Alle innlegg av LA2T

2002-02-12-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

Kurs: LA3WAA orienterte om forestående amatørradiokurs som vil starte fra 13. mars og vare 5 onsdager framover. Det blir et såkalt intensivkurs, og lærer blir LB9RE, Håvard, evt med bistand fra LA3WAA om det blir behov for CW. Vi har allerede 2 påmeldte til kurset, og det vil bli annonsert via vår hjemmeside og via QST etc.

Norsk-svensk hamtreff: Det hadde vært møte i arrangementskomiteen for hamtreffet som skal gå av stabelen på Scandic Hotel den 27-28. april. LA1UI, Ottar, som leder komiteen, ville komme tilbake med konkret program for weekenden så snart det er klart, men tanke på info på LA2Ts hjemmeside.

QSP-Trøndelag: QSP var ferdig, og ble delt ut til de frammøtte.

Overskuddet ligger til avhenting på gruppelokalet for de som ennå ikke har fått seg et eksemplar.

Agentsettet «OLGA»: Som post på møtet fortalte LA9QV, Stein-Olav oss om det norskbygde agentsettet «Olga». Han fortalte litt om bakgrunnen for settet, litt om oppbyggingen og operasjonen av utstyret, og etter kaffepausen ble det kjørt to QSOer fra gruppelokalet med nevnte Olga-sett.

Ellers var det kaffepause og masse hamprat før vi rundet av møtet ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2002-01-22-Generalforsamling

 Referat fra generalforsamling, 2002-01-22.

Dagsorden:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg av ordstyrer.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Innkomne forslag.
5. Kontingent for 2002.
6. Valg.

Gruppens formann, LA3WAA, åpnet møtet med å overrekke blomster til to som nettopp hadde fyllt 75 år:
LA8NC, Kjell Moxness,
LA9TK, Sverre Båtnes.
På vegne av et enstemmig styre forslo formannen at
LA9MB, Egil Steen
skulle utnevnes til æresmedlem av Trondheimsgruppen.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

1. Godkjenning av fullmakter.

LA3WAA ledet møtet under Sak 1 og 2.
Det forelå 2 fullmakter, begge ble godkjent.

Det var 28 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av ordstyrer.
Etter forslag fra LA3WAA ble LA9MB ble valgt til ordstyrer og LA8GE til referent.

LA9MB holdt en kort minnetale for LA4KG, Asbjørn Bang Horn, som gikk bort 20. januar. LA4KG ble minnet med ett minutts stillhet.

3. Årsberetning og regnskap.
Årsberetningen.

De enkelte punktene i årsberetningen ble lest opp av ordstyreren.
LA8GE pekte på at Stasjonskomiteen også hadde ansvaret for HF-utstyret.

Vedleggene til årsberetningen.
Vedleggene ble behandlet enkeltvis.

Sambandskomitéen.

 NRRL’s Nødsamband.
LA9MB opplyste at nettledelsen for de pågående sambandsforsøkene nå var flyttet til Trondheimsgruppen.

BBS LA2T.
LA1UI ba om nærmere informasjon om bakgrunnen for styrets omtale av BBS’en i årsberetningen. Sysop for BBS’en, LA8GE, informerte om at styret hadde ønsket å benytte BBS’en til intern saksbehandling, noe som måtte ha ført til «sperring av lesing av P-meldinger for andre enn adressaten».

HF-komitèen.
Ingen kommentarer.

QSL- manager.
Ingen kommentarer.

LA2T’s hjemmeside.
Ingen kommentarer.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

QSP-Trøndelag.
LA3WAA oppfordret medlemmene til å skrive innlegg i QSP.
Applaus for redaktøren, LA4YW.

Stasjonskomitéen.
Ingen kommentarer.

Repeaterkomitéen.
Applaus for komitéen.

Museumskomitéen.
LA9MB spurte om komitéen hadde gitt opp å finne en egnet plass for utstillingen. LA9QV svarte at de ikke hadde gitt opp, men at de for tiden ikke så noen brukbar løsning.

Regnskapet.
Revisor, LA1NC, leste revisjonsberetningen:

«Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Revisorene vil likevel bemerke at enkelte bilag er litt “rufset” og kunne ha vært forbedret. Bilag 147 er et eksempel på dette.
2002-01-15 LA1NC & LA9MB»

LA1UI pekte på at regnskapet viste et stort overforbruk. Kassereren, LA9TK, svarte at overforbruket i all hovedsak var budsjettert.

