Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

2013-02-26-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheims gruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 26. februar 2013, kl. 19:00.

Sekretær LA1UW, Bjørn åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling.
Det var møtt frem 14 stemmeberettige medlemmer.

generalforsamling2013bDagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2012 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
3 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2013
7. Budsjett for 2013
8. Valg

Fortsett å lese 2013-02-26-Generalforsamling

2012-02-21-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheims- gruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 21. februar 2012, kl. 19:00.

klubbeLeder LB9RE, Håvard åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling.
Det var møtt frem 14 stemmeberettige medlemmer.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2010 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
–  Det er ingen innkomne forslag
6. Kontingent for 2011
7. Budsjett for 2011
8. Valg

Fortsett å lese 2012-02-21-Generalforsamling

2009-02-20-Generalforsamling

Nestleder Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen til general-forsamlingen.

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komitéer
5.Regnskap for 2008 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2009
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2009
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag fra forsamlingen ble LA7JBA valgt som ordstyrer, LB9RE valgt som referent og LA3TMA og LA3EPA ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av fullmakter.
Tre fullmakter ble godkjent av ordstyrer, referent og tellekorps:
LA8GE til LA3TMA
LA4IC til LA6HNA
LA3WAA til LA4YW
Ordstyrer informerte om at det var 26 stemmeberettigede til stede + 3 fullmakter, totalt 29 stemmer.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Styrets årsberetning ble lest opp av nestleder LA4CKA: Godkjent.

Rapportene fra komitéene og managerne ble ikke lest opp og generalforsamlingen tok stilling til hver enkelt i denne rekkefølge:

Repeaterkomitéen: Godkjent.

Datakomiteén: Godkjent.

QSL manager: Godkjent.

Museumskomitéen: Godkjent.

Sambandskomitéen: Godkjent.

Stasjonskomitéen: Godkjent.

Huskomitéen: Godkjent.

Webmanager: Godkjent.

5. Regnskap for 2008 med revisjonsberetning.
Et korrigert regnskap ble presentert av kasserer LA9TK i møtet. Revisorene, LA1UI og LA7JBA, erklærte at regnskapet er revidert og ble funnet i orden med hensyn på bilagene fra revisorene.

Det kom følgende kommentarer til regnskapet:
a. Tildelte midler fra NRRL merket nødsamband bør føres i et eget regnskap skilt fra gruppens regnskap.
b. Det kom også noen kommentarer mhp bruk av kontopostene for å klargjøre bedre hva disse inneholdt.

Regnskapet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

6. Budsjett for 2009.
Budsjettet for 2009 ble presentert av kasserer LA9TK.

Det kom følgende kommentarer til budsjettet:

a. Det ble etterlyst en bedre kontostruktur samt annen navnsetting på ”Diverse” posten.
b. Tildelte midler fra NRRL øremerket nødsamband føres i eget regnskap.

Budsjettet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

7. Innkomne forslag.
Det forelå 3 forslag til behandling.
Forslag 1 og 3 hørte sammen og angikk et lovendringsforslag for å redusere styrets sammensetning fra 8 til 5 medlemmer.

Det kom mange kommentarer til forslaget som pekte på at styret burde ha bearbeidet forslaget bedre og angitt en hensikt med forslaget. Det ble deretter redegjort for hensiktet med forslaget, men mange i møtet var sterkt uenig i dette. Mange kommenterte også at forslaget til ny lovtekst i forslag 3 var mangelfull.

Det ble deretter skriftlig avstemning over forslag 1 og det falt med 23 stemmer i mot og 6 for. Det ble ikke stemt over forslag 3 siden forslag 1 hadde falt.

Forslag 2 angikk økning av kontingenten til kr 350,- for 2009. Forslaget ble godkjent.

8. Valg 2009.
Valgkomitéens leder LA1UW la frem valgkomiteéns innstilling.
Møtet kom med kommentarer til valgkomiteéns innstilling; svært få har stilt til valg, uklart fra innkallingen hvem i styret som er på valg, ble de oppførte kandidatene spurt på forhånd?, ønske om valgordning, odde/partall, for hvem som er på valg ble nevnt.

Det ble klargjort at LB9RE og LB9LE i det sittende styret ikke er på valg.

LB9LE kunngjorde at han trakk seg som sekretær.

Det ble foreslått og godtatt at valget kunne begynne hvor valg av sekretær ble skjøvet til slutten av valget.

Leder:
Valgkomitéens forslag: LA4CKA.
Valgresultat: LA4CKA 26 stemmer. Blank 3.

Nestleder:
Valgkomitéens forslag: LA9SFA.
Benkeforslag LB9NE. LB9NE gav en kort presentasjon av seg selv for møtet.
Valgresultat: LA9SFA 7 stemmer, LB9NE 21 stemmer. Blank 1.

Kasserer:
Valgkomitéens forslag: LA9TK.
Valgresultat: LA9TK 28 stemmer. Blank 1.

Styremedlemmer:
Valgkomitéens forslag: LA3WAA

Valgresultat: LA3WAA 16 stemmer. Blank 13.

Varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA5HIA, LA6HNA.
Valgresultat: LA5HIA 24 stemmer, LA6HNA 25 stemmer. Blank 9.

Varamenn blir LA6HNA (første) og LA5HIA (andre).

Revisorer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA1UI, LA7JBA.
Valgresultat: LA1UI og LA7JBA – begge enstemmig valgt.

Valgkomiteen:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA3TMA og LA1UW.
Valgresultat: LA3TMA og LA1UW – begge enstemmig valgt.

Sekretær:
Valgkomitéens forslag: Ingen.
Benkeforslag: LA1UW.
Valgresultat: LA1UW, valgt for ett år. 26 stemmer. Blank 1.

(Det var 24 personer til stede med 27 stemmer under dette valget.)

Valgkomiteén andre omgang:
Det ble dermed omvalg til valgkomiteén etter at LA1UW ble valgt til sekretær.
Benkeforslag: LA5HMA.
Valgresultat: LA5HMA – ble enstemmig valgt som leder for valgkomiteén.

Oppsummering av valget 2009:

 Valg  Valgkomité  Stemmer  Benkforslag  Stemmer  Blank  År igjen  Neste valg, år
 Leder  LA4CKA  26  3  1  2010
 Nestleder  LA9SFA  7  LB9NE  21  1  2  2011
 Sekretær  –  –  LA1UW  26 (2)  1  1  2010
 Kasserer  LA9TK  28  1  2  2011
 Styremedl.  LB9RE  –  1  2010
 Styremedl.  LA3WAA  16  13  2  2011
 Varamedl.  LA5HIA  24  9 (*)  1  2010
 Varamedl.  LA6HNA  25  1  2010
 Revisor  LA1UI  (1)  1  2010
 Revisor  LA7JBA  (1)  1  2010
 Valgkom.  LA5HMA  (1)  1  2010
 Valgkom.  LA3TMA  (1)  1  2010

*) Varamedlemmene ble valgt samtidig og det ble stemt på 2 kandidater samtidig.

1) Enstemmig valgt.
2) Tilstede, 24 medlemmer med 27 stemmer.

Håvard, LB9RE

2008-02-22-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, Tirsdag 12. februar 2008

Dagsorden
1.Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2.Godkjenning av fullmakter
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5.Regnskap for 2006 med revisjonsberetning
6.Budsjett for 2007
7.Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8.Kontingent for 2008
9.Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
Etter forslag fra styret ble LA5HMA valgt som ordstyrer; og LA8GE valgt som referent. Etter forslag fra et medlem ble revisorene, LA4IC og LA7JBA, valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av fullmakter.
Tre fullmakter ble godkjent av ordstyrer og tellekorps:
LA9GV til LA3WAA
LA8CD til LA4IC
LB2UD til LA3RLA

Ordstyrer informerte om at det var 33 stemmeberettigete til stede + 3 fullmakter.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det kom følgende kommentarer til innkalling og dagsorden:
a. Generalforsamlingen er for 2007, ikke 2008.
b. Pkt. 8 henger nært sammen med pkt.6, og bør behandles sammen med dette.
c. Forslaget i pkt. 7 er formelt et lovendringsforsalg, og burde ha vært utformet som et slikt.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer.
Styrets årsberetning: Godkjent.

Komitérapporter:

Repeaterkomitéen: Det er en trykkfeil i avsnittet om Ruten – QRV skal være QRT. Godkjent.

Datagjengen: Godkjent.

QSL manager: Godkjent.

Museumskomitéen: Godkjent.

Huskomitéen: Godkjent.

Sambandskomitéen: Godkjent.

Stasjonskomitéen: Omtalen av dugnad på huset i avsnitt fire er omtalt tidligere og foreslås strøket. Godkjent med den fremkomne kommentaren.

WEB manager: Godkjent.

