Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

2007-02-13-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, 13. februar 2007, kl. 19:00.

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2006 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2007
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2008
9.Valg

33 stk tilstede på møtet. Sammen med 12 fullmakter blir det 45 stemmer.

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Ordstyrer: LB1BC Torstein
Refent: LA5HMA Tone
Tellekorps: LA1UW Bjørn og LA3EPA Rolf Terje

2. Godkjenning av fullmakter.
12 fullmakter forelå, alle ble godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Pkt 8 ang kontingent: Der forandres 2008 til 2007.
Ellers godkjent

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Kommentarer:
I det første avsnittet bør navnene på æredsmelemmene stå.
‘av konkurranser har 2T i år deltatt i CQWW’
Her forandres konkurranser til tester.
Ang ‘Torsdagsklubben’ bør det være med hvor mange som møtte opp være med.
5-10 stk hver gang.
I avsnittet om nødsamband vil ordene ‘div kabler og div plugger’ bli strøket.
I avsnittet om QST Trøndelag blir de to setningene etter ‘QRT R6’ strøket.
Vi må også ta med et avsnitt om at vi i år ikke har klart å få til QSP.
Medlemmer i gruppen som har sentrale verv i NRRL bør nevnes.
Med disse rettingene ble årsrapporten godkjent.

Rapporter fra komiteene.

Web – Godkjent

Stasjonskomiteen – Godkjent

QSL manager – Godkjent

Museumskomiteen – Godkjent

Datakomiteen – Godkjent

Huskomiteen – Godkjent

Repeaterkomiteen – Godkjent

Sambandskomiteen – Godkjent

5. Regnskap for 2006 med revisjonsberetning.
Budsjett for 2006 mangler og vil bli satt inn.
Det bør med tiden bli en fornyelse av regnskapet. Mer forståelig.
Ellers godkjent

Vedlegget til regnskapet ble godkjent

6. Budsjett 2007.
Godkjent

7. Innkomne forslag.
Forslaget fra LA3TMA Morten blir sendt over til styret for utarbeidelse av en ny lovtekst.

8. Kontingent 2008.
Teksten blir forandret til 2007.

Kontingenten for 2007 blir den samme som i 2006.

9. Valg 2007.

Formann:
LA9PX: – 20 stemmer
LA9QFA: – 24 stemmer
Blank: – 1
LA9QFA Knut er gruppens nye leder. Valgt for 1 år.

Nestformann:
LA3XMA: – 16 stemmer
LA4CKA: – 15 stemmer
LA9PX: – 13 stemmer
Blank: – 1
LA3XMA Odd er gruppens nye nestformann. Valgt for 2 år.

Sekretær:
LA5HMA Tone ble valgt ved akklamasjon. Valgt for 2 år.

Styremedlem:
LA3RLA: – 10 stemmer
LB9RE: – 17 stemmer
LA9PX: – 18 stemmer
LA9PX Arthur er gruppens nye styremedlem. Valgt for 2 år.

Varamedlemmer:
LB9LE: – 23 stemmer
LA5GMA: – 20 stemmer
LA4CKA: – 20 stemmer
LA3RLA: – 22 stemmer
Blank: – 3
Forkastet: – 2
LB9LE Jan Ivar er første varamedlem
LA3RLA Kai er andre varamedlem

Begge varamedlemmene er valgt for 1 år.

Revisorer:
LA4IC Wilhelm
LA7JBA Rolf.
Revisorene er valgt for 1 år.

Valgkomiteen:
LA4CKA Ingar
LA5HIA Jan Inge
Valgkomiteen er valgt for 1 år.

Møtet ble hevet 21:40.

Referent
LA5HMA Tone

2006-03-14-Generalforsamling

LA9PX åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

LA3WAA ble valgt som ordstyrer for det ekstraordinære årsmøte.

PKT 1:
Ekstra ordinært årsmøte.

Det var 20 stk tilstede.
Innkallingen til ekstra ordinært årsmøte ble ikke godkjent fordi den var utsendt 1 dag for sent.
Ved å godkjenne den ble loven brutt.
Derfor vil det bli utsendt ny innkalling og det vil bli et nytt årsmøte 4 april.

PKT 2:
Bjørn informerte fra HQ.