LA1UI pekte på at inntekten fra samarbeidet med Netcom i 2002 ikke var tatt med i budsjettet. LA3WAA svarte at denne inntekten ikke var avtalt før etter at budsjettet var laget.

Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, med revisjonsrapporten og de fremkomne kommentarene, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4. Innkomne forslag.
Ingen forslag forelå.

5. Kontingent for 2002.
LA1UI pekte på at inntektene fra Netcom-samarbeidet kanskje ville overflødiggjøre økningen, og han spurte om styret hadde planer som likevel skulle tilsi en økning. LA3WAA og LA4IC svarte at styret hadde planer, blant annet om anskaffelse av en ny HF-stasjon.

LA1UI spurte om komitéene var blitt trukket med i budsjettarbeidet. LA3WAA mente at styret var godt representert i de komitéene som planla med de største utgiftene.

Forslaget om kontingentøkning ble vedtatt med 29 stemmer (1 nei).

6. Valg.
Ordstyreren informerte om at LA9QFA, som fortsatt har ett år igjen av sin funksjonstid, etter eget ønske (skolegang) hadde trukket seg fra styret. Dette nødvendiggjorde valg av ett ekstra styremedlem.

A. Leder.
LA3WAA Tor Pettersen valgt med akklamasjon.

B. Sekretær.
LA4YW Liv Johansen valgt med akklamasjon, etter eget ønske for ett år.

C. Kasserer.
LA9TK Sverre Båtnes valgt med akklamasjon, for to år.

D. Styremedlem.
Etter forslag fra LA1UI:
LB9RE Håvard Nasvik valgt med akklamasjon, for to år.

E. Varamedlemmer.
LAM-11328 Raynold Halvorsen og LB1BC Torstein Fredriksen ble valgt med akklamasjon.

F. Revisorer.
LA1NC Knut Aasen og LA9MB Egil Steen ble valgt med akklamasjon.

G. Valgkomité.
Etter at LA4AAA hadde trukket sitt kandidatur, og noen benkeforslag, ble følgende valgt med akklamasjon:

LA7JBA Rolf Krog (leder),
LA4THA Bård Malvik,
LA7ZH Morten Grongstad.

Trondheim, 2002-01-29

Trondheim, 2001-01-29
Karl G. Schjetne, LA8GE (referent)

2008-01-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,05. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA7LC 75 år: LA3WAA åpnet møtet med å overrekke blomster til LA7LC, Ankjell Skagseth som hadde fylt 75 år.

Hammeeting: Radioamatørene i Østersund har gitt klarsignal for en midt-norsk-svensk hammeeting siste weekend i april, 27-28. april. Det ble satt ned en komite bestående av LA1UI/Ottar (leder), LA4CKA/Ingar, og LA6CKA/Per. I tillegg vil styret utnevne en representant fra styret på førstkommende styremøte. Ingar har allerede vært i kontakt med Scandic Hotel for nærmere avtale om overnatting, lokaliteter etc, men mer info kommer.

NRAU Baltic Contest: LA3WAA etterlyste operatører til NRAU-testen kommende helg. LA4CKA og LA8NC sa ja om enn noe tvilende, henholdsvis på SSB og CW.

Ønsker og tips for året som kommer: Det ble diskutert litt hva framtiden ville bringe, og det kom fram mange ønsker til bl.a poster på medlemsmøtene.

Vi nevner i stikkords form:

• Gyro med LA8CD

• Tenner i brus med LA6CKA

• Sikkerhet og jording med LA6JJA

• Internet som nettverk, ADSL etc med LA9XGA

• Kommunikasjon innenfor jernbanen med LA9OX el. LA9PGA

• Oppbygging av Windows som operativsystem

• Meteorscatter

Av aktiviteter for øvrig ble nevnt følgende ønsker:

• Søke om Iota-nr for Munkholmen

• Tur til Munkholmen under Lighthouse Weekend

• Fieldday til Månen eller Liaåsen

• Dele ut spørreskjema med spørsmål om ønsker på gruppemøtene

Avtale med NetCom: LA1UI orienterte om leieavtalen som er inngått mellom gruppen og NetCom, som vil leie plass hos oss på Ruten fram til over sommeren. For dette får vi 12.000 blanke kroner i kassa, og det kan bli snakk om en videre langtidskontrakt etter dette.

