TK.
LC5GAT trakk sitt kandidatur.

Valgresultatet ble slik:

LA4CKA 30 for 2 år
LA4IC 27 for 2 år
LA4RKA 10
LA4YW 23 for 1 år
LB6CE 5
LA7JO 16
LA9QFA 27 for 2 år
LA9TK 19 for 1 år

En stemmeseddel ble forkastet.

C. Varamedlemmer.
LA4RKA og LB6CE trakk sitt kandidatur. Det forelå derfor bare to kandidater som ble enstemmig valgt:
LA7JO
LA-M-11328 Raynold Halvorsen.

D. Revisor.
LA1NC og LA9MB ble enstemmig gjenvalgt.

E. Valgkomité.
LA5HIA, LA7JBA og LA9OX ble enstemmig valgt.

Trondheim, 2001-01-29

Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)