PKT 3:
LA3XMA Odd informerte om årets Fieldday. Dette for å få ideer fra andre medlemmer. Fieldday er første helgen i september.

PKT 4:
Det er gjort forandringer på datasystemet i gruppa. De som vil ha tilgang på maskinene vil få tildelt brukernavn og passord.

PKT 5:
Åpen dag. Vi vil også i år prøve å få til en åpen dag. Dette for å profilere hobbyen vår. Vi snakket om å arrangere åpen dag og Fieldday på samme dag.

Et annet forslag var å arrangere Åpen dag på klubblokalet. Dele på helgene. Vi må i år være flinkere til å reklamere for våre arrangement.
Vi vil sende ut info til komunene og til media.

Møtet avsluttet 2030.
Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.

2006-02-14-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 14/02-2006

Dagsorden:
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2005 med revisjonsberegning
6.Budsjett for 2006
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2006
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Ordstyrer: LA3WAA Tor
Referent: LA5HMA Tone
Tellekorps: LA1GNA Tobias og LA6BKA Knut Terje

Det var 31 stykker til stede på møtet.

2. Godkjenning av fullmakter:
14 fullmakter forelå og alle ble godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteene.
I styrets årsberetning forelå det en god del mangler og feil. Dette ble påpekt fra medlemmene på Generalforsamlingen. Mangler og feil vil bli rettet på av det gamle styret og det nye styret i samarbeid.
Det ble stemt over årsberetningen.
For: 15
Mot: 25
Blank: 1
Årsberetningen ble dermed ikke godkjent.
Rapport fra huskomiteen 2005:
Godkjent
Rapport fra stasjonskomiteen 2005:
En setning blir strøket ellers godkjent.
Rapport fra QSL-manager 2005:
Godkjent
Årsmelding fra sambanddkomiteen 2005:
Et avsnitt vedrørende den mobile repeateren mangler ellers godkjent.
Rapport fra repeaterkomiteen 2005:
Godkjent
Rapport LA2T-BBS for 2005:
En setning strykes ellers godkjent.
Rapport 2005 LA2T`s hjemmeside:
Et avsnitt mangler ellers godkjent.
Rapport 2005 QSP Trøndelag:
Godkjent
Rapport fra kursaktivitetene i 2005:
Godkjent
Rapport fra museumskomiteen 2005:
Godkjent
Rapport fra datakomiteen 2005:
Godkjent.

5. Regnskap for 2005 med revsjonsberetning:
Litt lite spesifisert og mangler fotnote.
Penger fra nødsambandet må spesifiseres.
Ellers godkjent
Revisjon av regnskapet ble framlagt og regnskapet er funnet i orden.

6. Budsjett for 2006:
Godkjent.
Må få med en fotnote på at 5000 er avsatt til nødsamband.

7. Innkomne forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1: Nytt lås-system ved klubblokalet.
Nye nøkler og sylinder vil bli for dyrt.
Det vil bli undersøkt mer med tanke på kort-system.
Forslaget falt mot 1 stemme.
Forslaget er oversendt styret.

Forslag 2: Behov for avklaring av roller i styret:
For: 26
Mot: 6
Forslaget har fått godkjenning.

8. Kontingent for 2006:
Kontingenten forblir uendret.
Forslaget ble godkjent.

VALG

Det skulle velges:
Leder
Kasserer
1 styremedlem
2 varamedlemmer
2 revisorer

Ettersom årsberetningen ikke ble godkjent valgte LB9RE Håvard, LB1ZF Steinar og LA3RLA å trekke seg fra sine stillinger.
LB9RE og LB1ZF trakk seg fordi de ikke kunne stå inne for årsmeldingen.
LA3RLA trakk seg for å gjøre valget enklere.
Derfor ble det suppleringsvalg på nestleder, sekretær og 1 styremedlem.

Valget ble derfor slik:
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
Sekretær for 1 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 1 år
1 styremedlem for 2 år
2 varemedlemmer for 1 år

Leder:
LA9PX Arthur 22 stemmer
LB9RE Håvard 19 stemmer
Blank 3 stemmer

LA9PX Arthur ble ny leder for 1 år.
Nestleder (suppleringsvalg):
LA3WAA Tor 15 stemmer
LA3XMA Odd 25 stemmer
Blank 3 stemmer
LA3XMA Odd ble ny nestleder for 1 år.
Sekretær (suppleringsvalg):

LA5HMA Tone 36 stemmer
Blank 8 stemmer
LA5HMA Tone ble ny sekretær for 1 år.
Kasserer:
LA2MNA Ivar 43 stemmer
Blank 1 stemme
LA2MNA Ivar ble ny kasserer for 2 år.
Styremedlem:
LA3TMA Morten 18 stemmer
LB9LE Jan Ivar 9 stemmer
LB1ZF Steinar 6 stemmer
LA5GMA Stig 0 stemmer
LA3RLA Kai 7 stemmer
Blank 1 stemme
Forkastet 2 stemmer
LA3TMA Morten ble nytt styremedlem for 2 år.
Styremedlem (suppleringsvalg):
LA3RLA Kai 18 stemmer
LB9LE Jan Ivar 16 stemmer
LB1ZF Steinar 5 stemmer
LA5GMA Stig 2 stemmer
Blank 1 stemme
Forkastet 1 stemme
LA3RLA Kai ble valg som styremedlem for 1 år.
Varamedlemmer:
LB9LE Jan Ivar 35 stemmer
LA5GMA Stig 25 stemmer
LB1ZF Steinar 10 stemmer
LB9LE Jan Ivar ble valgt som 1. varamedlem for 1 år.
LA5GMA Stig ble valgt som 2. varamedlem for 1 år.
Revisorer:
LA7JBA Rolf
LA4IC Wilhelm
Valgkomite:
LA6HNA Willy
LB1ZF Steinar

Møtet ble avsluttet 2245.
Referent
LA5HMA Tone

2005-01-25-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 25/01-2005OK

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av fullmakter
3. Årsberetning og regnskap
4. Kontingent 2005
5. Innkomne forslag
6. Valg.

LA3WAA åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

Før selve Generalforsamlingen tok til ble det delt ut en oppmerksomhet til LA4IC for den innsatsen han har gjort under utbyggingen av vårt klubblokale.
Det ble også delt ut Æresmedlemskap til LA4YW.

Møtet ble startet med godkjenning av møteinnkallingen.
Møteinnkallingen ble godkjent, men det kom et ønske om at det bedre måtte komme fram hva det er innkalling til.

1. Valg av ordstyrer:
Ordstyrer ble LA1UW Bjørn
Referent ble LA5HMA Tone

2. Godkjenning av fullmakter.
Det var kommet inn 3 fullmakter. Alle ble godkjent.

3. Årsberetning og regnskap.

– Årsrapport fra styret 2004
LB9RE leste opp rapporten.
Det kom et spørsmål om hvor mange medlemmer gruppen hadde og hvor det ble av de nye amatørene.
Hvordan utviklingen hadde vært.
LA9TK opplyste om at det er 97 medlemmer. Det hadde vært en nedgang på 12 medlemmer. 19 stykker hadde gått kurs og var fortsatt medlem.
Det ble lagt fram ønske om at det opplyses om dette i neste års årsrapport.

Vi bør også få med at vi i Trondheimsgruppen har medlemmer med verv i NRRL.
LA1UW, Bjørn sitter i hovedstyret som styremedlem.
LA4YW, Liv er HF Contestmanager og har med seg LA5IIA, Johnny og LA3WAA, Tor i Contestkomiteen.
LB9RE, Håvard er Node og Repeatermanager.
LA3WAA, Tor har sittet i valgkomiteen i NRRL for 2003/2004 og sitter som varamann for perioden 2004/2005.
LA9MB, Egil er den forlengende arm i fra Post og Teletilsynet og er eksaminator på amatørprøvene som avholdes i vår region.

Ellers ble årsrapporten godkjent.

– Rapport LA2T – BBS for 2004
Godkjent

– Rapport fra stasjonskomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra QSL-Manager 2004
Godkjent

– Årsmelding fra sambandskomiteen 2004
Godkjent. Kun noen skrivefeil.

– Rapport fra kursaktiviteten i 2004
Godkjent

– Rapport fra byggekomiteen 2004
Godkjent

– Rapport fra repeaterkomiteen 2004
Det ble etterlyst årsaker til hvorfor det er så lite aktivitet på repeaterene.
Det er en avtale med forsvaret om etablering av nodestasjon på Snøhetta. Leien deles med Mjøs gruppene. På grunn av Forsvarets politikk om til dels meget høye strømpriser vil ikke denne kontrakten bli fornyet opplyste LB9RE.