Ellers var det kaffepause og masse hamprat før vi rundet av møtet ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-11-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,08. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA9MB orienterte om siste nytt innen nød- og katastrofeberedskapen i Norge. LA7FW hadde vært på møte i Sandnes, og referat fra møtet, samt utførlig plan for de ukentlige testene sambandsnettet skal utføre i perioden des. – jan. fulgte med. Det var også med instruks for åpning av HF-stasjoner for sending på frekvenser utenfor amatørbandene. Dette gjelder da kun for de sambandsaktive som skal operere på disse frekvensene.

LA3WAA etterlyste operatører til Fylkestesten kommende helg. Etter påtrykk var det bare LA3WAA, LA4CKA og LA4YW som meldte seg, men mulig flere kommer til før den tid. Det skal kjøres to stasjoner med koordinator/logger i midten.

LA9QV orienterte litt om fremdriften med å få til et QTH for prøvedrift av R0, og det ser ut som det skal gå i orden. Av utstyr var det planlagt å bruke utstyret fra den gamle R4, og bytte x-tal på den. Det var noen småfeil å luke bort der, men de ville bli ordnet.

Kaffepause 20 min.

Etter pausen var LA9IY klar for å fortelle oss litt om hva en PC inneholder. Han viste fram ulike typer hovedkort, power, disker, skjermkort etc, og litt om hva man måtte ha i tankene ved «mekking» av en PC. Det var sensitive ting.

Til slutt plukket han ut et power, et hovedkort med prosessor, en harddisk, en diskettstasjon, et skjermkort, en skjerm og en strømkabel, – koblet alt sammen på bordet, uten noen kasse, og vips hadde han en PC oppe og kjøre…

Det var et meget interessant og nyttig foredrag, hvor tilhørerne fikk plukke opp masse tips og råd underveis.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-11-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA3WAA opplyste om at vi hadde fått tillatelse til å sette opp en UHF-repeater på Autronica, samt en VHF-repeater på «Høyskolen». Frekvens for VHF-repeateren blir 145,600/R0, og vil stå i prøvedrift et år før endelig tillatelse gies fra PT.

LA5HIA informerte om Autronica Radioklubbs planer for bygging av den mobile repeateren på 70 cm. De var rundt 14-15 radioamatører på Autronica, men de så gjerne at de fra gruppen som evt hadde lyst til å bidra med noe i prosjektet, ble med, enten med ideer eller praktisk arbeid.

LA8GE og LB6CE har foretatt en gedigen opprydding i gruppens bibliotek, og satt opp liste over innholdet. Det ble en god del dubletter av blader etc til overs, og styret vil se på hva vi skal gjøre med overskuddet.

LA3WAA hadde vært i kontakt med lederne fra de ulike gruppene i midt-Norge med tanke på en samkjøring av forslag om postavstemning til neste GF. LA8GE og LA9MB ble utnevnt som gruppens representanter, og de vil sammen med de øvrige gruppers representanter legge fram et forslag i god tid før fristen til GF på vårparten.

LA4CKA hadde forsøkt å komme i kontakt med LA6JJA for nærmere avtale ang. trafohytta vi fikk tilbud om. LA1UI lovte å kontakte ham for nærmere avtale ettersom de hadde hatt litt kontakt fra før.

LA3WAA spurte hvordan saken lå an med å få opp en APRS-node på Liaåsen, og LA1UI mente at repeaterkomiteen hadde det nødvendige utstyret til dette. De skulle ta opp saken på førstkommende Repeaterkomitemøte.

LA9IY opplyste at det nå var mulig å skaffe små kort, Tiny Track, som helt erstattet en TNC på APRS. Dermed vil det være enkelt å komme i gang med APRS for de som ønsker å vre mobil på APRS.

LA9QFA nevnte at en radioamatør i byen kunne gi 15% rabatt på GPS ved større bestilling, og han nevnte også at det nå var mulig å kjøpe komplett værstasjon til APRS fra USA for 70-80 US$.

LA3WAA etterlyste operatører i Telefonitesten, og LA3WAA, LA4CKA og LA6PGA meldte seg, mens et par var mer usikre der og da. Det skulle kjøres med to stasjoner parallellt, med en koordinator i midten.

Kaffepause ca 20 minutter…

LA1NC hadde ryddet i kjelleren og tatt med seg to bæreposer med diverse «smått og godt» til de som ville ha.

referatLA3WAA orienterte litt om at styret hadde vært i kontakt med medlemmer av Teknisk Repater Klubb med tanke på et nærmere samarbeid. Styret skulle ha et nytt møte med lederen for TRK, LC8FAT, onsdag, 14. nov.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær