Alle innlegg av LA2T

2001-05-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 16 personer.

Postavstemming: LA3WAA orienterte om ståa så langt når det gjaldt interessen blant øvrige grupper i Midt-Norge. Kun Fosengruppen og Namdalsgruppen var med oss så langt, og tiden begynte å bli knapp. Komiteen som ble nedsatt på forrige gruppemøte (LA3WAA, LA1UI, LA8GE, LA9MB) hadde hastverk med å forfatte et forslag da fristen var satt til 20. mai.

Medlemsinfo via Internet: Styret ønsker å sende ut medlemsinfo til de av våre medlemmer som har e-post adresse. Det vil bli en kort info om hva som har skjedd, og litt om møteaktivitet og arrangementer framover. Forslaget ble godt mottatt hos de fleste, – spesielt blant de som kanskje ikke ellers er så aktive i gruppen, og som trenger å minnes litt på om ting som skal skje. Faren med tiltaket er at man forskjellsbehandler de med og uten Internet-tilkobling, men ettersom vi vanskelig kan gi medlemmer uten internet det samme tilbudet uten at det nødvendigvis vil koste oss ganske mye i porto etc, så håper vi at de som ikke har internet vil bære over med oss i dette. Flere og flere får jo tilgang til internet i dag, og det koster ikke gruppen noe å drive info på denne måten.

Satellittantenner: LA3WAA fortalte at satellittantennene nå var i orden igjen etter en dugnad fra styret kvelden i forveien.

Grillaften/auksjon: LA3WAA orienterte om Grillaften/auksjon på siste gruppemøtet før ferien, den 22. mai. Det vil bli plassert ut hagemøbler med tanke på dette allerede neste tirsdag. LA4CKA har påtatt seg ansvaret for grillingen, og det vil da bli servert grillet kjøtt, pølser, bakte poteter og fløtegratinerte poteter med diverse tilbehør. Maten er gratis, men drikke som brus/lettøl vil koste kr. 15,- per flaske.

Kaffepause: 19,40 – 20,10.

RPO v/LA1NC Knut Aasen: Knut hadde gått gjennom en mengde gamle AR og OZ blader, og kunne ut ifra dette presentere en fin historikk om RPOs utvikling i Norge og Skandinavia for øvrig. Det første RPO-løpet går tilbake til Danmark i 1931, og da var utstyret så stort og tungt at det kun var mulig med RPO med bil. I 1952 kom også RPO til Trondheim, mens Kristiansand allerede hadde holdt på noen år. Da var peileutstyret blitt så lite at «det kunne holdes med en hånd» som det het. Aktiviteten var ganske god fram til 1957 hvor det var slutt på aktiviteten her i distriktet. Tidligere ble «revene» virkelig godt gjemt, f.eks i en barnevogn, ei håndveske, en vedstabel, på en sykkel i bevegelse etc. I starten var det kun en rev som gjerne var gjemt langt borte, så det ble langt å gå. I dag er det 5 rever innenfor et begrenset område.

Første rev sender sin id som MOE, nr. 2 sender MOI, neste MOS osv opp til nr. 5 som sender MO5, slik at hver enkelt rev kan identifiseres etter antall prikker i siste «bokstaven» i id’en. Hver rev sender i 1 minutt hver. I den tidligste tiden gikk alt på 160 meter, men 80 meter tok snart over. I dag går det også RPO-løp på 2 meter, og der kreves det mer av deltagerne da de ofte plages av reflekser etc under peiling. Knut gikk også gjennom den prinsipielle oppbyggingen av mottakerne eller peileapparatene som brukes i RPO, og prinsippet er det samme i dag som før. Etter orienteringen ble det tid for å teste RPO-utstyret i praksis ute mot to rever som var plassert ut rundt gruppelokalet på lialøkken.