Det kom frem fra LA3TMA, Morten at det var repeaterkomiteens oppgave å bygge ut noder og repeatere, men det var ikke komiteens ansvar å skape aktivitet.

Ellers godkjent.

– Rapport 2004 – LA2T`s hjemmeside
Godkjent. Applaus for LA4YW

– Rapport 2004 – QSP Trøndelag
Godkjent. Applaus til LA4YW

– Rapport fra museumskomiteen 2004
Godkjent.

Årsrapporten er godkjent.

Regnskap 2004

LA9MB takket for seg etter mange år i tjenesten. Han kom med et hjertesukk. Mange av bilagene som var kommet inn opp igjennom årene har vært dårlige. Ønsket at dette ville bli bedret. Foreslo at det ble skaffet egne kvitteringer ved kjøp av noe til gruppen. Foreslo at ved beløp over 500,- så burde det være et styrevedtak på dette.

LA3WAA spurte om muligheten for at det nye styret laget en mal for hvordan de ville ha kvitteringer i framtiden.

Det kom også fram at det var et ønske om en note til enkelte beløp slik at flere kan se hva beløpene gjelder.
Det kom fram at det var stor forskjell mellom regnskap og budsjett.
LA3WAA, Tor svarte at det var meget vanskelig, om ikke umulig, å sette opp et budsjett med midler som ville komme, eller ikke ville komme, etter søknad om nødsambandsmidler.

Han opplyste også at det ble bestemt at skulle det bli mer aktivitet så måtte det bygges ut. Dette ble vedtatt på et styremøte sent på våren og opplyst på medlemsmøter etter hvert som byggingen ble en realitet.
Tor opplyste også at de som hadde øyne å se med, så at det var kommet opp 2 nye brakker, som ble innredet etter «kronerullingsprinsippet». Etter slike løft måtte det bare bli sprik mellom budsjett og regnskap.

Ellers ble regnskapet godkjent.

Budsjett:
Enstemmig vedtatt.

4. Kontingent:
Beholdes uendret.
Enstemmig vedtatt.

5. Innkomne forslag til årsmøtet
Nye lover.

Enkelte mente at det nye forslaget om alder på honnør medlemskap er for høyt. Lovkomiteen gikk sammen og kom til enighet om å beholde forslaget om 65 år. De bad om at forslaget godkjennes. Det nye styret kunne evt skrive til HQ og komme med et annet forslag. Paragrafen om at leder velges for ett år ble også diskutert. Det ble lagt fram forslag om 2 år, men lovutvalget valgte å beholde forslaget om 1 år.
Det ble stemt over de nye lovene.
27 stemte for
3 stemte mot
1 stemte blankt.

De nye lovene ble vedtatt og trådte i kraft på Generalforsamlingen.

6. Valg

Leder:
LA9PX 28 stemmer (1 år)
2 blank

Sekretær:
LB1ZF 27 stemmer (2 år)
2 blank

Nestleder
LB9RE 28 stemmer ( 2 år)
1 blank

Styremedlem
LA3RLA 16 stemmer (2 år)
LA3XMA 12 stemmer
1 blank

Varamedlemmer
LA3XMA 26 stemmer (1 år)
LA5VMA 16 stemmer (1 år)
LB1BC 14 stemmer
2 blanke

De som går ut ved neste års generalforsamling er:
Leder, LA9PX,
Kasserer, LA9TK,
Styremedlem LA6BKA.

Lialøkken 25/01-05
LA5HMA Tone

2004-01-27-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 27/01-2004

Dagsorden:
1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning
4. Kontingent
5. Innkomne forslag
6. Regnskap
7. Valg.

Det forelå 15 fullmakter. Alle ble godkjent.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer og referent.
LA9MB ble valgt til ordstyrer.
LA5HMA ble valgt til referent.

LA3XMA og LA9QFA ble satt til oppgaven som tellekorps.

3. Årsberettning.
LA6HF kommenterte at Årsberettningen og regnskapet burde tas hver for seg.
Forslaget ble tatt til etterretning.

Åreberetning 2003 fra Trondheimsgruppen av NRRL.
LA8GE savnet medlemstall.
LA9TK fortalte at tallet for tiden er 108 stk.
LA8GE lurte på hvilken innvirkning kursene har på medlemstallet.
LB9RE fortalte at kursene tilfører ca 10 nye medlemmer i året og at 38 personer tok eksamen i 2003.
LA6HF mente at selve årsberetningen skulle inneholde alle komiteene. Han mente også at alle i styret skulle ha skrevet under på Årsmedlingen.
LA3WAA meddelte at under temakvelder mangler besøket av NRK bussen og lysbilde kvelden til LA5VMA.

Godkjent

Rapport LA2T BBS
Godkjent

Årsrapport av stasjonskomiteen
Godkjent

Rapport fra QSL-Manager 2003
Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2003
Godkjent

Rapport fra kursaktivitetene i 2003
Godkjent

Rapport fra repeaterkomiteen 2003
LA8GE sa at dagens komite utøver stor aktivitet og gir dem all ære for det. Han etterlyste trafikk på repeaterene rundt omkring…
LB9RE fortalte at det er en god del trafikk på R6. Og at R4 blir byrepeater frekvens.
LA8CD lurte på om R4 på Bringen var tatt med.
LB9RE redegjorde for at den fortsatt var oppe.
LA3WAA oppfordret til bruk av repeaterene.
LA4RKA syntes også at det var lite med trafikk.
LA9PX trodde at en del har sluttet å bruke repeaterene pga trykkingen som har vært.

Rapporten ble godkjent.

Rapport 2003 LA2T`s hjemmeside.
LA3WAA mente hjemmesiden var en av landets beste.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport 2003 QSP Trøndelag.
Applaus til Liv for godt arbeid.

Godkjent.

Rapport fra museumskomiteen 2003
Godkjent

Kontingent for 2004
LA6HF mente kontingenten ikke bør økes pga at det blir for dyrt.
LA1UW mente at vi bør sett opp kontingenten til beløpet som er foreslått for å holde økonomien ved like.
LA3XMA argumenterte sterkt for den foreslåtte økningen.
LA3WAA fortalte om at radioene som skal opp på Snøhetta er dyre.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Innkomne forslag til årsmøtet

1. Forslag fra LA3TMA om lovendring:
LA6HF mente fullmaktene ikke er fylt ut riktig, men mener at de ikke bør fjernes.
LA4RKA mente at en mann bør kun ha en fullmakt ikke flere.
LA8CD mente det ikke er rett at det møter folk med mange fullmakter og mener at de bør fjernes.
LA8GE sa seg enig.

14 stk stemte for lovendring.
32 stemte mot lovendring.

Forslaget falt.

2. Forslag fra styret til reviderte lover for Trondheimsgr:
Pga at lovforslaget som sto i dagsprogrammet ikke var riktig ble det oppfordret til at saken diskuteres videre og tas opp neste år.

Forslaget ble vedtatt.

Det ble satt ned et Lovutvalg som består av:
LA1UW, LA8GE og LA6HF

Regnskap for 2003 og budsjett for 2004

Godkjent

VALG
Det skulle velges følgende for 2004:
Leder for 1 år, kasserer for 2 år, 1 styremedlem for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år.

Leder: LA3WAA, Tor på valg. Ingen motkandidater.
31 stk stemte for LA3WAA, Tor og 3 stemte blankt.
LA3WAA, Tor ble Trondheimsgruppen leder for et nytt år.

LA6HF ga LA3WAA, Tor stor ære for året som har gått.

Kasserer: LA9TK, Sverre på valg. Ingen motkandidater.
Valget ble enstemmig.

Styremedlemmer: LA6BKA, Knut og LA3TMA, Morten på valg.
LA6BKA, Knut fikk 33 stemmer.
LA3TMA, Morten fikk 10 stemmer.

En stemme ble forkastet.

LA6BKA, Knut ble styremedlem for 2 år.

Varemedlemmer: LA5VMA, Raynold og LA5HMA, Tone på valg.
Valget ble enstemmig.

Revisorer ble: LA9MB, Egil og LA4THA, Bård

Valgkomite: LA4IC, Wilhelm – LA4YW, Liv – LA3TMA, Morten

Lialøkken 27/01-04
LA5HMA Tone