Alle innlegg av LA2T

2001-10-23-Gruppemøte

Nestleder, LA4CKA, åpnet møtet 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA4CKA leste opp takkekort for oppmerksomheten i forbindelse med Arne Bostad, LA5GDs bortgang.

LA4YW leste opp brev fra HQ med forslag om at gruppene i Trøndelag skulle gå sammen om et forslag til ny avstemming som skal fremlegges på neste Generalforsamling i NRRL. De tilstedeværende var enige om at vi burde være positive til forslaget, og at leder, LA3WAA, kontakter de øvrige gruppene i distriktet med tanke på et samarbeid om dette. LA8GE foreslo at hver gruppe utnevnte hver sin representant som kunne komme sammen om et forslag.

LA8GE hadde registrert unødig mye uidentifiserte åpninger av repeaterne de siste månedene, og oppfordret de som evt kunne ha en mistanke om hvem som lå bak om å ta kontakt med vedkommende. En påminnelse på QST-trøndelag ville også være på sin plass.

LA1UI orienterte om forsøkene med PC-Flexnet på Liaåsen som også denne gangen slo seg vrangt. De ville nå forsøke med en annen PC.

LA9MB opplyste at neste lisensprøve går av stabelen den 22. november kl. 1700 på Lialøkken. Påmelding var ønsket snarest.

LA4YW etterlyste PC-ansvarlig på LA2T og Sverre Aune ytet ønske om å påta seg oppgaven.

LA1UI refererte til samtale med LA6JJA som tilbød oss ei trafohytte gratis på 1,5 x 1,3 meter og 2 meter høy. Den hadde solid tak og sidevegger som kunne fjernes eller felles ned. Hytta hadde ingen isolering eller gulv, men egnet seg godt til et repeater/node-QTH eller lignende med litt modifikasjon. LA6JJA avventer svar.

Post på programmet var Dxing og Contest ved LA4YW og LA3WAA. LA3WAA ble forhindret, noe som førte til at det ble snakket mest om contest.

Møtet ble avsluttet kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-10-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10 , og ønsket spesielt LA5QKA fra Søre Sunnmøregruppen velkommen til møtet. Det møtte i alt fram 20 personer.

LA3WAA la fram følgende saker:

Orientering om ny 70 cm repeater: Radioamatørene på Autronica har tilbudt å bygge en mobil 70cm repeater til Trondheimsgruppen gratis, til bruk lokalt, og mobilt under sambandsøvelser, i nød- og katastrofesamband etc. Styret har tidligere gått imot repeaterkomiteens forslag om ny 70 cm repeater da vi allerede har en bra lokalrepeater på 70cm i Trondheim. Men ettersom dette vil bli en repeater som vi kan nyttiggjøre oss av under samband, nød- og katastrofe-samband, har vi ikke råd til å takke nei.

LA1UI kommenterte at 70-cm repeater hadde vært planlagt lenge, og at han ikke hadde oppfattet styret som negativ til de planene, men LA4YW refererte til det ekstraordinære styremøtet hvor repeaterkomiteen var innkalt. Der gikk styret imot, da de ikke hadde kjennskap til nye planer.

Komiteer: Noen av våre komiteer fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt. Samtlige komiteer ble gjennomgått, og følgende endringer ble gjort: QSL/diplomkomiteen og. Satelittkomiteen nedlegges. I stedet opprettes to nye komiteer.

1. Stasjonskomite. Denne komiteen skal være ledet av stasjonssjefen, og ha ansvar for alt radioutstyr (HF/VHF/UHF) etc med antenner på LA2T Komiteen består nå av LA4IC, LA4CKA og LA8CD.

2. HF-komite. LA4CKA foreslo denne komiteen som skal ha ansvar for å bygge opp et aktivt miljø av HF-interesserte i gruppen og å aktivisere LA2T mest mulig på lufta i alle sammenhenger inkludert tester. Komiteen består nå av LA4CKA leder, LA4IC, LA6BKA, LA6CKA og LA7JBA.

I tillegg til disse endringene, trakk LA8CD seg fra repeaterkomiteen, og LC1KBT stepper inn i hans sted.

Vi vil også etterlyse en PC-ansvarlig som kan sørge for å oppdatere gruppens PC-utstyr, evt påse at programvare, hardware etc fungerer som det skal til enhver tid. Det var enighet om at vi trengte flere PCer på LA2T, og LC7XAT var villig til å bistå dette arbeidet, men ikke som ansvarlig. PC-ansvarlig vil bli etterlyst, bl.a på QST.

LA9MB etterlyste QSL for Lighthouse Weekenden til Munkholmen. Loggen vil bli lagt inn på data og stickers skrives ut på våre nye QSL.

Det ble også etterlyst et stempel for å stemple baksiden av QSL-kortene med rubrukk til å skrive i.

Kveldens post var «Teknisk kvarter» med LA8CD, Johan. Han tok opp et gammelt tema angående problemer som man må være obs på ved tilpassing av coax lengder etc.

Møtet ble avsluttet kl. 20,55.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-09-25-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 19 personer.

LA3WAA åpnet med den triste nyheten om LA5GD, Arne Bostads bortgang, og det ble markert med 1 minutts stillhet.

LA6HF hadde skrevet en minneomtale om LA5GD til Adresseavisa, og han skulle også skrive en Silent Key-omtale til Amatørradio.

Vi har fått forespørsel fra speiderne i Orkdal om å være med på Jota 20-21. oktober. LA3WAA, LA4CKA og LA4YW sa seg villige til å være operatører under arrangementet, og tar kontakt med ansvarlig speiderleder om dette.