Knut donerte ellers et sett innbundne AR-blader fra 1948 – 1957 til gruppen, samt et sett innbundne OZ-blader fra 1952 – 1957.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-04-24-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,05., Det var i alt møtt fram 16 personer.

Tur til Sverige: LA3WAA Tor, godt supplert av LA3ZV Jan, orienterte om turen til Sverige, og Tor bad om en foreløpig påmelding av de tilstedeværende. 10 personer meldte sin interesse, – noen av dem også med XYL.

Repeater R4: Det hadde vært noe problemer med vår nye lokal-repeater, R4 som står på Autronicabygget. LA1UI Ottar orienterte om at de jobbet med saken, uten at de helt visste hva som var feil der og da. Men det ville bli rettet omgående.

Aktivitetskveld R6: LA3WAA Tor orienterte litt om Aktivitetskveldene på repeater R6, som har hatt en heller liten oppslutning så langt. Det ble diskutert hva som evt. kunne være årsak til den lave interessen, og det kom fram en del synspunkter uten at noen hadde noen god løsning på problemet. Det ble nevnt at repeaterkomiteens medlemmer burde engasjere seg mer i denne aktiviteten, på lik linje med styret. Flere mente dog at tiltaket var for lite kjent ennå, og at mange ikke har fått lagt inn noen rutine med å lytte på R6 på torsdager ennå. Uansett vil vi fortsette å kjøre disse aktivitetskveldene framover til ferien i slutten av mai, så får vi evaluere tiltaket. Mulig må vi forsøke å finne en annen dag for aktivitetskvelden.

LA1UI Ottar sa seg villig til å være ordstyrer på førstkommende torsdag,- den 26. april kl. 20.00 NT.

Kaffepause: 19,45 – 20,10.

Kveldens tema, poststemmer i NRRL: HQs forslag til postavstemming under framtidige generalforsamlinger i NRRL ble grundig diskutert, og det rådet stor enighet om at det forelagt forslaget til årets generalforsamling var for dårlig i sin nåværende ordlyd. Alle var enige om at postavstemming var positivt, men da som et supplement til dagens ordning, og ikke i stedet for slik forslaget er formulert i dag. Det ble foreslått å lage et eget forslag, evt med hjelp fra de øvrige gruppene i Midt-Norge, eller å foreslå å utsette forslaget et år slik at man kunne få tilstrekkelig tid til å komme med et forbedret forslag.

Konklusjon: LA3WAA skulle ringe rundt til de øvrige gruppene i Midt-Norge og foreta en høringsrunde med tanke på innspill. Det ble satt ned en hurtigarbeidende komite bestående av LA3WAA, LA1UI, LA8GE og LA9MB som fikk i oppdrag å komme med et forslag i god tid før fristens utløp 20. mai, slik at de øvrige gruppene som var interessert i å skrive under på forslaget kunne bli med på det.

Eventuelt: LA3WAA tok opp et generelt problem for stasjonsjefen, LA4IC, som hadde problemer med å skaffe folk til diverse dugnadsarbeid på LA2T. Det var planer om å få satt opp den nye masta, fikse satellittutstyret, og rydde området rundt gruppelokalet. Pga 1. mai som falt på tirsdag, ble dugnad satt til torsdag 3. mai, og LA8CD fikk i oppdrag å hjelpe LA4IC å kalle inn nok folk.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-03-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 17 personer.

Diskusjonsmøte:

LA3WAA informerte om at vår forsikringsavtale ikke dekket verken vann eller tyveri på Lialøkken. Forsikringsselskapet var på befaring på Lialøkken mandag 12. mars, og påviste en del endringer vi måtte gjøre for å kunne få omgjort vår forsikringspremie til også å gjelde tyveri. Bl.a er ikke alarmen godkjent slik den er i dag, og ytterdøren må endres så den ikke kan hengsles av på utsiden. Men vi har fått en ny avtale som innbefatter en sum på inntil 230.000, og en deadline for når alle vilkår må være oppfylt. (Heller ikke Liaåsen og Bringen var nevnt i forsikrings-avtalen, – det må vi få med.)