5. Regnskap for 2007 med revisjonsberetning.
Det kom følgende kommentarer til regnskapet:
a. Bruken av enkelte konti virker ikke konsistent, bla. porto.
b. Nødsambandsbevilgningen burde ha vært holdt utenfor driftsregnskapet, i et eget regnskap. Vi disponere bevilgningen, mens den egentlig tilhører NRRL.
c. En egen balansekonto bør innføres.

Revisjonsberetningen ble lest opp.
Regnskapet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

6. Budsjett for 2008.
Det kom følgende kommentarer til budsjettet:
a. Budsjettet virker som en kopi av budsjettet for 2007, kanskje lite gjennomarbeidet.
b. Drift og investering bør skilles klarere.
c. Forholdet til Netcom og Forsvaret rundt anlegget på Ruten er ikke avklart. Inntekten fra Netcom kan muligens falle bort. (Netcom har allerede betalt for 2008.)
Budsjettet ble godkjent med de fremkomne kommentarer.

7. Innkomne forslag.
Det forelå ett forslag til behandling. Det kom følgende kommentarer til forslaget:
a. Styret burde ha bearbeidet forslaget bedre – det er egentlig et lovendringsforslag.
b. Antall styremøter bør ikke begrenses.
c. Bakgrunnen for det forholdsmessig høye antallet styremedlemmer er problemet med å få tilstrekkelig oppmøte til at styret er beslutningsdyktig.
Forslagsstilleren trakk forslaget.

8. Kontingent 2008.
Det kom følgende kommentarer til kontingentforslaget:
a. Styret bør vurdere eventuell justering av kontingenten, for eksempel i takt med konsumprisindeksen.
b. Kontingenten bør ikke endres i for store sprang.
c. Kontingenten må ikke bli for høy – viktig især for de inaktive medlemmene.
d. Kontingenten for 2008 bør økes til kr. 350.
e. Dersom vi øker nå: problemer ved at en del allerede har betalt ut fra styrets forslag.
f. Styret bør vurdere et hensiktsmessig opplegg for justering av kontingenten.
Vedtak: Kontingenten for 2008 blir kr. 330.

Generalforsamlingen ber styret om å vurdere et hensiktsmessig opplegg for justering av kontingenten.

9. Valg 2007.
Valgkomitéens formann innledet:
a. Hele styret er på valg. Komitéen har ikke foreslått valgperiode (1 eller 2 år) for styremedlemmene, men foreslår at styret selv tar stilling til dette, slik at vi ”kommer i rute” ved neste generalforsamling.
b. Det nye styret vil antagelig være sårbart den første tiden, med fare for snubling. Vær derfor overbærende og hjelpsomme.

Leder:
Valgkomitéens forslag: LA9SFA (som kort og klart la fram hva han ville gå inn for som leder).
Valgresultat: LA9SFA 32 stemmer.
Blank 4.

Nestleder:
Valgkomitéens forslag: LA4CKA.
Valgresultat: LA4CKA 35 stemmer.
Blank 1.

Sekretær:
Valgkomitéens forslag: LB1BC – som trekker sitt kandidatur.
Benkeforslag: LB9LE.
Valgresultat: LB9LE 35 stemmer.
Blank 1.

Kasserer:
Valgkomitéens forslag: LA9TK.
Valgresultat: LA9TK 30 stemmer.
Blank 6.

Styremedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LB9RE, LA9AJA, LB9NE.
Valgresultat 1: LB9RE 20, LA9AJA 20, LB9NE 27. Blank 5.
Valgresultat 2 (omvalg mellom LB9RE og LA9AJA):
LB9RE 19, LA9AJA 15
Blank 2.
Styremedlemmer blir LB9NE og LB9RE.

Varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA5HIA, LB9LE (utgår, er allerede valgt som sekretær).
Benkeforslag: LB1BC, LA9AJA.
Valgresultat: LA5HIA 31, LB1BC 25, LA9AJA 12
Blank 4.
Varamenn blir LA5HIA og LB1BC.

Revisorer:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): LA1UI, LA7JBA.
Valgresultat: LA1UI, LA7JBA – begge enstemmig.

Valgkomiteen:
Valgkomitéens forslag (2 skal velges): intet forslag.
Benkeforslag: LA1UW, LA4YW, LA3RLA (2 skal velges).
Valgresultat: LA1UW 32 (komitéens leder), LA4YW 22, LA3RLA 17.
Blank 1.
Valgkomitéen blir LA1UW (komitéens leder) og LA4YW.

2008-02-26