LA3WAA informerte om hvor langt vi var kommet med den omtalte BCI-kofferten. LA9MB tilbød oss noe ferritt. LA4IC og LA9TK er satt på saken.

LA3WAA orienterte også om forsøket på å sette i gang kurs til amatørradio lisens. Etter kunngjøring i Adresseavisa møtte det kun opp en deltager til kurset, som da ble avlyst pga for liten deltagelse.

Det ble kaffepause fra 19,20 – 1945.

Etter pausen tok LA9QFA – Knut oss med inn i en helt ny verden da han kåserte om den nye digitale moden APRS. Knut hadde forberedt seg godt med «lysbilde-show» fra PC via storskjerm, og han demonstrerte også APRS i praksis gjennom små filmklipp som han hadde lagret over aktiviteten, både her og i Oslo hvor det er rundt 20-25 stasjoner i gang daglig. Responsen fra tilhørerne var stor, så kanskje det snart blir flere å høre på APRS i Trondheim?

Møtet ble forkortet pga Rosenborgs fotballkamp mot Juventus.

Møtet ble avsluttet kl. 20,45.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-08-28-Gruppemøte

Møtet startet allerede Kl.18.30 med utvendig antennearbeide.

80 mtrs lupen skulle sjekkes da vi trodde at koaksen var defekt. kabelen var imidlertid ok.( den ble megget ). Samtidig ble den nye masta tatt ibruk som et hjørnefeste for lupen.

Neste dropp inn møte vil også bli brukt til antennearbeide.

Møtestart inne kl.l930.. Det var 11 medlemmer tilstede.

Leder 3waa ønsket velkommen og informerte om Field dayweekend førstkommende helg.

Liaåsen var tenkt til QTH og forespurte om interesserte operatører. Ingen var interessert og dermed ingen deltakelse fra LA2T.

3waa Tor informerte om at Oslogruppen skal holde et kurs om APRS.

Da La9qfa allerede har eksperimentert og satt seg noe inn i stoffet, vil han reise til Oslo og delta på kurset.

La9qfa orienterte samtidig noe omkring emnet APRS og vil komme sterkere tilbake etter Osloturen.

Neste møte om 14 dager blir avholdt på «Rustkammeret» med La9mb som vert og omviser.

Oppmøte kl.1900 v/Erkebispegården.

Som parkeringsplass anbefales Leutenhaven.

Leder orienterte om kommende tester utover høsten.

Kaffe fra kl 2010. møtet hevet kl. 2130.

Ref. LA4IC
Wilhelm

2001-08-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 13 personer.

Lederen ønsket alle velkommen til det første medlemsmøtet etter ferien, og gav ordet til LA1BFA – Magne, som orienterte om NRRL-dagene 2001.

NRRL-dagene: Det var i alt 134 stemmeberettigede på årets Generalforsamling, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt uten videre kommentarer. Forslaget om postavstemning ble nedstemt med knapp margin, og Trøndelagsgruppenes forslag om å oversende forslaget til ny vurdering ble godtatt med krav om at nytt forslag skulle foreligge på neste års Generalforsamling i Sandnes.

Forslaget om at alle lisensklasseinnehavere kunne inneha presidentvervet ble godkjent. Under valg til nytt HQ ble LA7VIA, LA9HW, LA2QDA og LA6EIA valgt som styrerepresentanter, mens LA7EU, LA1ZH og LC3SAT ble valgt som vara til HQ.

Under HF-møtet ble de nye forskriftene som er ute til høring diskutert. Det ble foreslått båndbredder for ulike band, effektgrensen for VHF/UHF/SHF ble foreslått hevet, men nedstemt. Dispansordningen av i dag mente de var god nok. Det ble krevd å få med sikkerhetskravene i forskriftene, og i punkt 6, ble det ytret ønske om at betegnelsen «alminnelig tilgjengelig programvare» skulle bort ettersom mange digitale moder i dag benytter langt mer enn programvare for ulik koding. Tidligere formulering kunne legge en viss demper på det eksperimentelle innen hobbien.

CW-kravet vil muligens bli redusert til 25 tegn per minutt til lisensprøven allerde fra 1.november. CW-kraver vil forsvinne innen år 2003, og B-lisensierte vil nå kunne benytte 300 Watt fra 30 MHz og oppover.

Nytt i forskriftene vil bli at alle nå får lytte på alle frekvenser, bortsett fra politifrekvenser, men også det ville det bli endret på.

Postavstemning: LA3WAA tok opp saken om postavstemning, og foreslo at Trondheimsgruppen skulle gå i bresjen for å lage et forslag til neste års Generalforsamling. Noen foreslo å samarbeide med HQ om dette, og at vi kunne foreta en høringsrunde hos organisasjoner som allerede har ordningen i dag, hvordan de har formulert sin ordning med postavstemning.

QSL-tjenesten i NRRL: LA3WAA spurte forsamlingen om interessen for igjen å tilby å påta seg oppgaven med QSL-tjenesten for NRRL, men stemningen gikk mest mot et vente og se hva som skjedde fram til neste AR. Der ville muligens komme en redgjørelse, evt en ny etterlysning etter kontormedarbeider.

Utfarter: Lighthouse Weekend til Munkholmen 18. august ble planlagt i detaljer, og alle fikk tildelt sine arbeidsoppgaver for å få alt til å gli smurt. Det var også interesse for Fieldday den 1. september, men det vil bli nærmere planlagt på gruppemøtet den 28. august.

Det ble også minnet om ekspedisjonen til Bringen på søndag.

Møtet ble hevet 20.50.

LA4YW – Liv
Sekretær