LA9QFA hadde innhentet tilbud fra Securitas på en pakkeløsning til godkjent alarm på Lialøkken, men dersom vi legger inn telefonlinje til lokalet, vil vi kunne bruke det alarmutstyret vi allerede har, og selve telefonlinjen med abonnement fra Telenor ville absolutt falle rimligst. Kravet for å få et slikt fritidsabonnement var at styret oppnevnte en person som kunne være ansvarlig for denne telefonlinjen.

LA3WAA sendte rundt et brev vi hadde fått fra LA7IJA i firmaet Laagen Desibel, som hadde tilbud på en rekke amatørradioutstyr. Brevet kom via LA2Ts hjemmeside.

Vi hadde også fått brev fra LA2UIA som kunne fortelle at han hadde laget en link fra Trønderavisas hjemmeside og til LA2Ts hjemmeside, samt til info om Midt-Norsk-Svensk ham-meeting i juni.

Foruten nye møbler som er kommet på plass i våre lokaler, har vi også anskaffet hagemøbler med tanke på fremtidige sammenkomster utendørs, bl.a grilling som vi skal ha siste møtet i mai. Det består av 15 stoler, to bord og en parasoll. Styret luftet ideen om å oppgradere uteområdet med noe busker eller grønt, og det ble besluttet å ta dette som en dugnad når styret hadde fått tak i noe å plante.

Det ble også besluttet å lage en grill. LC7XAT hadde et oljefat vi kunne benytte, og LA4CKA hadde muligens stativ til parafinfat som vi kunne sette dette på.

Det ble etterlyst en ljå til å slå grass rundt lokalet med, og LA9TK hadde ljå til formålet.

Det har vært ønske om en total oversikt over hva vi har av bøker og blad på LA2T. Mye er pakket bort, mye er dobbelt opp, og noe er borte. Dette er ikke en enmannsjobb, og LA8GE sa seg villig til å bistå bibliotekaren, LB6CE, med å gå gjennom alt av blader og bøker for å sette alt i system og notere hva vi har og hva vi mangler.

De fikk frie hender til å sortere bort alt som ikke er noe å samle på.

Noen ønsket også en index på hva hvert blad inneholder, men dette vil vi komme tilbake til i såfall.

Siste møtet før ferien, den 22. mai, vil vi foruten grillaften også ha en auksjon. Hensikten er først og fremst å samle medlemmene om noe som er artig, og det ble oppfordret til å samle ting til gruppen som kan auksjoneres bort. LA8GE foreslo å ta kontakt med elektriske firmaer med tanke på å få ting som var «vraket» til resirkulering, og LA5HIA skulle ta med noe «vrak» fra Autronicas resirkulerings-container.

Kl. 19,50 var det en halv times kaffepause.

Etter pausen ble LA1UIs forslag om en aktivitetskveld på repeaterkanal R6 tatt opp. Et par lignende «nett» hadde tidligere vært populære, bl.a «Trønderringen» på 80 meter, og «Pakkenettet» på 2 meter. Det ble poengtert at styring her var viktig for at ikke ting skulle flyte ut, og at ordstyreren hadde et emne eller to for å komme i gang. Flere emner ble foreslått.

Som leder i gruppen, ble LA3WAA utvalgt som ordstyrer på første aktivitetskveld torsdag den 22. mars mellom kl. 20,00 – 21,00 NT. Tor vil da informere mer om kjøreplanen framover, og vi vil også forsøke å få med ordstyrere fra andre grupper på kjøreplanen.

Det ble diskutert flittig utover, bla. a. om antenner og oppsett av antenner. LA8GE oppfordret alle til å benytte seg av NRRLs antennekomite ved problemer med oppsett av mast/antenner. Komiteen har kontakt med egen advokat som er radioamatør, og komiteen er ikke overarbeidet!

LA9QFA nevnte bl.a at han i sin tid hadde tatt kopi av den antenne-permen som forsvant for noen år siden. Denne permen kunne med fordel kopieres og oppdateres til benyttelse av gruppens medlemmer som trenger tips og råd i forbindelse med oppsett av antenne.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med bygningsrådet i kommunen både for å gi og få informasjon, og å bli litt mer fortrolig med den/de som tar seg av disse antennesakene i kommunen.

Det ble også drøftet en del om hvor viktig det var å gå fram på en riktig demokratisk måte med å søke om å få sette opp antenner, fremfor å «ta seg til rette». Det kom fram mange groteske eksempler på hvor skadelig det er for vår hobby at noen velger å gjøre ting «på sin egen måte». Det ble også påpekt viktigheten av å ha en lovlig oppsatt antenne dersom et uhell skulle skje…

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19.05, og det var i alt møtt fram 17 personer.

LA3WAA etterlyste respons på listen over radioamatører i Trøndelag, som var delt ut på forrige møte. Mange hadde studert listen og blitt overrasket over antallet som ikke er medlemmer hos oss, og funnet redioamatører i sitt nærområde som de ikke visste om. Ellers intet å bemerke.

Ny liste deles ut neste medlemsmøte, og da er alle medlemmer av Trondheimsgruppen tatt bort.

LA3WAA etterlyste operatører snarest til Vintertesten helga 10-11 mars. Det var ønske om flere operatører, slik at ikke de samme ble belastet hver gang.

LA4YW ønsket innspill på om komiterapporter skulle med i årsrapporten fra gruppen som skal inn i Amatørradio. Det ble ønsket at også komiterapporter skulle flettes inn.

LA8GE opplyste at PT nå står på spranget til å åpne 70 cm bandet for kommersiell trafikk av laveffekts voice-kommunikasjon opp til 10 mW i frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz. Raynold og LC7XAT mente dette trolig var en form for tonekontrollert kommunikasjon, men dog, – våre frekvenser er nå til salgs!

LA4YW mi

nnet om QSP Trøndelag for de som ennå ikke hadde fått et eksemplar. Blader ligger til avhenting i gruppens lokaler.

19,30 startet LA8CD, Johan, kveldens programpost, «Teknisk aften». Han tok for seg hvilke muligheter som finnes for å få satt opp noen enkle antenner for 12,17 og 30 meter på LA2T, uten at det skulle koste oss all verden. Det var åpent for innspill fra tilhørerne, og det ble et livlig møte med mange ideer, forslag med påfølgende diskusjoner. Bl.a ble det foreslått å ta ned satellittantennene for VHF, da ingen bruker de likevel, og så bruke masta til WARC-antenner et annet sted på tomta. Men, noen hadde visst planer om VHF-test på 2 meter…?

Det ble en halv times kaffepause, før Johan rundet av kvelden ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-13-Gruppemøte

Det var møtt fram 20 personer, hvorav 2 ulisensierte som ville høre LA8Y fortelle fra krigen.

Leder ønsket alle hjertelig velkommen og åpnet møtet kl 19,10 med å overrekke LA8CD en bukett blomster for sin innsats i gruppen i mange år, og for sin innsats som QSL-manager de siste 8 årene.

Alle fikk utdelt en liste over lisensierte radioamatører i distriktet, fra postnummer 7000-7563, med tanke på at hver enkelt kunne ta kontakt med personer på listen for rekruttering av medlemmer til gruppen, eller for å aktivisere «gamle medlemmer» som ikke har vært aktiv på en tid.

Andre rekrutterings muligheter ble diskutert, bl. a ble det nevnt at ungdom i utkantstrøk var lettere å få interessert i aktiviteter enn byungdom.

Det ble oppfordret til å ta kontakt med skoler, evt. sende ut et skriv til disse på forhånd for å informere om hva vi driver med og hva vi kan tilby elevene. Bl.a har Rosenborg skole og Huseby skole, samt et par skoler til i Trondheim, vedtatt at elevene skulle få mer teknisk opplæring av allmenn karakter. LA2JG, Inge Ladegård ble nevnt som en ringrev innen skoleverket som kanskje kunne ha noen ideer her.

Vitensenteret ble også nevnt som et yndet mål for å skape interesse for hobbyen. Det har tidligere vært foreslått å opprette en radiostasjon på Vitensenteret, hvor barn og unge kunne få innblikk i hobbyen vår, og evt. få prøve seg «på lufta». Ifølge reglementet har en ikke lisensiert lov til å være aktiv med en radioamatør som ansvarlig ved sin side, og dette hadde amatørene i Sverige myket godt opp på med tanke på rekruttering. Det ble foreslått å ta kontakt med LA4RN som jobber på Vitensenteret.

Hjemmesiden til LA2T kunne også gjøres mer attraktiv for å trekke til seg potensielle interesserte, ved f.eks å skape en mer interaktiv side med filmklipp, lyd, bilder etc som gir mer info om hobbyen for de uinnvidde.

Speideren ble også nevnt som rekrutteringsarena, men også de sliter med rekrutterings-problemer for tiden. Jota kunne vi gjort mer ut av, dersom vi hadde anstrengt oss mer, og vært mer utadrettet.

Leder informerte så om de saker vi hadde tatt opp på siste styremøte, og angående antenne for WARC, evt 160 meter, ble det foreslått å starte med enkle trådantenner for WARC-båndene, som var mer enn nok for å kjøre det som var hørbart.

Det ble opplyst om at LA2T hadde vunnet Telefonitesten, men tapt Fylkestesten med 2,5 QSOer.

Midt-norsk.svensk tur til Åre vil 90% sikkert bli helga fra 2. juni.

Etter en pause med kaffe og kaker, i dag gratis, eller til valgfri pris, fortsatte LA8Y, Håkon Sørby sin beretning «Kampen for å overleve, del 2».

Etter en liten oppsummering fra første delen om fengselsoppholdet i Norge, fortalte han sin historie fra han ble sendt til Tyskland i juli 1943 og havnet i konsentrasjonsleiren Natzweiler, 800 moh, hvor de ble satt til å bryte stein som skulle brukes til minnesmerker over hele Nazi-Tyskland. De forsøkte å jobbe minst mulig for ikke å brenne for mye kalorier av den lille matrasjonen de fikk, og det gikk hardt ut over de største blant dem, som fikk samme rasjon. Håkon gikk ned 10 kg første måned, 5 kilo neste måned, og så veide han seg ikke mer. Han var flink til å sno seg med å få tak i arbeid innendørs vinterstid, bl.a fikk han arbeid som dreier/sveiser og senere som mekaniker, men fra mars-august 1944 var han syk, og takket være en norsk lege, ble han på sykehuset hele tiden.

I september ble han overført til konsentrasjonsleiren «Otto Brun», som var en underleir av Dahau. Der var forholdene mye bedre, de fikk mer mat, og han klarte å få seg arbeid som radioreparatør. I jan. 1945 ble han flyttet til Dahau, og hvor han ble smittet med Flekktyfus som slo ham helt ut i en hel måned. Etter en måned rekonvalesens ble han kastet ut i arbeid igjen, ennå så svak at han måtte støttes opp. I februar hadde Røde Kors fått tillatelse til å ta med seg fanger og internerte dem i en egen overfylt leir hvor det var haugevis med lik, men de fikk mat og omsorg, fram til krigen sluttet.

Håkon viste også fram de vantene han hadde strikket mens han satt på Grini, og den regnestaven han hadde spikket med lommekniv.

Møtet sluttet 21,50.

LA4YW – Liv
Sekretær